Filemoni 1:1-25

 Jyewe Pawulo, wagizwe imbohe+ bampora Kristo Yesu, hamwe na Timoteyo+ umuvandimwe wacu, ndakwandikiye Filemoni dukunda, ukaba n’umukozi mugenzi wacu,+  ndakwandikiye nawe Afiya mushiki wacu, nawe Arikipo+ umusirikare mugenzi wacu,+ hamwe n’itorero riteranira mu nzu yawe:+  Ubuntu butagereranywa n’amahoro biva ku Mana Data no ku Mwami Yesu Kristo bibane namwe.+  Buri gihe nshimira Imana yanjye iyo nkuvuga mu masengesho yanjye,+  kuko nkomeza kumva ukuntu wizera Umwami Yesu n’ukuntu umukunda, ugakunda n’abera bose,+  kugira ngo ukwizera usangiye n’abandi+ kujye mu bikorwa, kubera ko uzi neza ko ibyiza byose dufite bifitanye isano na Kristo.  Urukundo rwawe+ rwarampumurije cyane kandi rutuma ngira ibyishimo byinshi, kuko urukundo rurangwa n’ubwuzu rw’abera rwahumurijwe+ binyuze kuri wowe muvandimwe.  Ni yo mpamvu, nubwo mfite ubushizi bw’amanga bwinshi muri Kristo bwo kugutegeka+ gukora ibikwiriye,  ndakwinginga nshingiye ku rukundo,+ uko umbona uku jyewe Pawulo ndi umukambwe rwose, nkaba ndi n’imbohe+ nzira Kristo Yesu. 10  Ndakwinginga ku byerekeye umwana wanjye+ Onesimo,+ uwo nabyaye+ ndi mu ngoyi, 11  utari ufite icyo akumariye mbere, ariko ubu akaba adufitiye akamaro twembi.+ 12  Ndamwohereje ngo agaruke iwawe. Ni koko, uwo ni we rukundo rwanjye rurangwa n’ubwuzu.+ 13  Nakwishimira kumugumana ngo akomeze kunkorera mu cyimbo cyawe,+ muri izi ngoyi+ ndimo nzira ubutumwa bwiza. 14  Ariko sinshaka kugira icyo nkora utabinyemereye, kugira ngo udakora igikorwa cyiza bitewe n’agahato, ahubwo ugikore ubyishakiye.+ 15  Mu by’ukuri, wenda yavuye iwawe by’akanya gato kugira ngo uzamugarurirwe iteka ryose, 16  atakiri imbata,+ ahubwo ari ikirenze imbata,+ ari umuvandimwe ukundwa,+ cyane cyane ukundwa nanjye, ariko noneho ukundwa nawe cyane kurushaho, bitewe n’isano mufitanye ku mubiri n’iyo mufitanye mu Mwami. 17  Niba rero utekereza ko dufatanyije,+ umwakire+ neza nk’uko wanyakira ubwanjye. 18  Byongeye kandi, niba hari ikibi yagukoreye cyangwa hakaba hari icyo akugomba, ibyo abe ari jye ubibaraho. 19  Jyewe Pawulo mbyanditse n’ukuboko kwanjye:+ nzabyishyura. Kandi siniriwe nkubwira ko nawe ubwawe umfitiye umwenda, kandi uwo mwenda ni wowe ubwawe. 20  Koko rero muvandimwe, reka ngusabe kugira icyo umarira mu birebana n’Umwami: humuriza urukundo rwanjye rurangwa n’ubwuzu+ muri Kristo. 21  Nkwandikiye niringiye ko uzakora ibyo ngusabye, kandi nzi ko uzakora n’ibirenze ibyo mvuze.+ 22  Ariko nanone untegurire icumbi,+ kuko niringiye ko binyuze ku masengesho+ yanyu nzarekurwa+ nkagaruka kubakorera. 23  Epafura+ tubohanywe muri Kristo Yesu aragutashya, 24  abakozi dufatanyije umurimo, ari bo Mariko, Arisitariko,+ Dema+ na Luka, na bo baragutashya. 25  Ubuntu butagereranywa bw’Umwami Yesu Kristo bubane n’umwuka mugaragaza.+

Ibisobanuro ahagana hasi