Esiteri 3:1-15

3  Nyuma y’ibyo, Umwami Ahasuwerusi akuza Hamani+ mwene Hamedata w’Umwagagi+ amushyira hejuru,+ intebe ye ayirutisha iz’abandi batware bose bari kumwe na we.+  Abagaragu bose b’umwami babaga mu irembo ry’umwami+ bunamiraga Hamani bakamwikubita imbere, kuko ari ko umwami yari yarategetse. Ariko Moridekayi we ntiyamwunamiraga cyangwa ngo amwikubite imbere.+  Abagaragu b’umwami babaga mu irembo ry’umwami babwira Moridekayi bati “kuki urenga ku itegeko ry’umwami?”+  Nuko bakajya babimubwira uko bwije n’uko bukeye ariko ntabumvire. Hanyuma babibwira Hamani kugira ngo barebe niba imyifatire ya Moridekayi izakomeza kwihanganirwa,+ kuko yari yarababwiye ko ari Umuyahudi.+  Hamani akomeza kubona ko Moridekayi atamwunamira ngo amwikubite imbere,+ ibyo birakaza+ Hamani cyane.  Ariko abona ko kuramburira ukuboko kwe kuri Moridekayi wenyine bidahagije, kuko bari baramubwiye ibihereranye n’abo mu bwoko bwa Moridekayi. Nuko Hamani atangira gushaka uko yazarimbura+ Abayahudi bose bo mu bwami bwose bwa Ahasuwerusi, ari bo bagize ubwoko bwa Moridekayi.+  Mu kwezi kwa mbere,+ ari ko kwezi kwa Nisani, mu mwaka wa cumi n’ibiri+ w’ingoma y’Umwami Ahasuwerusi, umuntu akorera Puri+ imbere ya Hamani, ni ukuvuga Ubufindo,+ abukora ashaka kumenya umunsi n’ukwezi, kugeza aho ubufindo bwerekaniye ukwezi kwa cumi n’abiri, ari ko kwezi kwa Adari.+  Nuko Hamani abwira Umwami Ahasuwerusi ati “hari ubwoko bwatataniye+ mu ntara zose z’ubwami bwawe,+ bwitandukanyije n’abandi bantu, kandi amategeko yabwo atandukanye n’ay’abandi bantu bose; nta n’ubwo bakurikiza amategeko y’umwami,+ kandi ntibikwiriye rwose ko umwami akomeza kubihorera.  Niba umwami abona ko ari byiza, handikwe urwandiko kugira ngo barimburwe, nanjye nzaha abazakora uwo murimo+ italanto* ibihumbi icumi+ z’ifeza kugira ngo zishyirwe mu bubiko bw’umwami.” 10  Umwami abyumvise akuramo impeta ye iriho ikimenyetso+ maze ayiha Hamani+ mwene Hamedata w’Umwagagi+ wangaga Abayahudi.+ 11  Umwami abwira Hamani ati “ifeza+ ndazikwihereye, ndetse n’abo bantu ndabaguhaye ubagenze uko ushaka.”+ 12  Hanyuma mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa cumi n’itatu, bahamagaza abanditsi+ b’umwami maze bandika+ ibintu byose Hamani yategetse abatware b’umwami na ba guverineri bategekaga intara zitandukanye,+ n’abatware batwaraga abantu b’amoko atandukanye bo muri buri ntara; bandikira buri bwoko hakurikijwe imyandikire+ yabwo n’ururimi rwabwo. Izo nzandiko zandikwa mu izina+ ry’Umwami Ahasuwerusi, maze zishyirwaho ikimenyetso gifatanya cy’impeta y’umwami.+ 13  Nuko bohereza intumwa+ ngo zijyane izo nzandiko mu ntara zose z’umwami, kugira ngo mu munsi umwe,+ ni ukuvuga ku munsi wa cumi n’itatu w’ukwezi kwa cumi n’abiri, ari ko kwezi kwa Adari,+ bazice Abayahudi bose, abasore n’abasaza, abana bato n’abagore, babarimbure babatsembeho, maze basahure ibyabo.+ 14  Ibyari bikubiye muri urwo rwandiko byagombaga guhinduka itegeko+ mu ntara zose,+ byatangarijwe abantu b’amoko yose kugira ngo kuri uwo munsi bazabe biteguye. 15  Nuko izo ntumwa zishyira nzira, zigenda zihuta+ bitewe n’itegeko ry’umwami, kandi iryo tegeko ryari ryatangiwe mu ngoro y’i Shushani.+ Maze umwami na Hamani baricara baranywa,+ ariko abo mu mugi w’i Shushani+ bo bari mu rujijo.+

Ibisobanuro ahagana hasi