Imigani 9:1-18

9  Ubwenge nyakuri+ bwiyubakiye inzu,+ bubaza n’inkingi zayo ndwi.  Bwateguye amatungo yo kubaga, butegura divayi ikaze kandi butegura ameza yabwo.+  Bwatumye abaja babwo, kugira ngo buhamagare buri ahirengeye mu mugi, buti  “umuntu wese utaraba inararibonye nahindukire aze hano.”+ Bubwira umuntu wese utagira umutima+ buti  “nimuze murye ku mugati munywe no kuri divayi nakangaje.+  Mwitandukanye n’abataraba inararibonye kugira ngo mukunde mubeho+ kandi mugendere mu nzira yo gusobanukirwa mudakebakeba.”+  Ukosora umukobanyi aba ashaka kwisuzuguza,+ kandi ucyaha umuntu mubi aba ashaka kwikoraho.+  Ntugacyahe umukobanyi kugira ngo atakwanga.+ Ujye ucyaha umunyabwenge na we azagukunda.+  Igisha umunyabwenge na we azarushaho kuba umunyabwenge.+ Ungura umukiranutsi ubumenyi na we azarushaho kumenya. 10  Gutinya Yehova ni intangiriro y’ubwenge,+ kandi kumenya Uwera cyane ni byo bituma umuntu asobanukirwa.+ 11  Kuko nzatuma urama iminsi myinshi,+ kandi imyaka yawe yo kubaho iziyongera.+ 12  Niba warabaye umunyabwenge, wabaye umunyabwenge ku bwawe;+ kandi niba warakobanye bizakugaruka wowe ubwawe.+ 13  Umugore w’umupfu arasamara.+ Ntareba kure kandi nta cyo amenya.+ 14  Yicaye ku ntebe mu muryango w’inzu ye, ahirengeye mu mugi,+ 15  kugira ngo ahamagare abahisi n’abagenzi bitambukira badakebakeba+ ati 16  “utaraba inararibonye wese nahindukire aze hano.”+ Nanone abwira umuntu wese utagira umutima+ ati 17  “amazi y’amibano araryoha,+ kandi ibyokurya biririwe ahihishe birashimisha.”+ 18  Ariko uwo muntu ntiyamenye ko abapfuye batagira icyo bimarira ari ho bari, kandi ko abahamagawe n’uwo mugore bari hasi mu mva.+

Ibisobanuro ahagana hasi