Esiteri 4:1-17

4  Moridekayi+ amenye ibyari byabaye byose,+ ashishimura imyenda ye yambara ibigunira,+ yitera ivu+ maze arasohoka ajya mu mugi rwagati, agenda aboroga ataka mu ijwi rirenga ry’akababaro.+  Hanyuma araza agera imbere y’irembo ry’umwami,+ kuko nta muntu wari wemerewe kwinjira mu irembo ry’umwami yambaye ibigunira.  Kandi mu ntara zose zinyuranye+ aho ijambo ry’umwami n’itegeko rye byageraga, Abayahudi bagiraga agahinda kenshi cyane,+ bakiyiriza ubusa+ kandi bakarira baboroga; abenshi muri bo baryamaga hasi ku bigunira+ no mu ivu.+  Abaja ba Esiteri n’inkone ze+ baraza barabimubwira, bituma umwamikazi ababara cyane. Hanyuma yohereza imyenda yo kwambika Moridekayi maze bakamukuramo ibigunira, ariko Moridekayi arabyanga.+ 5  Esiteri abibonye atyo ahamagara Hataki,+ imwe mu nkone z’umwami yari yaramuhaye ngo ijye imukorera, amutegeka kujya kureba Moridekayi akamenya ibyamubayeho.  Nuko Hataki arasohoka asanga Moridekayi mu mugi ku karubanda, imbere y’irembo ry’umwami.  Moridekayi amubwira ibyamubayeho byose,+ amubwira n’umubare w’amafaranga Hamani yavuze ko azatanga agashyirwa mu bubiko bw’umwami,+ kugira ngo Abayahudi barimburwe.+  Kandi amuha urwandiko+ rw’itegeko ryatangiwe i Shushani+ rivuga ko bagomba kurimburwa, ngo ajye kurwereka Esiteri, amubwire amwihanangiriza+ ko agomba kujya imbere y’umwami akamwinginga,+ akamusaba kugira icyo akorera ubwoko bwe.+  Hataki+ aragaruka abwira Esiteri ibyo Moridekayi yamubwiye. 10  Nuko Esiteri ategeka Hataki ngo agende abwire Moridekayi+ ati 11  “abagaragu b’umwami bose n’abantu bo mu ntara zose ategeka bazi ko umugabo wese cyangwa umugore wese uza imbere y’umwami mu rugo rw’imbere+ atahamagawe, hariho itegeko+ rimwe gusa kuri bene uwo muntu rivuga ko agomba kwicwa; yakomeza kubaho+ ari uko gusa umwami amutunze inkoni ye ya zahabu. Kandi jyewe maze iminsi mirongo itatu umwami atampamagara ngo nze imbere ye.” 12  Nuko babwira Moridekayi ibyo Esiteri yavuze. 13  Hanyuma Moridekayi abatuma kuri Esiteri ngo bamusubize bati “ntiwibwire mu mutima wawe ko abo mu rugo rw’umwami ari bo bazarokoka mu bandi Bayahudi+ bose. 14  Niwicecekera muri iki gihe, Abayahudi bazabona ihumure n’agakiza biturutse ahandi;+ ariko wowe n’inzu ya so muzarimbuka. None se ni nde uzi niba icyatumye uba umwamikazi+ atari ukugira ngo ugire icyo umara mu gihe nk’iki?” 15  Esiteri na we arabatuma ngo basubize Moridekayi bati 16  “genda ukoranye Abayahudi bose bari i Shushani+ mwiyirize ubusa+ munsabira, kandi mumare iminsi itatu+ mutarya kandi mutanywa, haba ku manywa cyangwa nijoro. Nanjye n’abaja banjye+ tuziyiriza ubusa, hanyuma mbone kujya imbere y’umwami nubwo binyuranyije n’itegeko; kandi niba ngomba gupfa,+ nzapfe.” 17  Moridekayi aherako aragenda akora ibyo Esiteri yamutegetse byose.

Ibisobanuro ahagana hasi