Imigani 15:1-33

15  Gusubizanya ineza bihosha uburakari,+ ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya.+  Ubumenyi bw’abanyabwenge butuma ururimi rwabo rugera ku byiza,+ ariko akanwa k’abapfapfa gasukiranya ubupfapfa.+  Amaso ya Yehova ari hose,+ yitegereza ababi n’abeza.+  Ururimi rutuje ni igiti cy’ubuzima,+ ariko ururimi rwuzuye ubutiriganya rushengura umutima.+  Umuntu wese w’umupfapfa asuzugura igihano cya se,+ ariko uwemera gucyahwa aba ari umunyamakenga.+  Mu nzu y’umukiranutsi habamo ubutunzi bwinshi,+ ariko ibyo umuntu mubi asarura bimuteza ibyago.+  Iminwa y’abanyabwenge ikomeza gusesekaza ubumenyi,+ ariko umutima w’abapfapfa wo si uko umera.+  Yehova yanga urunuka igitambo cy’ababi,+ ariko isengesho ry’abakiranutsi riramushimisha.+  Yehova yanga urunuka inzira y’umuntu mubi,+ ariko akunda ukurikira gukiranuka.+ 10  Igihano kiba kibi ku muntu utandukira akava mu nzira iboneye,+ kandi uwanga gucyahwa azapfa.+ 11  Imva n’ahantu ho kurimbukira+ biri imbere ya Yehova,+ nkanswe imitima y’abana b’abantu!+ 12  Umukobanyi ntakunda umucyaha,+ kandi ntajya aho abanyabwenge bari.+ 13  Umutima wishimye ukesha mu maso,+ ariko umubabaro wo mu mutima utera kwiheba.+ 14  Umutima ujijutse ushakashaka ubumenyi,+ ariko akanwa k’abapfapfa kifuza ubupfapfa.+ 15  Iminsi yose y’imbabare iba ari mibi,+ ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori.+ 16  Ibyiza ni ukugira duke utinya Yehova+ kuruta kugira byinshi birimo impagarara.+ 17  Ibyiza ni ukugaburirwa isahane y’imboga mu rukundo+ kuruta kugaburirwa ikimasa cy’umushishe mu rwango.+ 18  Umuntu warakaye abyutsa amakimbirane,+ ariko utinda kurakara ahosha intonganya.+ 19  Inzira y’umunebwe imeze nk’uruzitiro rw’imishubi,+ ariko inzira y’abakiranutsi ni umuhanda uringaniye.+ 20  Umwana uzi ubwenge anezeza se,+ ariko umupfapfa asuzugura nyina.+ 21  Umuntu utagira umutima yishimira ubupfapfa,+ ariko umuntu ufite ubushishozi agendera mu nzira itunganye adakebakeba.+ 22  Iyo hatabayeho kujya inama imigambi iburizwamo,+ ariko aho abajyanama benshi bari irasohozwa.+ 23  Umuntu yishimira igisubizo giturutse mu kanwa ke,+ kandi se mbega ukuntu ijambo rivuzwe mu gihe gikwiriye ari ryiza!+ 24  Inzira y’ubuzima igenda igana hejuru ku muntu ufite ubushishozi,+ kugira ngo imurinde kumanuka ajya mu mva.+ 25  Yehova azasenya inzu y’abishyira hejuru,+ ariko urubibi rw’umupfakazi azarushimangira.+ 26  Yehova yanga urunuka imigambi y’umuntu mubi,+ ariko amagambo ashimishije aramutunganira.+ 27  Umuntu uronka indamu mbi ateza inzu ye ibyago,+ ariko uwanga impongano azakomeza kubaho.+ 28  Umutima w’umukiranutsi uratekereza mbere yo gusubiza,+ ariko akanwa k’ababi gasukiranya ibibi.+ 29  Yehova ari kure y’ababi,+ ariko yumva isengesho ry’abakiranutsi.+ 30  Umucyo wo mu maso+ unezeza umutima,+ kandi inkuru+ nziza ibyibushya amagufwa.+ 31  Ugutwi kumva igihano+ gihesha ubuzima kuba mu banyabwenge.+ 32  Uwirengagiza igihano+ aba yanga ubugingo bwe, ariko uwemera gucyahwa aronka umutima w’ubwenge.+ 33  Gutinya Yehova byigisha ubwenge,+ kandi kwicisha bugufi bibanziriza icyubahiro.+

Ibisobanuro ahagana hasi