Ezekiyeli 28:1-26

28  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti  “mwana w’umuntu we, bwira umuyobozi wa Tiro uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “‘“Kubera ko umutima wawe wishyize hejuru,+ ukaba ukomeza kuvuga uti ‘ndi imana,+ nicaye ku ntebe y’imana+ mu nyanja rwagati,’+ nyamara uri umuntu wakuwe mu mukungugu,+ nturi imana,+ kandi umutima wawe ukomeza kuwugira nk’uw’imana . . .  wibwira ko uri umunyabwenge kurusha Daniyeli.+ Utekereza ko nta mabanga akuyobera.+  Ubwenge bwawe n’ubushishozi bwawe byatumye wigwizaho ubutunzi, kandi ukomeza kongera zahabu n’ifeza mu bubiko bwawe.+  Ubwenge bwawe bwinshi+ n’ibicuruzwa byawe+ byatumye wigwizaho ubutunzi+ maze umutima wawe utangira kwishyira hejuru bitewe n’ubutunzi bwawe.”’+  “‘Ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati “kubera ko umutima wawe wawugize nk’uw’imana,+  nanjye ngiye kuguteza abanyamahanga+ b’abanyagitugu kuruta abandi bose,+ kandi bazabangurira inkota ibintu byawe byose byiza wabonesheje ubwenge bwawe, bahindanye n’ubwiza bwawe burabagirana.+  Bazakumanura mu rwobo,+ kandi uzapfa urupfu rw’umuntu wiciwe mu nyanja rwagati.+  Mbese igihe uzaba uri imbere y’ugiye kukwica,+ uri mu maboko y’abakwandagaza, uzavuga uti ‘ndi imana’ kandi utari imana+ ahubwo uri umuntu wakuwe mu mukungugu?”’ 10  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘uzicwa n’abanyamahanga,+ upfe urw’abatarakebwe kuko ari jye ubivuze.’” 11  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti 12  “mwana w’umuntu we, tera indirimbo y’agahinda uririmbire umwami wa Tiro,+ umubwire uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “‘“Uri icyitegererezo cyo gutungana; ufite ubwenge bwinshi+ n’ubwiza buhebuje.+ 13  Wahoze muri Edeni, ubusitani bw’Imana.+ Wari utatswe amabuye yose y’agaciro kenshi: odemu, topazi, yasipi, kirusolito, shohamu,+ yashefi, safiro, nofeki+ na emerode, kandi ayo mabuye yose yari akwikiye muri zahabu. Igihe waremwaga, byose byari biteguwe. 14  Uri umukerubi utwikira watoranyijwe, kandi nagushyize mu mwanya wawe. Wari ku musozi wera w’Imana,+ ugendera hagati y’amabuye yaka. 15  Uhereye igihe waremewe, wari indakemwa mu nzira zawe+ kugeza igihe wagaragaweho gukiranirwa.+ 16  “‘“Ibicuruzwa byawe byinshi+ byatumye bakuzuzamo urugomo maze utangira gukora ibyaha.+ Nzakwirukana ku musozi w’Imana kuko wahumanye, kandi nzakurimbura+ wa mukerubi utwikira we, ngukure hagati y’amabuye yaka. 17  “‘“Ubwiza bwawe bwatumye umutima wawe wishyira hejuru.+ Ubwiza bwawe burabagirana bwatumye urimbura ubwenge bwawe.+ Nzakujugunya hasi+ ngushyire imbere y’abami kugira ngo bakwitegereze.+ 18  “‘“Wahumanyije insengero zawe bitewe n’ibyaha byawe byinshi+ n’ubucuruzi bwawe bwuzuye uburiganya.+ Nzazana umuriro uturutse muri wowe ugukongore+ maze nguhindure umuyonga imbere y’abakureba bose ku isi.+ 19  Naho abantu bo mu mahanga bose bari bakuzi, bazakwitegereza batangaye.+ Uzahinduka igiteye ubwoba kandi ntuzongera kubaho kugeza ibihe bitarondoreka.”’”+ 20  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti 21  “mwana w’umuntu we, erekeza amaso yawe kuri Sidoni+ maze uyihanurire, 22  uyibwire uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “ngiye kuguhagurukira+ yewe Sidoni we, kandi nziheshereza ikuzo muri wowe.+ Abantu bazamenya ko ndi Yehova igihe nzasohoreza urubanza+ muri yo, nkerezwa muri yo.+ 23  Nzayoherezamo icyorezo kandi amaraso azatemba mu mihanda yayo.+ Inkota izayitera iturutse impande zose+ maze abishwe bagwe muri yo, kandi abantu bazamenya ko ndi Yehova.+ 24  Ab’inzu ya Isirayeli ntibazongera kugira umushubi uhanda+ cyangwa ihwa ribabaza, biturutse mu babakikije bose babasuzugura, kandi abantu bazamenya ko ndi Umwami w’Ikirenga Yehova.”’ 25  “‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “ubwo nzakoranya ab’inzu ya Isirayeli mbakuye mu mahanga batataniyemo,+ nziyerekana muri bo imbere y’amahanga ko ndi uwera.+ Bazatura ku butaka bwabo+ nahaye umugaragu wanjye Yakobo.+ 26  Bazabuturaho bafite umutekano,+ bubake amazu+ batere n’inzabibu;+ bazagira umutekano+ igihe nzasohoreza imanza zanjye ku babakikije bose babasuzugura,+ kandi bazamenya ko ndi Yehova Imana yabo.”’”

Ibisobanuro ahagana hasi