Ezekiyeli 26:1-21

26  Mu mwaka wa cumi n’umwe, ku munsi wa mbere w’ukwezi, ijambo rya Yehova ryanjeho rigira riti  “mwana w’umuntu we, kubera ko Tiro+ yakinnye Yerusalemu ku mubyimba+ ivuga iti ‘awa! Ararimbutse+ uwareshyaga abantu bo mu mahanga.+ Ibintu bigiye guhinduka. Ubu ni jye ugiye kugira ubutunzi kuko yahindutse amatongo,’+  ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati ‘Tiro we, ngiye kuguhagurukira nguteze amahanga menshi+ nk’uko inyanja izamura imiraba yayo.+  Azarimbura inkuta za Tiro+ asenye n’iminara yayo;+ nanjye nzakukumba umukungugu wayo nyihindure nk’urutare rwanamye.  Izaba nk’imbuga banikaho inshundura+ hagati mu nyanja.’+ “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘kandi izasahurwa n’amahanga, kuko ari jye ubivuze.  Naho abatuye mu migi yayo iri imusozi, bazicwa n’inkota kandi abantu bazamenya ko ndi Yehova.’+  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘dore Tiro ngiye kuyigabiza Nebukadinezari umwami w’i Babuloni, umwami w’abami,+ aze aturutse mu majyaruguru+ afite amafarashi+ n’amagare y’intambara+ n’abarwanira ku mafarashi n’iteraniro ry’abantu,+ azanye n’igitero cy’abantu benshi.  Abatuye mu migi yawe iri imusozi azabicisha inkota, akubakeho urukuta rwo kukugota n’ikirundo cyo kuririraho,+ agutere yitwaje ingabo nini.  Azagutera yitwaje ibikoresho by’intambara abisenyeshe inkuta zawe, n’iminara yawe ayisenyeshe intwaro ze. 10  Uzazimagizwa n’umukungugu utumurwa n’amafarashi ye menshi cyane.+ Inkuta zawe zizatigiswa n’urusaku rw’abarwanira ku mafarashi n’urw’inziga z’amagare y’intambara, igihe azinjira mu marembo yawe nk’uwinjira mu mugi waciwemo ibyuho. 11  Imihanda yawe yose azayiribatisha ibinono by’amafarashi ye.+ Abaturage bawe azabicisha inkota n’inkingi zawe z’imbaraga azishyire hasi. 12  Bazanyaga ubutunzi bwawe+ basahure n’ibicuruzwa byawe,+ basenye inkuta zawe n’amazu yawe meza. Amabuye yawe n’ibiti byawe n’umukungugu wawe, byose bazabiroha mu mazi.’ 13  “‘Nzacecekesha amajwi y’indirimbo zawe,+ kandi amajwi y’inanga zawe ntazongera kumvikana ukundi.+ 14  Nzaguhindura nk’urutare rwanamye+ umere nk’imbuga banikaho inshundura+ kandi ntuzongera kubakwa, kuko jyewe Yehova ari jye ubivuze,’ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.+ 15  “Uku ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova abwira Tiro ati ‘mbese ibirwa ntibizatigiswa no kumva urusaku rwo kugwa kwawe,+ igihe abakomerekejwe uruguma rwica bazaba baniha, n’abantu benshi bicirwa muri wowe? 16  Abatware bose bo mu nyanja bazava+ ku ntebe zabo z’ubwami+ biyambure amakanzu yabo n’imyenda yabo ifumye, bambare guhinda umushyitsi. Bazicara hasi ku butaka,+ bahinde umushyitsi ubudatuza+ kandi bakwitegereze batangaye. 17  Bazakuririmbira indirimbo y’agahinda,+ bakubwire bati “‘“Mbega ngo urarimbuka wowe wari utuwe n’abo mu nyanja,+ umugi wogeye, wari ukomeye mu nyanja,+ wo n’abaturage bawo, bahindishaga umushyitsi abatuye isi bose! 18  Ku munsi wo kugwa kwawe, ibirwa bizahinda umushyitsi. Ibirwa byo mu nyanja bizahagarika umutima bibonye uko ukuweho.”’+ 19  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘ninkugira umugi w’amatongo, nkakugira nk’imigi idatuwe, igihe nzakurengeza amazi y’imuhengeri, amazi menshi akakurengera,+ 20  nanone nzakumanurana n’abamanuka bajya muri rwa rwobo basanga abamanutse kera cyane,+ kandi nzagutuza mu gihugu cyo hasi cyane,+ kimeze nk’ahantu hamaze igihe kirekire harabaye amatongo, uturane n’abamanuka bajya muri rwa rwobo,+ kugira ngo utazongera guturwa; kandi rwose nzarimbisha igihugu cy’abazima.+ 21  “‘Nzaguhindura igiteye ubwoba+ kandi ntuzongera kubaho. Bazagushaka,+ ariko ntuzongera kuboneka kugeza ibihe bitarondoreka,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.”

Ibisobanuro ahagana hasi