Ezekiyeli 46:1-24

46  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘irembo ry’urugo rw’imbere ryerekeye iburasirazuba+ rizajye rihora rikinze+ mu minsi itandatu y’akazi,+ rikingurwe ku munsi w’isabato no ku munsi w’imboneko z’ukwezi.+  Umutware azajye yinjirira mu ibaraza ry’irembo+ aturutse hanze, ahagarare iruhande rw’inkomanizo z’umuryango w’irembo,+ maze abatambyi batambe igitambo cye gikongorwa n’umuriro n’ibitambo bye bisangirwa, hanyuma yikubite hasi yubamye mu irembo,+ narangiza asohoke; ariko irembo ntirizakingwe kugeza nimugoroba.  Ku masabato no ku mboneko z’ukwezi, abantu bo mu gihugu bajye bikubita hasi bubamye imbere ya Yehova,+ mu muryango w’iryo rembo.  “‘Igitambo gikongorwa n’umuriro umutware azajya azana imbere ya Yehova ku munsi w’isabato, ni amasekurume y’intama atandatu adafite inenge, n’imfizi y’intama idafite inenge.+  Imfizi y’intama+ azajye ayitangana n’ituro ry’ibinyampeke ringana na efa imwe, amasekurume y’intama ayatangane n’ituro ry’ibinyampeke ashoboye gutanga,+ atange na hini y’amavuta ituranwe na efa imwe.+  Ku munsi w’imboneko z’ukwezi,+ azatange ikimasa cy’umushishe kitagira inenge kivuye mu bushyo, n’amasekurume y’intama atandatu, n’imfizi y’intama; byose bizabe bidafite inenge.+  Ikimasa cy’umushishe azagitangane n’ituro ry’ibinyampeke ringana na efa imwe, n’imfizi y’intama ayitangane na efa imwe, naho amasekurume y’intama ayatangane n’ibyo ashoboye kubona, na hini y’amavuta ayitangane na efa imwe.+  “‘Umutware+ niyinjira, azajye yinjirira mu ibaraza ry’irembo abe ari na ho asohokera.+  Abantu bo mu gihugu nibaza imbere ya Yehova mu gihe cy’iminsi mikuru,+ uwinjiriye mu irembo ryo mu majyaruguru+ aje kumwikubita imbere, ajye asohokera mu irembo ryo mu majyepfo,+ uwinjiriye mu irembo ryo mu majyepfo asohokere mu irembo ryo mu majyaruguru. Ntihakagire usohokera mu irembo yinjiriyemo, ahubwo ajye akomeza imbere ye adahindukiye. 10  Naho umutware uri hagati muri bo, nibinjira ajye yinjirana na bo, nibasohoka asohokane na bo.+ 11  Ku minsi mikuru+ no mu bihe by’iminsi mikuru, azafate ikimasa cy’umushishe agitangane n’ituro ry’ibinyampeke ringana na efa imwe, n’imfizi y’intama ayitangane na efa imwe, amasekurume y’intama ayatangane n’ibyo ashoboye gutanga, na hini y’amavuta ayitangane na efa imwe.+ 12  “‘Umutware natanga igitambo gikongorwa n’umuriro ho igitambo gitangwa ku bushake,+ cyangwa agatanga ibitambo bisangirwa ho igitambo gitangwa ku bushake gitambirwa Yehova, bajye bamukingurira irembo ryerekeye mu burasirazuba+ maze atange igitambo cye gikongorwa n’umuriro n’ibitambo bye bisangirwa, nk’uko ajya abigenza ku munsi w’isabato.+ Narangiza ajye asohoka, namara kugenda bakinge irembo.+ 13  “‘Buri munsi uzajye utanga isekurume y’intama itagira inenge itarengeje umwaka umwe, ibe igitambo gikongorwa n’umuriro gitambirwa Yehova.+ Ujye uyitanga buri gitondo. 14  Buri gitondo ujye uyitangana n’ituro ry’ibinyampeke ringana na kimwe cya gatandatu cya efa, kandi ujye utanga amavuta angana na kimwe cya gatatu cya hini yo kuminjagira ku ifu inoze.+ Itegeko ryo gutambira Yehova ituro ry’ibinyampeke, ni itegeko rizahoraho kugeza ibihe bitarondoreka; rizajya rikurikizwa buri gihe. 15  Buri gitondo bazajye batanga imfizi y’intama n’ituro ry’ibinyampeke n’amavuta, bibe igitambo gikongorwa n’umuriro gitambwa buri gihe.’ 16  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘umutware naha abahungu be umurage, uzaba umutungo w’abo bahungu. Ni gakondo yabo. 17  Kandi naha abagaragu be impano avanye mu murage we, izaba iyabo kugeza ku mwaka w’umudendezo,+ hanyuma umutware ayisubirane. Abahungu be ni bo bonyine bazagumana umurage yabahaye. 18  Umutware ntagafate ku murage wa rubanda ngo abirukane muri gakondo yabo.+ Azahe abahungu be umurage avanye kuri gakondo ye bwite, kugira ngo ubwoko bwanjye budatatana, buri wese akava muri gakondo ye.’”+ 19  Hanyuma anjyana ahari ibyumba byera byo kuriramo by’abatambyi bireba mu majyaruguru,+ anyujije mu nzira+ ica iruhande rw’irembo, maze mbona mu ruhande rw’inyuma hari umwanya mu mpande zombi, aherekeye mu burengerazuba. 20  Nuko arambwira ati “aha ni ho abatambyi bazajya batogosereza igitambo cyo gukuraho urubanza rw’icyaha+ n’igitambo gitambirwa ibyaha,+ kandi ni ho bazajya bokereza ituro ry’ibinyampeke,+ kugira ngo batagira ikintu basohokana bakakijyana mu rugo rw’inyuma, bakeza rubanda.”+ 21  Hanyuma anyuza ku nkingi enye zo mu mfuruka z’urugo anjyana mu rugo rw’inyuma, maze ndebye mbona iruhande rw’inkingi imwe yo mu mfuruka hari urugo, no mu ruhande rw’indi nkingi yo mu mfuruka hari urugo. 22  Iruhande rw’inkingi enye zo mu mfuruka z’urugo hari ingo nto, zifite uburebure bw’imikono mirongo ine n’ubugari bw’imikono mirongo itatu. Zose uko ari enye, hamwe n’inyubako zo mu mfuruka, zari zifite ibipimo bimwe. 23  Zose uko ari enye zari zikikijwe n’impushya z’amabuye, kandi munsi y’izo mpushya z’amabuye mu mpande zose hari ahantu ho gutogosereza ibitambo.+ 24  Nuko arambwira ati “aya ni yo mazu y’abatogosa, aho abakozi b’Inzu batogosereza ibitambo bya rubanda.”+

Ibisobanuro ahagana hasi