Malaki 2:1-17

2  “Iri tegeko ni mwe nditegeka mwa batambyi mwe.+  Nimutumvira,+ ntimurishyire ku mutima+ kugira ngo muheshe izina ryanjye icyubahiro,”+ ni ko Yehova nyir’ingabo avuga, “nzabateza umuvumo,+ imigisha yanyu nyihindure umuvumo.+ Ni koko, umugisha wanyu nawuhinduye umuvumo kuko mutarishyize ku mutima.”  “Dore mugiye gutuma ndimbura ibyo mwabibye.+ Nzabasiga amayezi mu maso, amayezi y’amatungo mutamba ku minsi mikuru yanyu, kandi muzajyanwa mushyirwe ku birundo by’ayo mayezi.  Muzamenya ko nabahaye iri tegeko+ kugira ngo isezerano+ nagiranye na Lewi rihame,”+ ni ko Yehova nyir’ingabo avuga.  “Isezerano ryanjye ryari kumwe na we, isezerano ry’ubuzima n’amahoro,+ kandi nakomeje kubimuhana igitinyiro. Yakomeje kuntinya;+ yari yarakutse umutima kubera izina ryanjye.+  Amategeko y’ukuri yari mu kanwa ke,+ kandi nta gukiranirwa kwabonetse ku minwa ye. Yagendanye nanjye mu mahoro no mu gukiranuka,+ kandi yagaruye abantu benshi abakura mu byaha.+  Iminwa y’umutambyi ni yo ikwiriye kwigisha abantu kumenya Imana, kandi mu kanwa ke ni ho hakwiriye gushakirwa amategeko,+ kuko ari intumwa ya Yehova nyir’ingabo.+  “Ariko mwe mwaratandukiriye muva mu nzira.+ Mwatumye benshi batandukira amategeko.+ Mwishe isezerano rya Lewi,”+ ni ko Yehova nyir’ingabo avuga.  “Nanjye nzatuma musuzugurwa mube hanyuma y’abandi bantu bose,+ kuko mutakomeje inzira zanjye, kandi mukaba mwarabogamaga mu birebana n’amategeko.”+ 10  “Ese twese ntidufite data umwe?+ Ese twese ntitwaremwe n’Imana imwe?+ None kuki tugambanirana,+ tukica isezerano rya ba sogokuruza?+ 11  Yuda yarariganyije, kandi muri Isirayeli no muri Yerusalemu hakorewe ibyangwa urunuka.+ Yuda yahumanyije ukwera kwa Yehova+ kandi ari ko Imana yakundaga, arongora umukobwa w’imana y’amahanga.+ 12  Yehova azakura mu mahema ya Yakobo umuntu wese ukora ikizira,+ uri maso n’usubiza, hamwe n’uzanira Yehova nyir’ingabo ituro.”+ 13  “Dore ikindi kintu cya kabiri mukora bigatuma igicaniro cya Yehova cyuzuzwa amarira, kuboroga no gusuhuza umutima, ku buryo atita ku ituro mutura kandi ntiyishimire ibiva mu kuboko kwanyu.+ 14  Murabaza muti ‘byatewe n’iki?’+ Byatewe n’uko Yehova yabaye umuhamya wo kugushinja ko wariganyije umugore wo mu busore bwawe+ kandi ari mugenzi wawe n’umugore w’isezerano.+ 15  Icyakora hari umwe utarabikoze, kuko yari afite umwuka usigaye. Kandi se uwo yashakaga iki? Urubyaro rw’Imana.+ Namwe mwirinde ku bihereranye n’umwuka wanyu,+ mwiyemeze kutazariganya abagore bo mu busore bwanyu.+ 16  Imana yanga abatana,”+ ni ko Yehova Imana ya Isirayeli avuga, “ikanga n’umuntu utwikiriza imyambaro ye urugomo,”+ ni ko Yehova nyir’ingabo avuga. “Mujye murinda umutima wanyu, ntimukariganye.+ 17  “Mwatumye Yehova abarambirwa bitewe n’amagambo yanyu,+ none murabaza muti ‘ni mu buhe buryo twatumye aturambirwa?’ Byatewe n’uko mwavuze muti ‘umuntu wese ukora ibibi ni mwiza mu maso ya Yehova, kandi abantu nk’abo ni bo yishimira’;+ cyangwa muti ‘Imana itabera iri he?’”+

Ibisobanuro ahagana hasi