Imigani 13:1-25

13  Umwana ugira ubwenge ni uhanwa na se,+ ariko umukobanyi ntiyumva igihano.+  Umuntu azarya ibyiza bituruka ku mbuto z’akanwa ke,+ ariko ubugingo bw’abariganya bwo bwifuza urugomo.+  Urinda akanwa ke aba arinda ubugingo bwe.+ Ariko ubumbura akanwa ke akasama azarimbuka.+  Umunebwe arifuza ariko ntagire icyo abona.+ Nyamara abanyamwete bo bazabyibuha.+  Umukiranutsi yanga ikinyoma,+ ariko ababi bakora ibiteye isoni bakitesha agaciro.+  Gukiranuka birinda umuntu ukomeza kuba indakemwa mu nzira ze,+ ariko ububi bugusha umunyabyaha.+  Hari uwigira umukire kandi nta cyo yigirira;+ hari n’uwigira umukene kandi afite ibintu byinshi by’agaciro.  Incungu y’umuntu w’umukire ni ubutunzi bwe,+ ariko umukene we ntiyumva igihano.+  Urumuri rw’abakiranutsi ruzatuma bishima;+ ariko itara ry’ababi rizazimywa.+ 10  Ubwibone butera intambara gusa,+ ariko ubwenge bufitwe n’abajya inama.+ 11  Ibintu by’agaciro bibonetse mu nzira zidahwitse biragabanuka,+ ariko ubirundarundisha ukuboko kwe arabyongera.+ 12  Iyo icyari cyitezwe kitabonetse bitera umutima kurwara,+ ariko iyo icyifujwe kibonetse kiba igiti cy’ubuzima.+ 13  Usuzugura ijambo+ azakwa ingwate y’umunyamwenda, ariko utinya itegeko azagororerwa.+ 14  Itegeko ry’umunyabwenge ni isoko y’ubuzima;+ ririnda umuntu kugwa mu mitego y’urupfu.+ 15  Kugira ubushishozi bwinshi bituma umuntu akundwa,+ ariko inzira y’abakora iby’uburiganya iba yuzuye ingorane.+ 16  Umunyamakenga wese agaragaza ubumenyi mu byo akora,+ ariko umupfu akwirakwiza ubupfapfa.+ 17  Intumwa mbi izagwa mu bibi,+ ariko intumwa yizerwa irakiza.+ 18  Uhinyura igihano arakena kandi agasuzugurwa,+ ariko uwemera gucyahwa ni we uhabwa icyubahiro.+ 19  Iyo icyifujwe kibonetse kinezeza ubugingo,+ ariko abapfapfa bo banga guhindukira ngo bave mu bibi.+ 20  Ugendana n’abanyabwenge na we azaba umunyabwenge,+ ariko ugirana imishyikirano n’abapfapfa bizamugwa nabi.+ 21  Amakuba akurikira abanyabyaha,+ ariko abakiranutsi babona ingororano z’ibyiza.+ 22  Umuntu mwiza azasigira abuzukuru be umurage, kandi ubutunzi bw’umunyabyaha bubikirwa umukiranutsi.+ 23  Ubutaka bw’abakene buhinzwe bwera ibyokurya byinshi,+ ariko hari urimburwa no kubura ubutabera.+ 24  Urinda umwana we inkoni aba amwanga,+ ariko umukunda amwitaho akamuhana.+ 25  Umukiranutsi ararya agahaga,+ ariko inda y’ababi izabamo ubusa.+

Ibisobanuro ahagana hasi