Imigani 17:1-28

17  Agace k’umugati wumye karimo umutuzo,+ karuta inzu yuzuye ibitambo birimo intonganya.+  Umugaragu ugaragaza ubushishozi azategeka umwana ukora ibiteye isoni,+ kandi azaraganwa n’abavandimwe be.+  Ifeza itunganyirizwa mu mvuba, naho zahabu igatunganyirizwa mu ruganda,+ ariko Yehova ni we ugenzura imitima.+  Ukora ibibi atega amatwi akanwa kavuga ibyo kugira nabi,+ kandi umunyabinyoma atega amatwi ururimi ruteza ibyago.+  Unnyega umukene aba atuka uwamuremye,+ kandi uwishimira ibyago by’abandi ntazabura guhanwa.+  Ikamba ry’abasaza ni abuzukuru,+ kandi ubwiza bw’abana ni ba se.+  Iminwa ivuga ibyo gukiranuka ntiyizihira umupfapfa;+ ariko birushaho kuba bibi iyo iminwa y’umunyacyubahiro ivuga ibinyoma.+  Impano ni ibuye ry’agaciro rituma nyirayo yemerwa.+ Aho yerekeye hose, agira icyo ageraho.+  Utwikira ibicumuro aba ashaka urukundo,+ kandi ukomeza kubyasasa atanya incuti magara.+ 10  Gucyaha umuntu ujijutse bimugirira akamaro cyane+ kuruta gukubita umupfapfa inkoni ijana.+ 11  Umuntu mubi ahora ashaka kwigomeka,+ kandi intumwa imutumweho igenda ifite ubugome.+ 12  Aho guhura n’umupfapfa mu bupfapfa bwe+ wahura n’idubu yapfushije abana bayo.+ 13  Uwitura inabi ineza yagiriwe,+ ibibi ntibizava mu nzu ye.+ 14  Intangiriro y’amakimbirane ni nk’umuntu ugomoroye amazi;+ bityo rero, ujye wigendera intonganya zitaravuka.+ 15  Uwita umuntu mubi umukiranutsi+ n’uwita umukiranutsi umuntu mubi,+ bombi Yehova abanga urunuka.+ 16  Kuki umupfapfa abona uburyo bwo kuronka ubwenge+ kandi atagira umutima?+ 17  Incuti nyakuri igukunda igihe cyose,+ kandi ikubera umuvandimwe mu gihe cy’amakuba.+ 18  Umuntu utagira umutima akorana mu ntoki,+ akishingira undi imbere ya mugenzi we.+ 19  Ukunda ibicumuro wese aba akunda intambara,+ kandi umuntu wese ugira irembo rye rirerire aba ashaka kurimbuka.+ 20  Ufite umutima ugoramye ntazabona ibyiza,+ kandi ufite ururimi rurimanganya azahura n’ibyago.+ 21  Umugabo ubyaye umwana w’umupfapfa bimutera agahinda,+ kandi umugabo wabyaye umwana w’umupfayongo ntiyishima.+ 22  Umutima unezerewe urakiza,+ ariko umutima wihebye wumisha amagufwa.+ 23  Umuntu mubi yakira impongano mu ibanga+ kugira ngo agoreke urubanza.+ 24  Ubwenge buri imbere y’umuntu ujijutse,+ ariko amaso y’umupfapfa azerera ku mpera y’isi.+ 25  Umwana w’umupfapfa atera se agahinda,+ kandi agatuma nyina wamubyaye agira intimba.+ 26  Si byiza guca umukiranutsi icyiru,+ kandi ntibikwiriye gukubita abanyacyubahiro.+ 27  Uwifata mu byo avuga aba ari umunyabwenge,+ kandi umuntu ufite ubushishozi aratuza.+ 28  Ndetse n’umupfapfa iyo yicecekeye bagira ngo ni umunyabwenge,+ n’ufunze umunwa we bakagira ngo arajijutse.

Ibisobanuro ahagana hasi