Malaki 3:1-18

3  “Dore ngiye kohereza intumwa+ yanjye izatunganya inzira imbere yanjye.+ Umwami w’ukuri,+ uwo mushaka, azaza mu rusengero rwe+ mu buryo butunguranye, hamwe n’intumwa+ y’isezerano+ mwishimira.+ Dore azaza nta kabuza,” ni ko Yehova nyir’ingabo avuga.+  “Ariko se ni nde uzihanganira umunsi wo kuza kwe,+ kandi se ni nde uzahagarara igihe azatunguka?+ Azaba ameze nk’umuriro ushongesha ibyuma ukabitunganya,+ ameze nk’isabune+ y’abameshi.+  Azicara nk’utunganya ifeza, ayishongeshe ayeze,+ kandi azeza bene Lewi.+ Azatuma bacya bamere nka zahabu+ n’ifeza, kandi bazazanira Yehova ituro+ bakiranuka.  Yehova azishimira ituro ry’u Buyuda na Yerusalemu,+ nk’uko ryamunezezaga mu minsi yo ha mbere no mu bihe bya kera cyane.+  “Nzabegera mbacire urubanza,+ nzaba umuhamya udatindiganya+ nshinje abapfumu,+ abasambanyi,+ abarahira ibinyoma,+ abariganya abakozi ibihembo byabo,+ abariganya abapfakazi+ n’imfubyi,+ n’abima umwimukira uburenganzira bwe+ kandi ntibantinye,”+ ni ko Yehova nyir’ingabo avuga.  “Ndi Yehova; sinigeze mpinduka.+ Muri bene Yakobo; ntimwashizeho.+  Kuva mu bihe bya ba sokuruza mwaratandukiriye ntimwakomeza amategeko yanjye.+ Nimungarukire nanjye nzabagarukira,”+ ni ko Yehova nyir’ingabo avuga. Murabaza muti “tuzakugarukira dute?”  “Ese umuntu wakuwe mu mukungugu hari icyo yakwiba Imana? Ariko mwe muranyiba.” Murabaza muti “tukwiba dute?” “Munyiba ibya cumi n’amaturo.  Mwese, ishyanga ryose uko ryakabaye, muramvuma+ kandi mukanyiba. 10  Nimuzane ibya cumi byose+ mu bubiko bw’inzu yanjye, maze mu nzu yanjye habemo ibyokurya.+ Nimubingeragereshe,”+ ni ko Yehova nyir’ingabo avuga, “murebe ko ntazabagomororera ingomero zo mu ijuru,+ nkabaha umugisha mukabura aho muwukwiza.”+ 11  “Nzacyaha udukoko twangiza imyaka+ twe kurya imyaka yanyu, kandi imizabibu yo mu mirima yanyu ntizongera kurumba,”+ ni ko Yehova nyir’ingabo avuga. 12  “Amahanga yose azabita abahiriwe,+ kuko muzaba igihugu cy’umunezero,”+ ni ko Yehova nyir’ingabo avuga. 13  “Mwamvuze amagambo mabi,”+ ni ko Yehova avuga. Murabaza muti “ni ayahe magambo mabi twakuvuze?”+ 14  “Mwaravuze muti ‘gukorera Imana nta cyo bimaze.+ Kuba twarumviye Yehova nyir’ingabo kandi tukamugaragariza ko tubabajwe n’ibyaha byacu, byatumariye iki?+ 15  Abibone tubita abahiriwe.+ Abakora ibibi baguwe neza.+ Bagerageje Imana kandi ntibahanwa.’”+ 16  Icyo gihe abatinya Yehova+ baraganiraga, buri wese aganira na mugenzi we, nuko Yehova abatega amatwi yumva ibyo bavuga.+ Nuko ategeka ko igitabo cy’urwibutso cyandikirwa imbere ye,+ kikandikwamo abatinya Yehova n’abatekereza ku izina rye.+ 17  “Bazaba abanjye,”+ ni ko Yehova nyir’ingabo avuga, “kuri uwo munsi nzabagira umutungo wanjye wihariye.+ Nzabagirira impuhwe nk’uko umubyeyi azigirira umwana we umukorera.+ 18  Icyo gihe muzongera kubona itandukaniro hagati y’umukiranutsi n’umunyabyaha,+ hagati y’ukorera Imana n’utayikorera.”+

Ibisobanuro ahagana hasi