Ezekiyeli 36:1-38

36  “None rero mwana w’umuntu, hanurira imisozi ya Isirayeli, uyibwire uti ‘nimwumve ijambo rya Yehova mwa misozi ya Isirayeli mwe.+  Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “kubera ko umwanzi yabishongoyeho,+ akavuga ati ‘ahaa! Imisozi ya kera isumba iyindi+ twarayigaruriye!’”’+  “Hanura uvuge uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “kubera ko babahinduye amatongo+ kandi bakabashihagura impande zose,+ kugira ngo abasigaye bo mu mahanga babigarurire,+ bagakomeza kubavuga,+ kandi mukaba muvugwa nabi na rubanda,+  nimwumve ijambo ry’Umwami w’Ikirenga Yehova mwa misozi ya Isirayeli mwe!+ Umwami w’Ikirenga Yehova yagize icyo abwira imisozi n’udusozi n’imigezi n’ibibaya n’ahabaye amatongo hagahinduka umwirare,+ n’imigi yatawe igasahurwa n’abasigaye bo mu mahanga ayikikije kandi bakayigira urw’amenyo.+  Umwami w’Ikirenga Yehova yaravuze ati ‘nzavugana n’abasigaye bo mu mahanga na Edomu yose+ mfite uburakari bugurumana,+ bo bigabije igihugu cyanjye bishimye cyane+ bafite n’agasuzuguro mu mutima,+ bashaka kwifatira inzuri zacyo, bakakinyaga.’”’+  “None rero, uhanurire igihugu cya Isirayeli, ubwire imisozi n’udusozi n’imigezi n’ibibaya uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “dore ngiye kuvuga mfite uburakari n’umujinya, bitewe n’uko amahanga yabakojeje isoni.”’+  “Ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati ‘nazamuye ukuboko ndahira+ ko amahanga abakikije azakorwa n’isoni.+  Namwe mwa misozi ya Isirayeli mwe, muzazana amashami mwerere imbuto abagize ubwoko bwanjye bwa Isirayeli,+ kuko bari hafi kuza.+  Dore ndabashyigikiye kandi nzongera mbarebe neza.+ Muzongera guhingwa no kubibwamo imbuto.+ 10  Nzabagwizaho abantu, ab’inzu ya Isirayeli bose uko bakabaye,+ kandi imigi izaturwa,+ n’ahari harahindutse amatongo hongere kubakwa.+ 11  Ni koko, nzabagwizaho abantu n’amatungo;+ bazororoka bagwire kandi nzatuma mwongera guturwa nk’uko byahoze,+ mbakorere ibyiza biruta ibyo nabakoreye mbere,+ namwe muzamenya ko ndi Yehova.+ 12  Nzatuma abantu, ari bo bwoko bwanjye bwa Isirayeli, bongera kubagendaho,+ kandi bazabagarukaho mube umurage wabo;+ ntimuzongera kubahekura.’”+ 13  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘kubera ko hari abababwira bati “murya abantu, kandi mwabaye igihugu gihekura abaturage bacyo,”’+ 14  ‘ni cyo gituma mutazongera kurya abantu+ kandi ntimuzongera guhekura abaturage banyu,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga. 15  ‘Nzatuma amahanga atongera kuvuga amagambo yo kubakoza isoni,+ kandi ntimuzongera gutukwa n’abantu bo mu mahanga,+ nta n’ubwo muzongera gusitaza abaturage banyu,’ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.” 16  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti 17  “mwana w’umuntu we, ab’inzu ya Isirayeli bari batuye mu gihugu cyabo, bakomeza kugihumanyisha inzira zabo n’imigenzereze yabo.+ Inzira zabo zambereye nk’umwanda w’umugore uri mu mihango.+ 18  Nuko mbasukaho uburakari bwanjye mbahora amaraso bamennye mu gihugu+ bahumanyishije ibigirwamana byabo biteye ishozi.+ 19  Hanyuma mbatatanyiriza mu mahanga maze bakwirakwira mu bihugu.+ Nabaciriye urubanza ruhuje n’inzira zabo n’imigenzereze yabo.+ 20  Nuko baragenda bagera muri ayo mahanga maze abantu batangira kwandavuza izina ryanjye ryera+ babavugiraho bati ‘aba ni ubwoko bwa Yehova kandi bavuye mu gihugu cye.’+ 21  Nzagirira impuhwe izina ryanjye ryera, iryo ab’inzu ya Isirayeli bandavurije mu mahanga bagiyemo.”+ 22  “None rero, ubwire ab’inzu ya Isirayeli uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “si ku bwanyu ngiye kubikora mwa b’inzu ya Isirayeli mwe, ahubwo ni ku bw’izina ryanjye ryera mwandavurije mu mahanga mwagiyemo.”’+ 23  ‘Nzeza izina ryanjye rikomeye+ ryandavurijwe mu mahanga, iryo mwandavurije muri yo; kandi amahanga azamenya ko ndi Yehova,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga, ‘igihe nziyerekana muri mwe imbere yayo ko ndi uwera.+ 24  Nzabavana mu mahanga mbakoranyirize hamwe mbavanye mu bihugu byose, maze mbazane mu gihugu cyanyu.+ 25  Nzabaminjagiraho amazi meza muhumanuke,+ mbakureho imyanda yanyu yose+ n’ibigirwamana byanyu byose biteye ishozi.+ 26  Nzabaha umutima mushya+ kandi nzabashyiramo umwuka mushya.+ Nzabavanamo umutima w’ibuye mbahe umutima woroshye.+ 27  Nzabashyiramo umwuka wanjye+ kandi nzatuma mugendera mu mategeko yanjye,+ mukomeze amabwiriza yanjye kandi muyasohoze.+ 28  Muzatura mu gihugu nahaye ba sokuruza+ mube ubwoko bwanjye, kandi nanjye nzaba Imana yanyu.’+ 29  “‘Nzabakiza imyanda yanyu yose,+ mbwire imbuto zere cyane, kandi sinzongera kubateza inzara.+ 30  Nzatuma ibiti byera imbuto nyinshi n’imirima itange umusaruro mwinshi kugira ngo mutazongera gutukwa mu mahanga bitewe n’inzara.+ 31  Ntimuzabura kwibuka inzira zanyu mbi n’imigenzereze yanyu itari myiza.+ Muzizinukwa bitewe n’ibyaha byanyu n’ibintu byangwa urunuka mukora.+ 32  Mwa b’inzu ya Isirayeli mwe, mumenye neza ko atari ku bwanyu ngiye kubikora,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga, ‘ahubwo mukorwe n’isoni kandi mugire ikimwaro bitewe n’inzira zanyu.’+ 33  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘umunsi nzabezaho ibyaha byanyu byose, nanone nzatuma imigi yanyu yongera guturwa,+ n’ahabaye amatongo hongere kubakwa.+ 34  Igihugu cyari cyarahindutse amatongo kizongera guhingwa nubwo cyari cyarabaye umwirare imbere y’abahisi n’abagenzi.+ 35  Abantu bazavuga bati “kiriya gihugu mureba cyari cyarahindutse amatongo none cyabaye nk’ubusitani bwa Edeni,+ kandi imigi yari yarashenywe igahinduka umusaka, igasigara ari amatongo ubu isigaye igoswe n’inkuta; yongeye guturwa.”+ 36  Amahanga azasigara abakikije azamenya ko jyewe Yehova nubatse ibyari byarashenywe,+ ngatera igihugu cyari cyarahindutse amatongo. Jyewe Yehova ni jye wabivuze kandi nzabikora.’+ 37  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘iki ni cyo nzemera ko ab’inzu ya Isirayeli bansaba nkakibakorera:+ nzabagwiza babe benshi nk’umukumbi.+ 38  Bazaba nk’iteraniro rinini ry’abantu bera, bamere nk’umukumbi w’i Yerusalemu ku minsi mikuru yaho,+ maze imigi yari yarahindutse umusaka yuzure abantu;+ kandi abantu bazamenya ko ndi Yehova.’”

Ibisobanuro ahagana hasi