Kubara 17:1-13

17  Yehova abwira Mose ati  “saba buri muryango w’Abisirayeli uzane inkoni,+ zizanwe n’abatware b’imiryango+ bose bakurikije amazu ya ba sekuruza, bazane inkoni cumi n’ebyiri. Uzandike izina rya buri wese ku nkoni ye.  Izina rya Aroni uzaryandike ku nkoni y’umuryango wa Lewi, kuko buri mutware w’inzu ya ba sekuruza azazana inkoni imwe.  Uzazishyire mu ihema ry’ibonaniro imbere y’isanduku y’Igihamya,+ aho njya mbiyerekera.+  Dore uko bizagenda: umuntu nzatoranya,+ inkoni ye izapfundika uburabyo kandi nzacubya amagambo y’Abisirayeli banyitotombera,+ ayo bavuga babitotombera.”+  Mose abibwira Abisirayeli maze abatware babo bose bamuzanira inkoni, buri mutware azana inkoni imwe; bazana inkoni cumi n’ebyiri+ bakurikije amazu ya ba sekuruza. Inkoni ya Aroni yari imwe muri zo.+  Mose ashyira izo nkoni imbere ya Yehova mu ihema ry’Igihamya.+  Bukeye bwaho Mose yinjira mu ihema ry’Igihamya asanga inkoni ya Aroni wari uhagarariye umuryango wa Lewi yarabije. Yari yapfunditse uburabyo, burasambura maze yeraho imbuto zihishije z’igiti cy’umuluzi.  Mose akura izo nkoni zose imbere ya Yehova azizana imbere y’Abisirayeli bose barazitegereza, buri wese afata iye. 10  Hanyuma Yehova abwira Mose ati “subiza inkoni ya Aroni+ imbere y’isanduku y’Igihamya ihagume, kugira ngo ibere ikimenyetso+ abigomeka,+ bareke kunyitotombera badapfa.” 11  Mose ahita abigenza atyo, akora ibyo Yehova yamutegetse. 12  Abisirayeli babwira Mose bati “tugiye gupfa, turashize, turashize twese.+ 13  Umuntu wese uzegera+ ihema rya Yehova azapfa!+ Mbese twese tugiye gupfa?”+

Ibisobanuro ahagana hasi