Ezekiyeli 18:1-32

18  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti  “iyo muvugira aya magambo ku butaka bwa Isirayeli nk’abaca umugani mugira muti ‘ababyeyi bariye imizabibu y’ibitumbwe, ariko abana ni bo barwaye ubwinyo,’+ muba mushaka kuvuga iki?  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘ndahiye kubaho kwanjye ko mutazongera kuvugira ayo magambo muri Isirayeli nk’abaca umugani.  Dore ubugingo bwose ni ubwanjye.+ Ubugingo+ bw’umwana ni ubwanjye, n’ubugingo bwa se ni ubwanjye.+ Ubugingo bukora icyaha+ ni bwo buzapfa.+  “‘Niba umuntu ari umukiranutsi, yarakoze ibihuje n’ubutabera no gukiranuka,+  akaba atarariye+ ibyatambiwe ibigirwamana ku misozi,+ ntiyuburire amaso ibigirwamana biteye ishozi by’ab’inzu ya Isirayeli,+ ntahumanye umugore wa mugenzi we,+ ntiyegere umugore uhumanyijwe n’uko ari mu mihango,+  kandi niba ataragize uwo agirira nabi,+ akaba yarasubizaga ingwate umubereyemo umwenda,+ ntagire uwo yambura,+ agaha ushonje ibyokurya+ kandi akambika uwambaye ubusa;+  niba ataragurizaga umuntu agamije kubona inyungu,+ ntashake indonke,+ ntagire uwo arenganya+ ahubwo agakiranura umuntu na mugenzi we;+  niba yarakomeje kugendera mu mategeko yanjye+ kandi agakurikiza amateka yanjye kugira ngo akore ibihuje n’ukuri,+ uwo ni umukiranutsi.+ Azakomeza kubaho,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga. 10  “‘Umuntu nabyara umwana akaba umwambuzi+ uvusha amaraso,+ yarakoze kimwe muri ibyo 11  (ariko we akaba ari nta na kimwe muri ibyo yakoze), niba yarariye ibyatambiwe ibigirwamana ku misozi,+ agahumanya umugore wa mugenzi we,+ 12  akagirira nabi imbabare n’umukene,+ akambura abantu ibyabo,+ ntasubize ibyo yafasheho ingwate+ kandi akuburira amaso ibigirwamana biteye ishozi,+ uwo yakoze ibintu byangwa urunuka.+ 13  Niba yaraguririzaga kubona indonke+ kandi akaka inyungu,+ ntazakomeza kubaho bitewe n’ibyo bintu byose byangwa urunuka yakoze.+ Azicwa nta kabuza, kandi amaraso ye ni we azabarwaho.+ 14  “‘Umuntu nabyara umwana agakomeza kureba ibyaha byose se akora, akabibona ariko we ntabikore,+ 15  akaba atarariye ibyatambiwe ibigirwamana ku misozi, ntiyuburire amaso ibigirwamana biteye ishozi by’ab’inzu ya Isirayeli+ kandi ntahumanye umugore wa mugenzi we;+ 16  niba nta we yagiriye nabi,+ ntagire uwo yaka ingwate,+ ntagire uwo yambura,+ agaha ushonje ibyokurya+ kandi akambika uwambaye ubusa;+ 17  niba atarakandamije imbabare, ntashake indonke+ n’inyungu+ ahubwo akaba yarashohoje amategeko yanjye+ akagendera mu mateka yanjye,+ ntazapfa azize ibyaha bya se.+ Azakomeza kubaho.+ 18  Ariko se we azapfa azize ibyaha bye+ kuko yariganyije ku mugaragaro,+ akambura umuvandimwe we+ kandi agakorera ibitari byiza mu bwoko bwe.+ 19  “‘Namwe muzavuga muti “kuki umwana atazira ibyaha bya se?”+ Niba umwana yarakoze ibihuje n’ubutabera no gukiranuka,+ agakomeza amategeko yanjye yose kandi akayakurikiza,+ ni ukuri azakomeza kubaho.+ 20  Ubugingo bukora icyaha ni bwo buzapfa.+ Umwana ntazazira icyaha cya se, na se ntazazira icyaha cy’umwana we.+ Gukiranuka k’umukiranutsi kuzaba kuri we,+ n’ububi bw’umuntu mubi buzamugaruka.+ 21  “‘Umuntu mubi nahindukira akava mu byaha byose yakoze+ maze agakurikiza amategeko yanjye yose kandi agakora ibihuje n’ubutabera no gukiranuka,+ azakomeza kubaho; ni ukuri ntazapfa.+ 22  Ibicumuro bye byose ntibizamubarwaho.+ Azakomeza kubaho bitewe n’uko yakoze ibyo gukiranuka.’+ 23  “Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati ‘mbese nishimira ko umuntu mubi apfa?+ Icyo nishimira si uko yahindukira akareka inzira ze maze agakomeza kubaho?’+ 24  “‘Ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa,+ agakomeza gukora ibintu byose byangwa urunuka nk’ibyo umuntu mubi akora+ kandi agakomeza kubaho, nta na kimwe mu byo gukiranuka byose yakoze kizibukwa.+ Azapfa azize ubuhemu bwe n’ibyaha yakoze.+ 25  “‘Namwe muzavuga muti “inzira za Yehova ntizigororotse.”+ Mwa b’inzu ya Isirayeli mwe nimwumve! Mbese inzira zanjye ntizigororotse?+ Ahubwo inzira zanyu si zo zitagororotse?+ 26  “‘Umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa+ maze agapfa, azaba apfuye azize gukiranirwa kwe.+ 27  “‘Kandi umuntu mubi nahindukira akareka ibibi agakora ibihuje n’ubutabera no gukiranuka,+ azakiza ubugingo bwe.+ 28  Nabona+ ibyaha byose yakoze maze agahindukira akabireka,+ azakomeza kubaho; ni ukuri ntazapfa.+ 29  “‘Ariko ab’inzu ya Isirayeli bazavuga bati “inzira za Yehova ntizigororotse.”+ Mbese inzira zanjye ntizigororotse, yemwe mwa b’inzu ya Isirayeli mwe?+ Ahubwo inzira zanyu si zo zitagororotse?’+ 30  “‘Ni yo mpamvu nzacira buri wese wo muri mwe urubanza nkurikije inzira ze,+ mwa b’inzu ya Isirayeli mwe,’ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.+ ‘Nimuhindukire, nimuhindukire mureke ibyaha byose mukora,+ kandi ntimwemere ko hagira ikibabera ikigusha ngo gitume mukora icyaha.+ 31  Nimute kure ibicumuro byanyu byose+ maze mwirememo umutima mushya+ n’umwuka mushya.+ Kuki mwarinda gupfa+ mwa b’inzu ya Isirayeli mwe?’ 32  “‘Erega sinishimira ko hagira umuntu upfa,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga. ‘Ku bw’ibyo, nimuhindukire maze mukomeze kubaho.’”+

Ibisobanuro ahagana hasi