Esiteri 6:1-14

6  Muri iryo joro umwami abura ibitotsi,+ maze asaba ko bamuzanira igitabo cyandikwamo+ ibyabaye. Nuko babisomera imbere y’umwami.  Hanyuma baza kubona handitswemo ibyo Moridekayi yavuze+ kuri Bigitani na Tereshi, abatware babiri b’ibwami+ bari abarinzi b’amarembo, bashatse kwica Umwami Ahasuwerusi.  Umwami arababaza ati “mbese Moridekayi yigeze ahabwa icyubahiro cyangwa ingororano ku bw’ibyo yakoze?” Abagaragu b’umwami bamukoreraga baramusubiza bati “nta cyo yakorewe.”+  Hanyuma umwami arabaza ati “ni nde uri mu rugo?” Icyo gihe Hamani yari mu rugo rw’inyuma+ rw’inzu y’umwami, azanywe no kubwira umwami ngo amanike Moridekayi ku giti+ yari yamuteguriye.  Nuko abagaragu b’umwami baramusubiza bati “ni Hamani+ uhagaze mu rugo.” Umwami aravuga ati “niyinjire.”  Hamani yinjiye, umwami aramubwira ati “umuntu umwami yishimiye+ akaba ashaka kumuha icyubahiro yakorerwa iki?” Hamani abyumvise, yibwira mu mutima we ati “ese hari undi muntu umwami yishimiye agashaka kumuha icyubahiro utari jye?”+  Nuko Hamani asubiza umwami ati “umuntu umwami yishimiye agashaka kumuha icyubahiro,  bazane umwambaro wa cyami+ umwami ubwe yambara, bazane n’ifarashi umwami agenderaho+ itamirijwe ikamba.  Maze uwo mwambaro n’iyo farashi babihe umwe mu batware b’umwami bakomeye,+ bawambike uwo muntu umwami yishimira agashaka kumuha icyubahiro, hanyuma bamushyire ku ifarashi anyure mu mugi+ ku karubanda+ ayiriho, bagende barangururira imbere ye bati ‘uku ni ko bagenzereza umuntu umwami yishimiye agashaka kumuha icyubahiro.’”+ 10  Umwami ahita abwira Hamani ati “gira vuba ufate umwambaro n’ifarashi, maze ugende ukorere Moridekayi Umuyahudi wicara mu irembo ry’umwami ibyo wavuze, kandi mu byo wavuze byose ntugire na kimwe usiga kidashohojwe.”+ 11  Hamani aragenda afata uwo mwambaro+ n’ifarashi, awambika Moridekayi,+ amunyuza mu mugi ku karubanda+ ahetswe n’iyo farashi, kandi agenda arangururira imbere ye+ ati “uku ni ko bagenzereza umuntu umwami yishimiye agashaka kumuha icyubahiro.”+ 12  Ibyo birangiye Moridekayi agaruka ku irembo ry’umwami,+ Hamani na we ahita ajya iwe ameze nk’uwapfushije kandi yitwikiriye umutwe.+ 13  Hamani atekerereza umugore we Zereshi+ n’incuti ze zose ibyamubayeho. Nuko abanyabwenge be+ n’umugore we Zereshi baramubwira bati “niba Moridekayi uwo ari uwo mu rubyaro rw’Abayahudi none ukaba utangiye gucogorera imbere ye, ntukimushoboye; ahubwo uzagwa imbere ye nta kabuza.”+ 14  Mu gihe bari bakivugana na we, abatware b’ibwami baba barahageze, bahita+ bajyana Hamani mu birori+ Esiteri yari yateguye.

Ibisobanuro ahagana hasi