Ezekiyeli 8:1-18

8  Mu mwaka wa gatandatu, mu kwezi kwa gatandatu, ku munsi wako wa gatanu, nari nicaye mu nzu yanjye n’abakuru b’u Buyuda bicaye imbere yanjye,+ maze ukuboko k’Umwami w’Ikirenga Yehova kunzaho ndi aho ngaho.+  Nuko ndebye mbona ishusho imeze nk’umuriro;+ uhereye mu rukenyerero ugana hepfo yari umuriro,+ kandi kuva mu rukenyerero ugana haruguru yararabagiranaga, ibengerana nka zahabu ivanze n’ifeza.+  Hanyuma arambura igisa n’ikiganza,+ afata umusatsi wo ku mutwe wanjye maze umwuka+ untwara ndi hagati y’isi n’ijuru, unjyana i Yerusalemu mu iyerekwa ry’ibyo Imana yanyerekaga,+ unjyana ku muryango w’irembo ry’imbere+ y’aherekeye mu majyaruguru, ahari igishushanyo cy’ifuhe gitera gufuha.+  Ngiye kubona mbona ikuzo ry’Imana ya Isirayeli rihari,+ rimeze nk’iryo nari nabonye mu kibaya.  Nuko arambwira ati “yewe mwana w’umuntu we, ubura amaso urebe mu majyaruguru.” Nubura amaso ndeba mu majyaruguru, maze ngiye kubona mbona mu irembo ry’igicaniro ahagana mu majyaruguru hari cya gishushanyo cy’ifuhe+ mu muryango.  Arongera arambwira ati “yewe mwana w’umuntu we, urabona ukuntu bakora ibibi bikomeye byangwa urunuka,+ ibyo ab’inzu ya Isirayeli bakorera aha ngaha kugira ngo bantandukanye n’urusengero rwanjye?+ Icyakora urabona n’ibindi bibi bikomeye byangwa urunuka.”  Ni ko kunjyana mu irembo ry’urugo, ngiye kubona mbona umwobo mu rukuta.  Maze arambwira ati “yewe mwana w’umuntu we, tobora urukuta.”+ Nuko ndarutobora maze mbona umuryango.  Arongera arambwira ati “winjiremo urebe ibibi byangwa urunuka bakora.”+ 10  Nuko ndinjira, ndareba, mbona ibishushanyo+ by’ibikururuka byose n’inyamaswa zizira,+ n’ibigirwamana biteye ishozi byose by’inzu ya Isirayeli,+ byari bishushanyije hose ku rukuta. 11  Abagabo mirongo irindwi+ bo mu bakuru b’inzu ya Isirayeli bari bahagaze imbere yabyo, bahagararanye na Yazaniya mwene Shafani,+ buri wese afite icyotero mu ntoki, kandi igicu cy’umwotsi w’umubavu cyarimo kizamuka.+ 12  Hanyuma arambwira ati “yewe mwana w’umuntu we, aho ubonye ibyo abakuru b’inzu ya Isirayeli bakorera mu mwijima,+ buri wese yigobetse mu cyumba cye yashushanyijeho? Kuko bavuga bati ‘Yehova ntatureba,+ Yehova yataye igihugu.’” 13  Akomeza kumbwira ati “urabona n’ibindi bibi bikomeye byangwa urunuka bakora.”+ 14  Nuko anjyana mu muryango w’irembo ry’inzu ya Yehova riri ahagana mu majyaruguru, ngiye kubona mbona abagore bicaye baririra imana Tamuzi. 15  Arongera arambwira ati “yewe mwana w’umuntu we, ese ibyo wabibonye? Urabona n’ibindi bibi bikomeye byangwa urunuka+ biruta ibyo.” 16  Anjyana mu rugo rw’imbere rw’inzu ya Yehova,+ ngiye kubona mbona mu muryango w’urusengero rwa Yehova, hagati y’ibaraza n’igicaniro+ hari abagabo nka makumyabiri na batanu+ bateye umugongo urusengero rwa Yehova+ berekeje amaso iburasirazuba, kandi bunamiraga izuba, berekeye iburasirazuba.+ 17  Nuko akomeza kumbwira ati “yewe mwana w’umuntu we, mbese ibi urabibonye? Mbese ni ikintu cyoroheje kuba ab’inzu ya Yuda bakora ibyangwa urunuka nk’ibyo bakorera hano, bakuzuza igihugu urugomo,+ bakongera kundakaza? None dore baranshyira umushibu ku zuru. 18  Nanjye nzagira icyo nkora mbitewe n’uburakari.+ Ijisho ryanjye ntirizabababarira, kandi sinzabagirira impuhwe.+ Bazantakambira baranguruye ijwi ariko sinzabumva.”+

Ibisobanuro ahagana hasi