Ezekiyeli 17:1-24

17  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti  “mwana w’umuntu we, sakuza+ ab’inzu ya Isirayeli ubacire umugani,+  uvuge uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “kagoma nini cyane+ ifite amababa manini+ kandi maremare, ikagira amoya menshi n’amabara anyuranye, yaje muri Libani+ ica umutwe+ w’isederi+ irawujyana.  Yaciye umushibu wo mu bushorishori iwujyana mu gihugu cy’i Kanani,+ iwutera mu mugi w’abacuruzi.  Nanone yajyanye ku mbuto yo mu gihugu,+ iyitera mu murima urumbuka wateguriwe guterwamo imbuto, iyitera nk’igiti cy’umukinga gitewe hafi y’amazi menshi.+  Nuko iramera, buhoro buhoro igenda ihinduka umuzabibu mugufi+ utoshye, amashami yawo akura awibumbiraho, kandi imizi yawo yari munsi yawo. Amaherezo uza guhinduka umuzabibu, uzana imishibu kandi ugaba amashami.+  “‘“Nuko haza indi kagoma nini cyane+ ifite amababa manini kandi maremare,+ maze uwo muzabibu ushora imizi ubigiranye umururumba uyerekeje kuri iyo kagoma.+ Ugaba amashami yawo uyerekeje kuri iyo kagoma kure y’aho wari uteye,+ kugira ngo iwuhire.  Wari warimuwe+ uterwa mu murima mwiza hafi y’amazi menshi kugira ngo ugire amashami kandi were imbuto, ube umuzabibu ukomeye.”’  “Ubabwire uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “mbese uzafata ube mwiza?+ Mbese ntihazaza umuntu akarandura imizi yawo+ maze agatuma imbuto zawo zikanyarara? Mbese imishibu yawo yose ntizuma ikimara guhwanyurwa?+ Rwose izuma. Ntihazakenerwa ukuboko gukomeye cyangwa abantu benshi kugira ngo urandurwe. 10  Kandi se nubwo bakongera kuwutera, uzafata ube mwiza? Ntuzuma burundu nk’uwakubiswe n’umuyaga w’iburasirazuba?+ Uzumira mu butaka wamezemo.”’”+ 11  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti 12  “bwira ab’inzu y’ibyigomeke+ uti ‘mbese ntimuzi icyo ibyo bisobanura?’ Ubabwire uti ‘umwami w’i Babuloni yaje i Yerusalemu afata umwami waho+ n’ibikomangoma byaho, abajyana i Babuloni.+ 13  Nanone yafashe uwo mu rubyaro rwa cyami+ agirana na we isezerano kandi aramurahiza;+ afata abagabo bakomeye bo mu gihugu arabajyana,+ 14  kugira ngo ubwami bushyirwe hasi+ bwe kuzabasha kwegura umutwe, maze nibukomeza isezerano rye bugumeho.+ 15  Ariko yaje kumwigomekaho+ yohereza intumwa muri Egiputa kugira ngo imuhe amafarashi+ n’abantu benshi. Mbese hari icyo azageraho? Uwo ukora ibyo, akaba yarishe isezerano azabikira? Mbese koko azabikira?’+ 16  “‘“Ndahiye kubaho kwanjye,”+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga, “ko muri Babuloni, mu gihugu cy’umwami washyizeho umwami wasuzuguye indahiro ye+ kandi akica isezerano rye, ari ho azagwa.+ 17  Kandi nta cyo Farawo azamumarira mu ntambara, nubwo yazana ingabo nyinshi n’igitero cy’abantu benshi,+ akarunda ikirundo cyo kuririraho n’urukuta rwo kugota kugira ngo arimbure ubugingo bwa benshi.+ 18  Dore yasuzuguye indahiro+ yica isezerano kandi yari yararihamishije gukorana mu ntoki,+ maze ararenga akora ibyo byose. Rwose ntazabikira.”’+ 19  “‘Ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati “ndahiye kubaho kwanjye ko nzamuryoza indahiro yanjye yasuzuguye,+ n’isezerano ryanjye yishe. 20  Nzamutega urushundura rwanjye kandi azarufatirwamo;+ nzamujyana i Babuloni mburanireyo na we bitewe n’ibikorwa by’ubuhemu yankoreye.+ 21  Naho abahunze bose bo mu mitwe y’ingabo ze zose bazicwa n’inkota, kandi abazasigara bazatatanyirizwa mu byerekezo byose by’umuyaga.+ Namwe muzamenya ko jyewe Yehova ari jye wabivuze.”’+ 22  “‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “nanjye nzafata ishami ryo mu bushorishori bw’igiti kirekire cy’isederi+ nditere; nzaca umushibu wo ku mutwe w’amashami yacyo+ njye kuwutera ku musozi muremure washyizwe hejuru.+ 23  Nzawutera ku musozi muremure wa Isirayeli,+ kandi uzagaba amashami were imbuto,+ uhinduke igiti cy’inganzamarumbo cy’isederi.+ Inyoni z’amoko yose zizaba munsi yacyo, ziture mu gicucu cy’amababi yacyo.+ 24  Kandi ibiti byose byo mu gasozi bizamenya ko jyewe Yehova+ nacishije bugufi igiti kirekire+ maze ngashyira hejuru ikigufi,+ ko numishije igiti gitoshye+ ngatuma icyumye kirabya uburabyo. Jyewe Yehova ni jye wabivuze kandi nzabikora.”’”+

Ibisobanuro ahagana hasi