Hoseya 11:1-12

11  “Isirayeli akiri umwana naramukunze,+ nuko mpamagara umwana wanjye ngo ave muri Egiputa.+  “Barabahamagaye,+ kandi uko babahamagaraga ni ko barushagaho kubitarura.+ Batambiye ibishushanyo bya Bayali ibitambo,+ bosereza ibitambo ibishushanyo bibajwe.+  Ni jye wigishije Efurayimu kugenda,+ mufata mu maboko yanjye;+ nyamara ntibamenye ko ari jye wabakijije.+  Nakomeje kubiyegereza nkoresheje imigozi y’umuntu wakuwe mu mukungugu, mbakuruza imirunga y’urukundo,+ maze mera nk’ubakuye umugogo ku ijosi,*+ nzanira buri wese ibyokurya mu bugwaneza.+  Ntazasubira mu gihugu cya Egiputa, ahubwo Ashuri ni yo izamubera umwami+ kuko banze kungarukira.+  Inkota izikaragira mu migi ye+ imareho ibihindizo bye kandi ibarimbure+ bitewe n’imigambi yabo.+  Abagize ubwoko bwanjye biyemeje kumpemukira.+ Barabahamagara ngo bagarukire Isumbabyose, ariko nta n’umwe uhaguruka.  “Efurayimu we, nagutererana nte?+ Isirayeli we, naguhana nte?+ Nahera he nguhindura nka Adima?+ Nahera he nkugenza nk’uko nagenje Zeboyimu?+ Umutima wanjye warahindutse+ n’impuhwe zanjye ziragurumana.  Sinzagaragaza uburakari bwanjye bugurumana.+ Sinzongera kurimbura Efurayimu+ kuko ndi Imana,+ ntari umuntu; ndi Uwera hagati yanyu,+ kandi sinzaza narakaye. 10  Bazakurikira Yehova.+ Azatontoma nk’intare;+ ni koko azatontoma,+ kandi abana be bazaza bahinda umushyitsi baturutse mu burengerazuba.+ 11  Bazava muri Egiputa+ bahinda umushyitsi nk’inyoni, bave mu gihugu cya Ashuri bameze nk’inuma,+ kandi nzabatuza mu mazu yabo,” ni ko Yehova avuga.+ 12  “Efurayimu yangotesheje ibinyoma,+ inzu ya Isirayeli ingotesha uburiganya; ariko Yuda we aracyagendana n’Imana,+ kandi ni uwizerwa imbere y’Uwera cyane.”

Ibisobanuro ahagana hasi