Imigani 2:1-22

2  Mwana wanjye, niwemera amagambo yanjye+ kandi amategeko yanjye ukayibikaho nk’ubika ubutunzi,+  kugira ngo utegere ubwenge amatwi,+ n’umutima wawe uwushishikarize kugira ubushishozi,+  kandi niba uhamagara ushaka gusobanukirwa,+ ukarangurura ijwi ryawe ushaka ubushishozi,+  niba ukomeza kubushaka nk’ushaka ifeza,+ kandi ugakomeza kubushakisha nk’ushaka ubutunzi buhishwe,+  ni bwo uzasobanukirwa icyo gutinya + Yehova ari cyo, kandi uzamenya Imana.+  Kuko Yehova ari we utanga ubwenge;+ mu kanwa ke havamo ubumenyi n’ubushishozi.+  Abakiranutsi ababikira ubwenge,+ n’abagendera mu nzira itunganye akababera ingabo ibakingira,+  akabikora arinda inzira z’ubutabera+ kandi akarinda inzira z’indahemuka ze.+  Ni bwo uzasobanukirwa icyo gukiranuka n’ubutabera no kuba inyangamugayo ari cyo, ukamenya imigenzereze myiza yose.+ 10  Ubwenge nibwinjira mu mutima wawe,+ n’ubumenyi bukanezeza ubugingo bwawe,+ 11  ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu buzakurinda,+ kandi ubushishozi na bwo buzakurinda,+ 12  kugira ngo bugukize inzira mbi+ n’abantu bavuga ibigoramye,+ 13  n’abava mu nzira zitunganye bakagendera mu nzira z’umwijima,+ 14  n’abishimira gukora ibibi,+ bakanezezwa n’ibintu bibi by’akahebwe,+ 15  n’abagendera mu nzira zigoramye kandi bakarimanganya mu migenzereze yabo yose;+ 16  buzagukiza umugore wiyandarika, bugukize umugore w’umunyamahanga+ uvuga utugambo turyohereye,+ 17  wataye incuti ye magara yo mu bukumi bwe,+ akibagirwa isezerano ry’Imana ye.+ 18  Kuko inzu ye imanuka igana mu rupfu, n’inzira ze zikamanuka zigana aho abapfuye batagira icyo bimarira bari.+ 19  Mu baryamana na we nta n’umwe uzagaruka, kandi ntibazongera kugendera mu nzira z’abazima.+ 20  Ibyo ni ukugira ngo ujye ugendera mu nzira z’abantu beza+ kandi ukomeze kugendera mu nzira z’abakiranutsi.+ 21  Kuko abakiranutsi ari bo bazatura mu isi,+ kandi inyangamugayo ni zo zizayisigaramo.+ 22  Naho ababi bazakurwa mu isi,+ kandi abariganya bazayirandurwamo.+

Ibisobanuro ahagana hasi