Ezira 2:1-70

2  Aba ni bo bari batuye muri iyo ntara,*+ ni bo bavuye mu bunyage,+ abo Nebukadinezari umwami w’i Babuloni yajyanye mu bunyage+ i Babuloni hanyuma bakagaruka+ i Yerusalemu n’i Buyuda,+ buri wese akajya mu mugi we.  Ni bo bazanye na Zerubabeli,+ Yeshuwa,+ Nehemiya, Seraya,+ Relaya, Moridekayi, Bilushani, Misipari, Bigivayi, Rehumu na Bayana. Dore umubare w’abagabo b’Abisirayeli:  bene Paroshi+ bari ibihumbi bibiri n’ijana na mirongo irindwi na babiri;  bene Shefatiya+ bari magana atatu na mirongo irindwi na babiri;  bene Ara+ bari magana arindwi na mirongo irindwi na batanu;  bene Pahati-Mowabu,+ bo muri bene Yeshuwa na Yowabu+ bari ibihumbi bibiri na magana inani na cumi na babiri;  bene Elamu+ bari igihumbi na magana abiri na mirongo itanu na bane;  bene Zatu+ bari magana cyenda na mirongo ine na batanu;  bene Zakayi+ bari magana arindwi na mirongo itandatu; 10  bene Bani+ bari magana atandatu na mirongo ine na babiri; 11  bene Bebayi+ bari magana atandatu na makumyabiri na batatu; 12  bene Azigadi+ bari igihumbi na magana abiri na makumyabiri na babiri; 13  bene Adonikamu+ bari magana atandatu na mirongo itandatu na batandatu; 14  bene Bigivayi+ bari ibihumbi bibiri na mirongo itanu na batandatu; 15  bene Adini+ bari magana ane na mirongo itanu na bane; 16  bene Ateri+ wo mu muryango wa Hezekiya bari mirongo cyenda n’umunani; 17  bene Bezayi+ bari magana atatu na makumyabiri na batatu; 18  bene Yora bari ijana na cumi na babiri; 19  bene Hashumu+ bari magana abiri na makumyabiri na batatu; 20  bene Gibari+ bari mirongo cyenda na batanu; 21  ab’i Betelehemu+ bari ijana na makumyabiri na batatu; 22  abagabo b’i Netofa+ bari mirongo itanu na batandatu; 23  abagabo bo muri Anatoti+ bari ijana na makumyabiri n’umunani; 24  abo muri Azimaveti+ bari mirongo ine na babiri; 25  ab’i Kiriyati-Yeyarimu+ n’i Kefira n’i Beroti bari magana arindwi na mirongo ine na batatu; 26  ab’i Rama+ n’i Geba+ bari magana atandatu na makumyabiri n’umwe; 27  abagabo b’i Mikimasi+ bari ijana na makumyabiri na babiri; 28  abagabo b’i Beteli+ no muri Ayi+ bari magana abiri na makumyabiri na batatu; 29  ab’i Nebo+ bari mirongo itanu na babiri; 30  ab’i Magibishi bari ijana na mirongo itanu na batandatu; 31  bene Elamu+ wundi bari igihumbi na magana abiri na mirongo itanu na bane; 32  bene Harimu+ bari magana atatu na makumyabiri; 33  ab’i Lodi+ n’i Hadidi+ no muri Ono+ bari magana arindwi na makumyabiri na batanu; 34  ab’i Yeriko+ bari magana atatu na mirongo ine na batanu; 35  ab’i Senaya+ bari ibihumbi bitatu na magana atandatu na mirongo itatu. 36  Abatambyi:+ bene Yedaya+ wo mu muryango wa Yeshuwa+ bari magana cyenda na mirongo irindwi na batatu; 37  bene Imeri+ bari igihumbi na mirongo itanu na babiri; 38  bene Pashuri+ bari igihumbi na magana abiri na mirongo ine na barindwi; 39  bene Harimu+ bari igihumbi na cumi na barindwi. 40  Abalewi:+ bene Yeshuwa+ na Kadimiyeli+ bo mu muryango wa Hodaviya+ bari mirongo irindwi na bane. 41  Abaririmbyi bene Asafu+ bari ijana na makumyabiri n’umunani. 42  Abahungu bakomokaga ku barinzi b’amarembo, bene Shalumu,+ bene Ateri,+ bene Talumoni,+ bene Akubu,+ bene Hatita,+ bene Shobayi, bose hamwe bari ijana na mirongo itatu n’icyenda. 43  Abanetinimu:+ bene Ziha, bene Hasufa, bene Tabawoti,+ 44  bene Kerosi, bene Siyaha,* bene Padoni,+ 45  bene Lebana, bene Hagaba, bene Akubu, 46  bene Hagabu, bene Shalumayi,+ bene Hanani, 47  bene Gideli, bene Gahari,+ bene Reyaya, 48  bene Resini,+ bene Nekoda, bene Gazamu, 49  bene Uza, bene Paseya,+ bene Besayi, 50  bene Asina, bene Mewunimu, bene Nefusimu,*+ 51  bene Bakibuki, bene Hakufa, bene Harihuri,+ 52  bene Baziluti, bene Mehida, bene Harisha,+ 53  bene Barikosi, bene Sisera, bene Tema,+ 54  bene Neziya, bene Hatifa.+ 55  Abahungu b’abagaragu ba Salomo:+ bene Sotayi, bene Sofereti, bene Peruda,+ 56  bene Yala, bene Darikoni, bene Gideli,+ 57  bene Shefatiya, bene Hatili, bene Pokereti-Hazebayimu, bene Ami.+ 58  Abanetinimu+ bose hamwe n’abahungu b’abagaragu ba Salomo bari magana atatu na mirongo cyenda na babiri.+ 59  Aba ni bo baturutse i Telimela, i Teliharisha, i Kerubu, muri Adoni no muri Imeri, ni bo batashoboye kumenya imiryango ya ba sekuruza n’inkomoko yabo,+ niba barakomokaga muri Isirayeli: 60  bene Delaya, bene Tobiya na bene Nekoda+ bari magana atandatu na mirongo itanu na babiri. 61  Mu bahungu b’abatambyi:+ bene Habaya, bene Hakozi,+ bene Barizilayi+ washatse umugore mu bakobwa ba Barizilayi+ w’i Gileyadi, maze akitirirwa izina ryabo. 62  Abo ni bo bashatse mu gitabo bandikwagamo kugira ngo bagaragarize mu ruhame igisekuru cyabo, ariko ntibibonamo, bituma bahagarikwa ku murimo w’ubutambyi kuko babonwaga ko bahumanye.+ 63  Ni yo mpamvu Tirushata+ yababwiye ko batagombaga kurya+ ku bintu byera cyane, kugeza igihe hari kuza umutambyi ufite Urimu+ na Tumimu. 64  Iteraniro ryose hamwe+ ryari ibihumbi mirongo ine na bibiri na magana atatu na mirongo itandatu,+ 65  hatabariwemo abagaragu babo n’abaja babo bari ibihumbi birindwi na magana atatu na mirongo itatu na barindwi; kandi bari bafite abaririmbyi+ b’abagabo n’abagore magana abiri. 66  Amafarashi yabo yari magana arindwi na mirongo itatu n’atandatu, n’inyumbu zabo zari magana abiri na mirongo ine n’eshanu,+ 67  ingamiya zabo zari magana ane na mirongo itatu n’eshanu, naho indogobe zabo zari ibihumbi bitandatu na magana arindwi na makumyabiri.+ 68  Bamwe mu batware+ b’amazu ya ba sekuruza+ bageze aho inzu ya Yehova+ yahoze i Yerusalemu,+ batanga amaturo ku bushake+ agenewe inzu y’Imana y’ukuri kugira ngo yongere ihagarare aho yahoze.+ 69  Batanze bakurikije ubushobozi bwabo, batanga zahabu+ kugira ngo haboneke ibyari bikenewe mu murimo, ingana n’idarakama* ibihumbi mirongo itandatu na kimwe, n’ifeza+ ingana na mina* ibihumbi bitanu, n’amakanzu+ ijana y’abatambyi. 70  Nuko abatambyi n’Abalewi n’abandi bantu bamwe bo muri rubanda,+ n’abaririmbyi n’abarinzi b’amarembo n’Abanetinimu batura mu migi yabo, kandi Abisirayeli bose batura mu migi yabo.+