Ezekiyeli 15:1-8

15  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti  “mwana w’umuntu we, igiti cy’umuzabibu,+ ni ukuvuga umushibu wacyo uri mu biti byo mu ishyamba, gitandukaniye he n’ibindi biti?  Mbese hari uwakivanamo ikibando cyo gukoresha umurimo uwo ari wo wose? Cyangwa se abantu bagikoramo urubambo rwo kumanikaho igikoresho icyo ari cyo cyose?  Dore bagishyira mu muriro kikaba inkwi.+ Umuriro ukongora imitwe yacyo yombi n’igihimba cyacyo kigashya.+ Ubwo se hari icyo cyamara?  Dore niyo kikiri cyose nta murimo uwo ari wo wose cyakoreshwa, nkanswe iyo umuriro umaze kugitwika kigakongoka! Mbese hari undi murimo cyakoreshwa?”+  “Ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati ‘nk’uko igiti cy’umuzabibu natanzeho inkwi kimeze mu bindi biti byo mu ishyamba, ni ko natanze abaturage b’i Yerusalemu.+  Narabahagurukiye.+ Basohotse mu muriro, ariko umuriro ni wo uzabakongora.+ Namwe muzamenya ko ndi Yehova igihe nzabarwanya.’”+  “‘Nzahindura igihugu umwirare+ bitewe n’uko bahemutse,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.”

Ibisobanuro ahagana hasi