Ezekiyeli 20:1-49

20  Mu mwaka wa karindwi, mu kwezi kwa gatanu, ku munsi wako wa cumi, bamwe mu bakuru b’Abisirayeli baje kugira icyo babaza Yehova,+ maze bicara imbere yanjye.+  Nuko ijambo rya Yehova rinzaho rigira riti  “mwana w’umuntu we, vugana n’abo bakuru b’Abisirayeli, ubabwire uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “mbese muzanywe no kugira icyo mumbaza?+ ‘Ndahiye kubaho kwanjye ko ntazemera ko mugira icyo mumbaza,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.”’  “Mbese uzabacira urubanza mwana w’umuntu we?+ Mbese uzabacira urubanza? Bamenyeshe ibintu byangwa urunuka ba sekuruza bakoze,+  ubabwire uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “ku munsi natoranyije Isirayeli,+ nazamuye ukuboko kwanjye+ ndahira abagize urubyaro rw’inzu ya Yakobo+ kandi mbimenyekanishaho mu gihugu cya Egiputa.+ Ni koko, nazamuye ukuboko kwanjye ndabarahira nti ‘ndi Yehova Imana yanyu.’+  Uwo munsi nazamuye ukuboko kwanjye,+ mbarahira ko nzabavana mu gihugu cya Egiputa nkabajyana mu gihugu nabarambagirije, igihugu gitemba amata n’ubuki.+ Cyari cyiza kuruta ibindi bihugu byose.+  Nuko ndababwira nti ‘buri wese nate kure ibintu biteye ishozi ahozaho amaso,+ kandi ntimwiyandurishe ibigirwamana biteye ishozi byo muri Egiputa.+ Ndi Yehova Imana yanyu.’+  “‘“Nyamara banyigometseho,+ banga kunyumvira. Buri wese muri bo ntiyataye kure ibintu biteye ishozi yahozagaho amaso, kandi ntibaretse ibigirwamana biteye ishozi byo muri Egiputa.+ Ni yo mpamvu niyemeje kubasukaho uburakari bwanjye, nkabasohorezaho umujinya wanjye mu gihugu cya Egiputa.+  Ariko nagiriye izina ryanjye kugira ngo ritandavurizwa imbere y’amahanga babagamo,+ kuko nari narayimenyekanishijeho igihe nabakuraga mu gihugu cya Egiputa.+ 10  Nuko mbakura mu gihugu cya Egiputa mbajyana mu butayu.+ 11  “‘“Nabahaye amabwiriza,+ mbamenyesha n’amategeko yanjye+ kugira ngo umuntu wese uyakurikiza akomeze kubeshwaho na yo.+ 12  Nanone nabahaye amasabato yanjye+ ngo abe ikimenyetso hagati yanjye na bo,+ bityo bamenye ko jyewe Yehova ari jye ubeza. 13  “‘“Ariko ab’inzu ya Isirayeli banyigometseho mu butayu.+ Banze kugendera mu mabwiriza yanjye+ banga n’amategeko yanjye+ kandi ari yo abeshaho umuntu wese uyakurikiza.+ Bahumanyije rwose amasabato yanjye+ bituma niyemeza kubasukaho uburakari bwanjye mu butayu kugira ngo mbatsembeho.+ 14  Ariko nagiriye izina ryanjye ngo ritandavurizwa imbere y’amahanga yari yarabonye mbavanayo.+ 15  Nanjye nazamuye ukuboko kwanjye mbarahirira mu butayu+ ko ntari kubajyana mu gihugu nari narabahaye, igihugu gitemba amata n’ubuki,+ (igihugu cyiza kuruta ibindi bihugu byose,)+ 16  kuko banze amategeko yanjye, bakanga no kugendera ku mabwiriza yanjye, kandi bagahumanya amasabato yanjye bitewe n’uko imitima yabo yakurikiye ibigirwamana byabo biteye ishozi.+ 17  “‘“Icyakora amaso yanjye yabagiriye impuhwe bituma ntabarimbura,+ sinabatsembera mu butayu. 18  Nuko mbwirira abana babo mu butayu+ nti ‘ntimukagendere ku mabwiriza ya ba sokuruza+ ngo mukurikize amategeko yabo,+ kandi ntimukiyandurishe ibigirwamana byabo biteye ishozi.+ 19  Ndi Yehova Imana yanyu.+ Mujye mugendera ku mabwiriza yanjye,+ mukomeze amategeko yanjye+ kandi mukore ibihuje na yo.+ 20  Mujye mweza amasabato yanjye,+ abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye ko ndi Yehova Imana yanyu.’+ 21  “‘“Ariko abana na bo banyigometseho.+ Banze kugendera ku mabwiriza yanjye no gukurikiza amategeko yanjye ngo bakore ibihuje na yo, kandi ari yo abeshaho umuntu wese uyakurikiza.+ Bahumanyije amasabato yanjye,+ bituma niyemeza kubasukaho uburakari bwanjye, nkabasohorezaho umujinya wanjye mu butayu.+ 22  Ariko nagaruye ukuboko kwanjye+ ngiriye izina ryanjye kugira ngo ritandavurizwa imbere y’amahanga yari yarabonye mbavanayo.+ 23  Nanone nazamuye ukuboko kwanjye mbarahirira mu butayu+ ko nzabatatanyiriza mu mahanga, nkabakwiza mu bihugu,+ 24  kuko batakurikije amategeko yanjye,+ bakanga amabwiriza yanjye,+ bagahumanya amasabato yanjye+ kandi bagahoza amaso ku bigirwamana biteye ishozi bya ba sekuruza.+ 25  Nanjye narabaretse bakurikiza amabwiriza atari meza n’amategeko adashobora kubabeshaho.+ 26  Narabaretse bahumanywa n’ibitambo byabo igihe batwikaga umwana wese w’imfura,+ kugira ngo mbazahaze, maze bamenye ko ndi Yehova.”’+ 27  “None rero mwana w’umuntu, vugana n’ab’inzu ya Isirayeli ubabwire+ uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “ba sokuruza barantutse kuko bampemukiye.+ 28  Nabazanye mu gihugu+ nari nararahiye nzamuye ukuboko ko nzakibaha.+ Ariko iyo babonaga agasozi kirengeye kose+ n’igiti cyose gifite amashami menshi, bahatambiraga ibitambo,+ bakahaturira amaturo yabo andakaza, bakahatambira ibitambo by’impumuro nziza icururutsa,+ bakahasukira amaturo yabo y’ibyokunywa.+ 29  Nuko ndababaza nti ‘ako kanunga mujyaho ni ak’iki bituma kitwa Bama* kugeza n’ubu?’”’+ 30  “None rero, bwira ab’inzu ya Isirayeli uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “mbese ye, mwiyandurisha inzira za ba sokuruza+ kandi mugakurikira ibintu byabo biteye ishozi maze mugasambana na byo?+ 31  Yemwe mwa b’inzu ya Isirayeli mwe, mbese kugeza n’ubu muracyiyanduza mukorera ibigirwamana byanyu byose biteye ishozi,+ mugatamba ibitambo byanyu mutwika abahungu banyu?+ Ubwo se koko nakwemera ko mugira icyo mumbaza?”’+ “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘ndahiye kubaho kwanjye ko ntazemera ko mugira icyo mumbaza.+ 32  Kandi ibyo mutekereza mu mitima yanyu+ ntibizasohora,+ kuko muvuga muti “nimucyo tube nk’amahanga, tube nk’imiryango yo mu bihugu,+ dukorere ibiti n’amabuye.”’”+ 33  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘ndahiye kubaho kwanjye ko nzabategekesha ukuboko gukomeye kandi kubanguye,+ mbasukeho uburakari bwinshi.+ 34  Nzabagarura mbavanye mu bantu bo mu mahanga, mbateranyirize hamwe mbakuye mu bihugu mwatatanyirijwemo nkoresheje ukuboko gukomeye kandi kubanguye, mbasukeho uburakari bwinshi.+ 35  Nzabazana mu butayu bw’abantu bo mu mahanga+ maze mburane namwe imbonankubone.+ 36  “‘Nk’uko naburanye na ba sokuruza mu butayu bwo mu gihugu cya Egiputa,+ ni ko nzaburana namwe,’ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga. 37  ‘Nzabanyuza munsi y’inkoni+ maze mbashyire mu murunga w’isezerano.+ 38  Nzabakuramo abanyigomekaho n’abancumuraho,+ kuko nzabavana mu gihugu batuyemo ari abimukira, ariko ntibazagera ku butaka bwa Isirayeli;+ namwe muzamenya ko ndi Yehova.’+ 39  “Mwa b’inzu ya Isirayeli mwe, Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘ngaho nimugende, buri wese akorere ibigirwamana bye biteye ishozi.+ Hanyuma nimutanyumvira, izina ryanjye ryera ntirizongera guhumanywa n’ibitambo byanyu n’ibigirwamana byanyu biteye ishozi.’+ 40  “‘Kuko ku musozi wanjye wera, ku musozi muremure wa Isirayeli,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga, ‘ni ho ab’inzu ya Isirayeli bose uko bakabaye bazankorera muri icyo gihugu.+ Ni ho nzabishimira kandi ni ho nzabakira amaturo n’umuganura w’ibintu byanyu byose byera mutanga ho amaturo.+ 41  Nzabishimira bitewe n’impumuro nziza icururutsa y’ibitambo byanyu,+ igihe nzabazana mbakuye mu bantu bo mu mahanga, nkabakoranyiriza hamwe mbavanye mu bihugu mwatatanyirijwemo,+ kandi nziyeza imbere y’amahanga binyuze kuri mwe.’+ 42  “‘Namwe muzamenya ko ndi Yehova+ igihe nzabazana ku butaka bwa Isirayeli,+ mu gihugu narahiye ba sokuruza nzamuye ukuboko ko nzakibaha. 43  Aho ni ho muzibukira inzira zanyu+ n’imigenzereze yanyu yose mwiyandurishije,+ kandi mu maso yanyu muzagaragaza ko mwazinutswe bitewe n’ibibi byose mwakoze.+ 44  Mwa b’inzu ya Isirayeli mwe, muzamenya ko ndi Yehova+ igihe nzagira icyo mbakorera ku bw’izina ryanjye,+ ntakurikije inzira zanyu mbi cyangwa imigenzereze yanyu yononekaye,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.” 45  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti 46  “mwana w’umuntu we, erekeza amaso yawe+ mu karere ko mu majyepfo maze ubwire+ akarere ko mu majyepfo aya magambo, uhanurire ishyamba ry’igihugu cy’amajyepfo. 47  Ubwire ishyamba ryo mu majyepfo uti ‘umva ijambo rya Yehova. Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “dore ngiye kugukongereza umuriro,+ kandi uzakongora igiti cyose kibisi cyo muri wowe n’igiti cyose cyumye.+ Ikibatsi cyawo nta wuzakizimya,+ kandi kizatwika mu maso hose* kuva mu majyepfo kugera mu majyaruguru.+ 48  Abantu bose bazabona ko jyewe Yehova ari jye wawukongeje, ku buryo nta wuzawuzimya.”’”+ 49  Nuko ndavuga nti “ayii, Mwami w’Ikirenga Yehova, dore bamvugiraho bati ‘mbese ntasanzwe aca imigani?’”+

Ibisobanuro ahagana hasi