Ezekiyeli 21:1-32

21  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti  “mwana w’umuntu we, erekeza amaso yawe i Yerusalemu maze ubwire+ ahantu hera+ aya magambo, uhanurire igihugu cya Isirayeli.+  Ubwire igihugu cya Isirayeli uti ‘Yehova aravuga ati “dore ngiye kukurwanya,+ kandi nzakura inkota yanjye mu rwubati rwayo,+ maze nkuvanemo umukiranutsi n’umuntu mubi.+  Ibyo nzabikora kugira ngo nkuvanemo umukiranutsi n’umuntu mubi, ari na yo mpamvu inkota yanjye izava mu rwubati rwayo kugira ngo irimbure abantu bose, uhereye mu majyepfo ukagera mu majyaruguru.+  Abantu bose bazamenya ko jyewe Yehova ari jye wakuye inkota yanjye mu rwubati rwayo,+ kandi ntizarusubiramo.”’+  “None rero mwana w’umuntu, unihe kandi ushye ubwoba uhinde umushyitsi.+ Ndetse unihire imbere yabo ufite intimba.+  Nibakubaza bati ‘kuki uniha?’+ Uzabasubize uti ‘ni ukubera inkuru y’ibyago.’+ Kuko bizaza nta kabuza,+ kandi umutima wose uzashonga,+ n’amaboko yose atentebuke; abantu bose baziheba n’amavi yose ajojobe amazi.+ ‘Dore bizaza nta kabuza,+ kandi bizasohozwa,’ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.”  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti  “mwana w’umuntu we, hanura uvuge uti ‘Yehova aravuga ngo “vuga uti ‘inkota, inkota!+ Barayityaje+ barayikubira. 10  Barayityaje kugira ngo bitegure kwararika imbaga; barayikubiriye+ kugira ngo irabagirane.’”’” “Mbese ntidukwiriye kwishima?”+ “‘Mbese yanze inkoni y’ubwami+ y’umwana wanjye,+ nk’uko yanze igiti cyose?+ 11  “‘Inkota yaratanzwe kugira ngo bayikubire ibone uko ikoreshwa. Yaratyajwe irakubirwa kugira ngo ishyirwe mu kuboko k’umwicanyi.+ 12  “‘Tera hejuru uboroge+ mwana w’umuntu we, kuko yibasiye ubwoko bwanjye;+ yibasiye abatware ba Isirayeli bose.+ Bose babashita ku nkota bari kumwe n’ubwoko bwanjye.+ None rero, ikubite ku kibero.+ 13  Yarageragejwe;+ none se niyanga inkoni y’ubwami+ bizacura iki? Ntizakomeza kubaho,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga. 14  “None rero mwana w’umuntu, hanura kandi ukomanye ibiganza;+ uvuge uti ‘inkota’ incuro eshatu:+ ni inkota y’abishwe, ni inkota y’ukomeye wishwe, ni inkota ibagose.+ 15  Nzabicisha inkota kugira ngo imitima ishonge,+ n’abagwa mu marembo yaho yose babe benshi.+ Dore irarabagirana, kandi yarakubiriwe kugira ngo yice!+ 16  Garagaza ko utyaye;+ jya iburyo! Jya mu mwanya wawe; jya ibumoso! Gana aho amaso yawe yerekeje hose! 17  Nanjye nzakomanya ibiganza+ ncururutse+ uburakari bwanjye.+ Jyewe Yehova ni jye ubivuze.” 18  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti 19  “none rero mwana w’umuntu, garagaza inzira ebyiri inkota y’umwami w’i Babuloni izanyuramo.+ Zombi zigomba kuzaturuka mu gihugu kimwe, kandi ikimenyetso kiranga inzira+ ijya mu mugi kigomba gushyirwa mu mahuriro y’izo nzira. 20  Ugaragaze inzira inkota izatera Raba+ y’Abamoni izanyuramo, n’indi inkota izanyuramo iteye u Buyuda, iteye Yerusalemu igoswe n’inkuta.+ 21  Kuko umwami w’i Babuloni yahagaze mu mahuriro y’inzira, aho za nzira ebyiri zihurira, kugira ngo araguze.+ Yazunguje imyambi, araguza terafimu+ n’umwijima. 22  Indagu zo mu kuboko kwe kw’iburyo zerekanye Yerusalemu, kugira ngo ayirundeho ibikoresho byo gusenya ibihome,+ atange itegeko ryo kwica, avuze impanda,+ ashyire mu marembo ibikoresho byo gusenya ibihome, yubake ibyo kuririraho n’urukuta rwo kugota.+ 23  Zabaye nk’indagu z’ibinyoma imbere+ y’abari barabarahiye,+ kandi yibukije icyaha cyabo+ kugira ngo bafatwe mpiri.+ 24  “Ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati ‘kubera ko mwatumye icyaha cyanyu cyibukwa n’ibicumuro byanyu bikajya ahabona, kugira ngo ibyaha byanyu bigaragarire mu migenzereze yanyu yose, muzafatwa mpiri+ kubera ko ibyanyu byibutswe.’+ 25  “Naho wowe wa mutware mubi+ wa Isirayeli+ wakomerekejwe uruguma rwica, umunsi wawe ukaba ugeze mu gihe cy’iherezo ry’icyaha,+ 26  uku ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati ‘iyambure igitambaro uzingira ku mutwe, wiyambure n’ikamba.+ Ntibizakomeza kumera nk’uko byari bisanzwe.+ Shyira hejuru uri hasi,+ n’uri hejuru umushyire hasi.+ 27  Nzaririmbura, nzaririmbura, nzaririmbura.+ Rizakomeza kubera aho ridafite nyiraryo, kugeza igihe urifitiye uburenganzira azazira,+ nkarimuha.’+ 28  “None rero mwana w’umuntu, hanura uvuge uti ‘uku ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova yavuze ku birebana n’Abamoni n’igitutsi cyabo.’ Ubabwire uti ‘dore inkota, inkota yakuwe mu rwubati kugira ngo yice, ikubiriye ngo iyogoze, irabagirane,+ 29  kuko bakwerekewe ibitagira umumaro, bakaguhanurira ibinyoma+ kugira ngo urambikwe ku majosi y’abantu babi bishwe, abo umunsi wabo wageze mu gihe cy’iherezo ry’icyaha.+ 30  Yisubize mu rwubati rwayo. Aho waremewe, mu gihugu cyawe cya kavukire,+ ni ho nzagucirira urubanza. 31  Nzagusukaho uburakari bwanjye, nguhuhireho umuriro w’umujinya wanjye,+ kandi nzaguhana mu maboko y’abantu badatekereza, inzobere mu kurimbura.+ 32  Uzaba inkwi z’umuriro,+ kandi amaraso yawe azuzura mu gihugu. Ntuzongera kwibukwa, kuko jyewe Yehova ari jye ubivuze.’”+

Ibisobanuro ahagana hasi