Ezekiyeli 11:1-25

11  Nuko umwuka+ uranterura+ unjyana ku irembo ry’iburasirazuba ry’inzu ya Yehova ryerekeye iburasirazuba,+ maze ngiye kubona mbona abagabo makumyabiri na batanu+ bari mu muryango w’irembo, hagati yabo hahagaze abatware b’ubwo bwoko,+ ari bo Yazaniya mwene Azuri na Pelatiya mwene Benaya.  Arambwira ati “mwana w’umuntu we, aba bagabo ni bo bacura umugambi mubi, kandi ni bo bagira inama mbi abo muri uyu mugi;+  baravuga bati ‘mbese igihe cyo kubaka amazu nticyegereje?+ Uyu mugi ni inkono y’umunwa munini,+ natwe tukaba inyama.’  “None rero, bahanurire. Hanura yewe mwana w’umuntu we!”+  Nuko umwuka wa Yehova unzaho,+ maze arambwira ati “babwire uti ‘Yehova aravuga+ ati “yemwe ab’inzu ya Isirayeli mwe, ibyo muvuga ni ukuri, kandi nzi neza ibyo mutekereza mu mitima yanyu.+  Mwatumye abanyu biciwe muri uyu mugi baba benshi, imihanda yawo muyuzuzamo abishwe.”’”+  “Ni yo mpamvu Umwami w’Ikirenga Yehova avuga ati ‘abanyu bishwe mukabashyira mu murwa hagati ni bo nyama,+ naho uwo murwa ukaba inkono y’umunwa munini.+ Kandi namwe muzawusohorwamo.’”+  “‘Mwatinye inkota,+ ariko inkota ni yo nzabagabiza,’ ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.+  ‘Nzabasohora muri uwo mugi mbahane mu maboko y’abanyamahanga,+ maze mbasohorezeho urubanza rwanjye.+ 10  Muzicwa n’inkota.+ Nzabacira urubanza ku rugabano rwa Isirayeli,+ kandi muzamenya ko ndi Yehova.+ 11  Uwo mugi ntuzababera inkono y’umunwa munini,+ namwe ntimuzaba inyama zo muri yo. Nzabacira urubanza ku rugabano rwa Isirayeli, 12  kandi muzamenya ko ndi Yehova, kuko mutagendeye mu mategeko yanjye kandi ntimukurikize amabwiriza yanjye,+ ahubwo mugakurikiza amategeko y’amahanga abakikije.’”+ 13  Nkimara guhanura, Pelatiya mwene Benaya arapfa,+ maze nikubita hasi nubamye, ntaka mu ijwi riranguruye+ nti “ayii, Mwami w’Ikirenga Yehova!+ Mbese ugiye gutsembaho abasigaye bo muri Isirayeli?”+ 14  Nuko ijambo rya Yehova ryongera kunzaho rigira riti 15  “mwana w’umuntu we, abavandimwe bawe,+ abavandimwe bawe bose barebwa n’uburenganzira ufite bwo gucungura umurage wawe, ni bo abaturage b’i Yerusalemu babwiye bati ‘mujye kure ya Yehova. Igihugu ni icyacu; twaragihawe ngo kibe umurage wacu.’+ 16  Ku bw’ibyo, uvuge uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “nubwo nabajyanye kure mu mahanga, nkabatatanyiriza mu bihugu,+ nzababera ubuturo igihe gito mu bihugu bagiyemo.”’+ 17  “None rero uvuge uti ‘Umwami w’Ikirenga Yehova aravuga ati “nzabakoranya mbavanye mu mahanga kandi nzabateranyiriza hamwe mbakuye mu bihugu nabatatanyirijemo, mbahe igihugu cya Isirayeli.+ 18  Na bo bazagerayo maze bavaneho ibiteye ishozi byaho byose n’ibintu byaho byose byangwa urunuka.+ 19  Nzabaha umutima umwe+ kandi mbashyiremo umwuka mushya.+ Nzabavanamo umutima w’ibuye+ mbahe umutima woroshye,+ 20  kugira ngo bagendere mu mateka yanjye kandi bakomeze amategeko yanjye maze bayasohoze;+ bazaba ubwoko bwanjye+ nanjye mbe Imana yabo.”’+ 21  “‘“Ariko abafite umutima ukurikira ibintu byabo biteye ishozi n’ibyangwa urunuka,+ nzabitura ibihwanye n’inzira zabo,” ni ko Umwami w’Ikirenga Yehova avuga.’”+ 22  Nuko abakerubi+ bazamura amababa yabo, kandi inziga zari iruhande rwabo,+ maze ikuzo+ ry’Imana ya Isirayeli ribazaho riturutse hejuru.+ 23  Hanyuma ikuzo rya Yehova+ rirazamuka riva mu mugi, rihagarara ku musozi+ wari iburasirazuba bw’umugi.+ 24  Nuko umwuka+ uranzamura+ unjyana ndi mu iyerekwa ku bw’umwuka w’Imana, ungeza mu Bukaludaya aho abajyanywe mu bunyage+ bari bari, maze ibyo nabonaga mu iyerekwa birazamuka ndabibura. 25  Hanyuma ntangira kubwira abari barajyanywe mu bunyage ibintu byose Yehova yari yanyeretse.+

Ibisobanuro ahagana hasi