Ezekiyeli 34:1-31

34  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti  “mwana w’umuntu we, hanurira abungeri ba Isirayeli. Hanura, ubwire abo bungeri uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “abungeri ba Isirayeli+ bimenya ubwabo bagushije ishyano!+ Mbese abungeri ntibagomba kuragira umukumbi?+  Mwirira urugimbu+ kandi mukambara imyenda iboshye mu bwoya bw’intama. Mubaga+ amatungo y’imishishe,+ ariko ntimuragire umukumbi.  Izirwaye ntimwazikomeje,+ n’izirembye ntimwazivuye. Izavunitse ntimwazipfutse, n’izatatanye ntimwazigaruye. Izazimiye ntimwagiye kuzishaka,+ ahubwo mwazitegekeshaga umwaga n’igitugu.+  Amaherezo zaratatanye bitewe no kutagira umwungeri,+ bituma ziribwa n’inyamaswa zose zo mu gasozi, kandi zikomeza gutatana.+  Intama zanjye zakomeje kurorongotana mu misozi yose no ku dusozi tureture twose;+ intama zanjye+ zatataniye ku isi hose, ntihagira ujya kuzishakisha ngo azibone.  “‘“None rero mwa bungeri mwe, nimwumve ijambo rya Yehova:  ‘“Ndahiye kubaho kwanjye,” ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga, “kubera ko intama zanjye zanyazwe zigakomeza kuribwa n’inyamaswa zose zo mu gasozi bitewe n’uko zitagira umwungeri, kandi n’abungeri banjye bakaba batarashakishije intama zanjye, ahubwo bagakomeza kwimenya bo ubwabo+ ntibagaburire intama zanjye,”’  nimwumve ijambo rya Yehova mwa bungeri mwe. 10  Umwami w’Ikirenga Yehova aravuze ati ‘dore ngiye guhagurukira abungeri+ kandi nzabambura intama zanjye mbabuze gukomeza kuzigaburira;+ abungeri ntibazongera kwimenya ubwabo+ kandi nzarokora intama zanjye nzivane mu kanwa kabo, ntibongere kuzirya.’”+ 11  “‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “dore jye ubwanjye nzashakisha intama zanjye kandi nzazitaho.+ 12  Nk’uko umwungeri yita ku mukumbi we+ iyo ari hagati y’intama ze zari zatatanye,+ ni ko nanjye nzita ku ntama zanjye. Nzazirokora nzivane aho zari zaratataniye hose ku munsi w’ibicu n’umwijima w’icuraburindi.+ 13  Nzazivana+ mu bantu bo mu mahanga nzikoranyirize hamwe nzivanye mu bihugu, nzizane ku butaka bwazo+ maze nziragire ku misozi ya Isirayeli, iruhande rw’imigezi n’iruhande rw’ahantu hose hatuwe mu gihugu.+ 14  Nzaziragira mu rwuri rwiza kandi zizaba ku misozi miremire ya Isirayeli.+ Zizabyagira ahantu heza,+ zirishe mu rwuri rutoshye rwo ku misozi ya Isirayeli.” 15  “‘“Jye ubwanjye nzaragira intama zanjye+ kandi ni jye uzazibyagiza,”+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga. 16  “Iyazimiye nzayishaka,+ iyatannye nyigarure, iyavunitse nyipfuke n’irembye nyikomeze; ariko ishishe+ n’ikomeye nzazirimbura. Nzaziragiza kuzicira urubanza.”+ 17  “‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “mwa ntama zanjye mwe, dore ngiye guca urubanza hagati y’intama n’indi, no hagati y’imfizi z’intama n’amasekurume y’ihene.+ 18  Ese kuba murisha mu rwuri rwiza cyane,+ maze izindi nzuri zanyu mukazinyukanyuka, mukinywera amazi meza asigaye mukayatobesha ibirenge, mubona ari ibintu byoroheje? 19  Mbese intama zanjye zikwiriye kurisha mu rwuri mwanyukanyutse, zikanywa amazi mwatobesheje ibirenge mukayanduza?” 20  “‘Ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova yababwiye ati “dore ngiye guca urubanza hagati y’intama y’umushishe n’inanutse, 21  kuko izirwaye zose mwazibyigishaga imbavu mukazisunikisha intugu, mukazitera amahembe muzigizayo, kugeza aho muzitatanyirije hanze.+ 22  Nzakiza intama zanjye kandi ntizizongera kunyagwa;+ nzakiranura intama n’indi. 23  Nzaziha umwungeri umwe,+ nzihe umugaragu wanjye Dawidi+ aziragire. Azaziragira abe umwungeri wazo.+ 24  Jyewe Yehova, nzaba Imana yazo,+ kandi umugaragu wanjye Dawidi azaba umutware hagati yazo.+ Jyewe Yehova ni jye ubivuze. 25  “‘“Nzagirana na zo isezerano ry’amahoro,+ kandi nzatuma inyamaswa z’inkazi zishira mu gihugu;+ zizibera mu butayu zifite umutekano, ziryamire mu mashyamba.+ 26  Nzazihindura umugisha zo n’uturere dukikije umusozi wanjye,+ kandi nzajya ngusha imvura nyinshi mu gihe cyayo. Hazagwa imvura nyinshi y’umugisha.+ 27  Igiti cyo mu murima kizera imbuto zacyo+ n’igihugu gitange umusaruro wacyo;+ zizatura ku butaka bwazo zifite umutekano.+ Zizamenya ko ndi Yehova igihe nzavunagura umugogo bazihekeshaga,+ nkazivana mu maboko y’abazikoreshaga uburetwa.+ 28  Ntizizongera kunyagwa n’amahanga,+ kandi ntizizongera kuribwa n’inyamaswa zo ku isi; zizibera mu mutekano nta wuzihindisha umushyitsi.+ 29  “‘“Nzaziha umurima uzazihesha izina rikomeye,+ kandi ntizizongera kwicirwa n’inzara mu gihugu,+ n’amahanga ntazongera kuzikoza isoni.+ 30  ‘Zizamenya ko jyewe Yehova Imana yazo ndi kumwe na zo,+ kandi ko na zo ari ubwoko bwanjye, inzu ya Isirayeli,’ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.”’+ 31  “‘Mwa ntama zanjye mwe,+ intama zo mu rwuri rwanjye, muri abantu bakuwe mu mukungugu. Nanjye ndi Imana yanyu,’ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.”

Ibisobanuro ahagana hasi