Imigani 11:1-31

11  Yehova yanga urunuka iminzani ibeshya,+ ariko amabuye y’iminzani yujuje ibipimo aramushimisha.  Iyo ubwibone buje, gukorwa n’isoni na byo biraza,+ ariko ubwenge bufitwe n’abiyoroshya.+  Ubudahemuka bw’abakiranutsi ni bwo bubayobora,+ ariko ubutiriganya bw’abariganya buzabarimbuza.+  Ibintu by’agaciro nta cyo bizamara ku munsi w’uburakari,+ ariko gukiranuka kuzakiza urupfu.+  Gukiranuka k’umuntu w’inyangamugayo ni ko kuzagorora inzira ye,+ ariko umubi we azagushwa n’ububi bwe.+  Gukiranuka kw’ababoneye kuzabakiza,+ ariko abariganya bazafatwa no kwifuza kwabo.+  Iyo umuntu mubi apfuye, ibyiringiro bye birarimbuka;+ kandi ibyiringiro bishingiye ku bubasha na byo birarimbuka.+  Umukiranutsi ni we ukizwa mu gihe cy’amakuba,+ kandi umuntu mubi ajya mu cyimbo cye.+  Umuhakanyi akoresha akanwa ke akarimbuza mugenzi we,+ ariko abakiranutsi bakizwa no kugira ubumenyi.+ 10  Kugira neza kw’abakiranutsi gutuma umugi wishima,+ kandi iyo ababi barimbutse abantu barangurura ijwi ry’ibyishimo.+ 11  Umugisha w’abakiranutsi utuma umugi ushyirwa hejuru,+ ariko akanwa k’ababi karawusenya.+ 12  Umuntu utagira umutima asuzugura mugenzi we,+ ariko umuntu ufite ubushishozi bwinshi aricecekera.+ 13  Umuntu ugenda asebanya+ amena amabanga,+ ariko umuntu wizerwa abika ibanga.+ 14  Iyo abantu batayoboranywe ubwenge baragwa,+ ariko aho abajyanama benshi bari haboneka agakiza.+ 15  Uwishingira umunyamahanga bizamugwa nabi,+ ariko uwanga kugirana amasezerano n’umuntu bakorana mu ntoki yirinda ibibazo. 16  Umugore mwiza agira icyubahiro,+ ariko abanyagitugu bo bagira ubutunzi. 17  Umugabo ugaragaza ineza yuje urukundo aba agirira neza ubugingo bwe,+ ariko umuntu w’umugome ashyira umubiri we mu kaga.+ 18  Umuntu mubi abona ibihembo by’ibinyoma,+ ariko ubiba gukiranuka abona inyungu z’ukuri.+ 19  Umuntu ushyigikira gukiranuka azabona ubuzima,+ ariko uwiruka inyuma y’ibibi yikururira urupfu.+ 20  Yehova yanga urunuka ab’imitima igoramye,+ ariko abakomeza kuba inyangamugayo mu nzira zabo baramushimisha.+ 21  Nubwo ababi bakorana mu ntoki, ntibazabura guhanwa,+ ariko urubyaro rw’abakiranutsi ruzarokoka.+ 22  Umugore w’uburanga ariko utagira umutima ameze nk’impeta ya zahabu ku zuru ry’ingurube.+ 23  Ibyifuzo by’abakiranutsi biba ari byiza gusa,+ ariko ibyiringiro by’ababi biganisha ku mujinya.+ 24  Habaho umuntu utanga atitangiriye itama nyamara agakomeza kugwiza ibintu;+ nanone habaho umuntu wifata ntatange ibikwiriye, ariko bimutera ubukene gusa.+ 25  Umuntu utanga atitangiriye itama azabyibuha,+ kandi uvomera abandi cyane na we azavomerwa cyane.+ 26  Uwanga kugurisha abandi impeke azavumwa, ariko uwemera kuzigurisha azabona imigisha.+ 27  Ushaka ibyiza azakomeza gushaka kwemerwa,+ ariko ushaka ibibi bizamugaruka.+ 28  Uwiringira ubutunzi bwe azagwa,+ ariko abakiranutsi bazashisha nk’ibibabi bitoshye.+ 29  Ukururira inzu ye amakuba+ azafata umuyaga,+ kandi umupfapfa azaba umugaragu w’ufite umutima w’ubwenge. 30  Imbuto z’umukiranutsi ni igiti cy’ubuzima,+ kandi uwunguka abantu ni umunyabwenge.+ 31  Dore umukiranutsi ntazabura guhanwa ari mu isi,+ nkanswe ababi n’abanyabyaha!+

Ibisobanuro ahagana hasi