Luka 14:1-35

14  Igihe kimwe ari ku munsi w’isabato, Yesu yinjiye mu nzu y’umwe mu batware b’Abafarisayo kugira ngo basangire ibyokurya,+ kandi baramugenzuraga cyane.+  Icyo gihe, imbere ye hari umuntu wari urwaye urushwima.  Nuko Yesu abaza abahanga mu by’Amategeko n’Abafarisayo ati “mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato, cyangwa ntabyemera?”+  Ariko baraceceka. Nuko aramufata aramukiza, maze aramusezerera.  Hanyuma arababaza ati “ni nde muri mwe utahita arohora umwana we waguye mu iriba, cyangwa ikimasa cye,+ ku munsi w’isabato?”+  Ntibashobora kugira icyo basubiza kuri ibyo.+  Hanyuma abonye ukuntu abari batumiwe bitoranyirizaga imyanya y’icyubahiro, abacira umugani arababwira+ ati  “nihagira ugutumira mu bukwe, ntukicare mu mwanya w’icyubahiro.+ Wenda uwagutumiye ashobora kuba yaratumiye undi muntu ukurusha icyubahiro,  uwabatumiye mwembi akaza akakubwira ati ‘imukira uyu muntu.’ Maze ukagenda ufite ikimwaro ukajya mu mwanya w’inyuma.+ 10  Ahubwo nutumirwa, ujye ugenda wicare mu mwanya w’inyuma,+ kugira ngo uwagutumiye naza azakubwire ati ‘ncuti yanjye, jya mu mwanya w’imbere.’ Ni bwo uzagira icyubahiro imbere y’abandi batumirwa bose.+ 11  Uwishyira hejuru wese azacishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru.”+ 12  Hanyuma abwira n’uwamutumiye ati “nutegura amafunguro yo ku manywa cyangwa aya nimugoroba, ntugatumire incuti zawe cyangwa abavandimwe bawe cyangwa bene wanyu cyangwa abaturanyi bawe b’abakire. Wenda igihe kimwe na bo bashobora kuzagutumira, bityo bakaba bakwituye. 13  Ahubwo nutegura ibirori, uzatumire abakene, ibimuga n’ibirema n’impumyi.+ 14  Ubwo ni bwo uzagira ibyishimo kuko nta cyo bafite cyo kukwitura. Ahubwo uziturwa mu gihe cy’umuzuko+ w’abakiranutsi.” 15  Umwe mu bari batumiwe abyumvise aramubwira ati “hahirwa uzarira umugati mu bwami bw’Imana.”+ 16  Yesu aramubwira ati “hari umuntu wari wateguye ibyokurya byinshi bya nimugoroba, atumira abantu benshi.+ 17  Nuko igihe cy’ifunguro rya nimugoroba kigeze, yohereza umugaragu we ngo ajye guhamagara abatumiwe ati ‘nimuze+ kuko ubu ibintu byose byatunganye.’ 18  Ariko bose batangira kuvuga impamvu z’urwitwazo zitumye bataboneka.+ Uwa mbere ati ‘naguze umurima, none ndashaka kujya kuwureba; umbabarire sinshoboye kuza.’+ 19  Undi ati ‘naguze ibimasa icumi bihinga, none ngiye kubigerageza; umbabarire sinshoboye kuza.’+ 20  Naho undi ati ‘ni bwo nkizana umugore+ none sinshoboye kuza.’ 21  Nuko uwo mugaragu aragaruka atekerereza shebuja ibyo bintu. Hanyuma nyir’urugo ararakara maze abwira uwo mugaragu ati ‘ihute ujye mu mihanda no mu tuyira two mu mugi, uzane abakene n’ibimuga n’impumyi n’ibirema.’+ 22  Hashize umwanya, uwo mugaragu araza aravuga ati ‘databuja ibyo wategetse byakozwe, ariko haracyari imyanya.’ 23  Nuko shebuja aramubwira ati ‘genda ujye mu mihanda+ no mu mihora, uhate abantu baze binjire kugira ngo inzu yanjye yuzure.+ 24  Ndababwira ko nta n’umwe muri abo bari batumiwe uzarya ku ifunguro ryanjye rya nimugoroba.’”+ 25  Icyo gihe abantu benshi cyane bagendanaga na Yesu, maze arahindukira arababwira ati 26  “umuntu nankurikira ntiyange se na nyina n’umugore we n’abana be, n’abavandimwe be na bashiki be, ndetse na we ubwe ngo yange ubugingo bwe,+ ntashobora kuba umwigishwa wanjye.+ 27  Umuntu wese utikorera igiti cye cy’umubabaro ngo ankurikire, ntashobora kuba umwigishwa wanjye.+ 28  Urugero, ni nde muri mwe waba ashaka kubaka umunara utabanza kwicara akabara ibyo azawutangaho,+ ngo arebe niba afite ibyawuzuza? 29  Bitabaye bityo, ashobora gushyiraho urufatiro ariko ntashobore kuwuzuza, maze ababireba bose bakamuseka 30  bati ‘uyu muntu yatangiye kubaka none yananiwe kuzuza.’ 31  Cyangwa se ni nde mwami waba agiye kurwana n’undi mwami, ntabanze kwicara ngo agishe inama, kugira ngo amenye niba azajyana ingabo ibihumbi icumi agashobora guhangana n’umuteye afite ibihumbi makumyabiri?+ 32  Iyo abonye atabishobora, amutumaho intumwa akiri kure, akamusaba amahoro.+ 33  Ubwo rero, mumenye neza ko nta muntu n’umwe ushobora kuba umwigishwa wanjye niba adasezeye ku byo atunze byose.+ 34  “Ubundi umunyu ni mwiza. Ariko se umunyu uramutse ukayutse, wasubirana uburyohe bwawo ute?+ 35  Nta n’icyo uba ukimariye ubutaka cyangwa ifumbire. Ahubwo abantu bawujugunya hanze. Ufite amatwi yumva, niyumve.”+

Ibisobanuro ahagana hasi