Esiteri 8:1-17

8  Uwo munsi Umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri inzu ya Hamani+ warwanyaga Abayahudi;+ na Moridekayi aza imbere y’umwami kuko Esiteri yari yamubwiye icyo bapfana.+  Hanyuma umwami akuramo impeta ye iriho ikimenyetso+ yari yambuye Hamani, ayiha Moridekayi; Esiteri na we ashinga Moridekayi inzu ya Hamani.+  Nanone Esiteri yongera kuvugira imbere y’umwami, yikubita imbere y’ibirenge bye, ararira kandi amwinginga+ amusaba ko yaburizamo ubugome+ bwa Hamani w’Umwagagi n’umugambi mubisha+ yari yacuze wo kurimbura Abayahudi.+  Nuko umwami atunga Esiteri inkoni ye ya zahabu,+ maze Esiteri arahaguruka ahagarara imbere y’umwami,  aravuga ati “niba umwami abona ko ari byiza, nkaba mutonnyeho,+ niba umwami abona ko bikwiriye, kandi akaba ankundwakaje, handikwe inzandiko zisesa izanditswe mbere+ zari zikubiyemo umugambi mubisha wa Hamani mwene Hamedata w’Umwagagi,+ izo yanditse kugira ngo Abayahudi+ bari mu ntara z’umwami zose+ barimburwe.  Nabasha nte kwihanganira kureba ibyago bizagera ku bagize ubwoko bwanjye, kandi se nabasha nte kwihanganira kuzareba bene wacu barimburwa?”  Nuko umwami Ahasuwerusi abwira umwamikazi Esiteri na Moridekayi w’Umuyahudi ati “dore inzu ya Hamani nayigabiye Esiteri,+ kandi Hamani yamanitswe ku giti+ kubera ko yabanguye ukuboko kwe kugira ngo arimbure Abayahudi.  None rero, mwe ubwanyu mwandike mu izina ry’umwami+ ibyo mubona ko bikwiriye gukorerwa Abayahudi, kandi mubifatanyishe ikashe yo ku mpeta y’umwami, kuko nta wushobora gusesa ibyanditswe mu izina ry’umwami bigafatanyishwa ikashe yo ku mpeta y’umwami.”+  Nuko icyo gihe bahamagara abanditsi+ b’umwami, mu kwezi kwa gatatu, ari ko kwezi kwa Sivani, ku munsi wa makumyabiri n’itatu, maze bandika ibyo Moridekayi yategetse Abayahudi byose, n’abatware+ n’ibikomangoma na ba guverineri bo mu ntara zihera mu Buhindi zikagera muri Etiyopiya, zose hamwe zari intara ijana na makumyabiri n’indwi.+ Buri ntara yandikirwa hakurikijwe imyandikire yayo,+ na buri bwoko bwandikirwa mu rurimi rwabwo,+ n’Abayahudi bandikirwa hakurikijwe imyandikire yabo no mu rurimi rwabo.+ 10  Moridekayi yandika izo nzandiko mu izina ry’Umwami+ Ahasuwerusi kandi azishyiraho ikimenyetso gifatanya+ cy’impeta y’umwami,+ maze aziha intumwa zagenderaga ku mafarashi+ anyaruka yakoreshwaga mu kujyana ubutumwa bw’umwami, 11  zivuga ko umwami yahaye Abayahudi bari mu migi yose uburenganzira bwo guteranira hamwe+ bakarwana ku bugingo bwabo, bakica ingabo zose z’abantu+ n’izo mu ntara zibarwanya, bakazirimbura bakazitsembaho, hamwe n’abana babo n’abagore babo maze bakanyaga ibyabo+ 12  mu munsi umwe+ mu ntara zose z’Umwami Ahasuwerusi, ku munsi wa cumi n’itatu+ w’ukwezi kwa cumi n’abiri, ari ko kwezi kwa Adari.+ 13  Urwo rwandiko+ rwagombaga kuba itegeko mu ntara zose, bigatangarizwa abantu bo mu moko yose ko Abayahudi bagombaga kuzaba biteguye kuri uwo munsi kugira ngo bivune+ abanzi babo. 14  Intumwa+ zigendera ku mafarashi yakoreshwaga mu kujyana ubutumwa bw’umwami zigenda zihuta+ zitewe umwete n’iryo tegeko ry’umwami; kandi iryo tegeko ryari ryatangiwe mu ngoro y’i Shushani.+ 15  Naho   Moridekayi,   ava imbere y’umwami yambaye umwambaro mwiza+ wa cyami w’ubururu, n’ikamba rinini rya zahabu n’umwitero udozwe mu budodo bwiza+ no mu bwoya bw’intama buteye ibara ry’isine.+ Mu mugi w’i Shushani barangurura ijwi rirenga ry’ibyishimo.+ 16  Abayahudi baho baracya, barishima,+ baranezerwa kandi bahabwa icyubahiro. 17  Mu ntara zose no mu migi yose aho ijambo ry’umwami n’itegeko rye byageraga, Abayahudi barishimaga bakanezerwa, bakagira ibirori+ n’umunsi mukuru, maze abantu benshi+ bo muri icyo gihugu biyita Abayahudi+ kuko Abayahudi bari babateye ubwoba.+

Ibisobanuro ahagana hasi