Ezekiyeli 13:1-23

13  Ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti  “mwana w’umuntu we, hanurira abahanuzi ba Isirayeli bahanura,+ ubwire abahanura ibyo mu mitima yabo+ uti ‘nimwumve ijambo rya Yehova.+  Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “bazabona ishyano abahanuzi b’abapfapfa,+ bakurikiza ibyo mu mitima yabo,+ kandi ari nta cyo beretswe!+  Isirayeli we, abahanuzi bawe babaye nk’ingunzu zo mu matongo.+  Ntimuzahagarara mu byuho+ cyangwa ngo mwubake urukuta rw’amabuye+ rwo kurinda inzu ya Isirayeli, kugira ngo ku munsi wa Yehova+ muzahagarare mushikamye ku rugamba.”  “Abavuga bati ‘uku ni ko Yehova avuga’ kandi Yehova atabatumye, beretswe ibinyoma n’indagu zibeshya,+ kandi bakomeza gutegereza ko ijambo ryabo ryasohora.+  Mbese ibyo mweretswe ntibiba ari ibinyoma n’ibyo muvuga bikaba indagu zibeshya, iyo muvuga muti ‘uku ni ko Yehova avuga’ kandi nta cyo navuze?”’+  “‘None rero, Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “‘kubera ko mwavuze ibitari ukuri kandi mukerekwa ibinyoma, nanjye ngiye kubahagurukira,’+ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.”  Ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi berekwa ibinyoma n’indagu zibeshya.+ Ntibazakomeza kuba mu nkoramutima+ zanjye, kandi ntibazandikwa mu gitabo cy’ab’inzu ya Isirayeli+ cyangwa ngo baze ku butaka bwayo,+ namwe muzamenya ko ndi Yehova Umwami w’Ikirenga,+ 10  kubera ko bayobeje ubwoko bwanjye bavuga bati “ni amahoro!,” kandi nta mahoro ariho;+ bamwe bubaka urukuta abandi bakarushywa n’ubusa+ barutera ingwa.’+ 11  “Bwira abarutera ingwa ko ruzagwa. Hazagwa imvura y’umurindi n’amahindu kandi inkubi y’umuyaga izarusenya.+ 12  Urwo rukuta ruzagwa. None se ntibazababaza bati ‘ibyo mwarusize biri he?’+ 13  “Ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati ‘nzateza inkubi y’umuyaga n’amahindu mfite uburakari, ngushe n’imvura y’umurindi mfite umujinya mwinshi, kugira ngo bibarimbure.+ 14  Nzasenya urukuta mwateye ingwa ndushyire hasi, maze imfatiro zarwo zisigare zanamye.+ Umugi uzagwa kandi muzawurimbukiramo; namwe muzamenya ko ndi Yehova.’+ 15  “‘Nzasohoreza uburakari bwanjye kuri urwo rukuta no ku barutera ingwa, maze namwe mbabwire nti “rwa rukuta ntirukiriho n’abaruteye ingwa ntibakiriho,+ 16  ari bo bahanuzi ba Isirayeli bahanurira Yerusalemu, bakerekwa ko izagira amahoro,+ kandi ari nta mahoro,”’ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.+ 17  “None rero mwana w’umuntu, erekeza amaso yawe+ ku bakobwa bo mu bwoko bwawe bigira abahanuzikazi+ bagahanura ibyo mu mitima yabo,+ maze ubahanurire. 18  Ubabwire uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “bazabona ishyano abagore badoda udutambaro two guhambira ku nkokora, bagakora n’amavara yo gushyira ku mitwe y’abantu uko umuntu yaba areshya kose, kugira ngo bahige ubugingo.+ Mbese mwa bagore mwe, ubugingo muhiga ni ubw’abagize ubwoko bwanjye? Kandi se mwibwira ko ibyo ari byo bizatuma ubugingo bwanyu bukomeza kubaho? 19  Mbese muzakomeza kuntesha icyubahiro mu bagize ubwoko bwanjye kugira ngo muronke ingano za sayiri zigerwa ku mashyi n’agace k’umugati,+ mugamije kwica ubugingo butari bukwiriye gupfa+ no kurokora ubwari bukwiriye gupfa, bitewe n’ibinyoma byanyu mubwira ubwoko bwanjye bwemera kumva ibinyoma?”’+ 20  “Ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati ‘mwa bagore mwe, dore ngiye guhagurukira udutambaro twanyu muhigisha ubugingo nk’abahiga ibiguruka, kandi nzatubacira ku maboko maze ndekure ubugingo muhiga, ubwo muhiga nk’abahiga ibiguruka.+ 21  Nzaca amavara yanyu ndokore abagize ubwoko bwanjye mbavane mu maboko yanyu, kandi ntibazongera kuba mu maboko yanyu nk’abafatiwe mu mutego; namwe muzamenya ko ndi Yehova.+ 22  Kubera ko mwatumye umutima w’umukiranutsi wiheba bitewe n’ibinyoma byanyu,+ kandi jye ntarigeze mubabaza, ahubwo mugakomeza amaboko y’umubi+ kugira ngo adahindukira akareka inzira ye mbi maze agakomeza kubaho,+ 23  namwe ntimuzakomeza kwerekwa ibinyoma,+ yemwe mwa bagore mwe, kandi ntimuzongera+ kuragura;+ nzarokora ubwoko bwanjye mbukure mu maboko yanyu,+ namwe muzamenya ko ndi Yehova.’”+

Ibisobanuro ahagana hasi