Amosi 7:1-17

7  Ibi ni byo Yehova Umwami w’Ikirenga yanyeretse: nagiye kubona mbona yohereje irumbo ry’inzige, igihe ibyabibwe nyuma byari bigitangira kumera.+ Icyo gihe bari bamaze gutema ubwatsi bwahabwaga umwami.  Izo nzige zimaze kurya ibimera byose byo mu gihugu, ndavuga nti “Yehova Mwami w’Ikirenga, ndakwinginze bababarire.+ Ni nde uzasigara mu nzu ya Yakobo ko ari bake?”+  Yehova yisubiraho arabireka.+ Yehova aravuga ati “ntibizabaho.”  Ibi ni byo Yehova Umwami w’Ikirenga yanyeretse: nagiye kubona mbona Yehova Umwami w’Ikirenga ahamagaye ubwoko bwe ngo buze bahangane akoresheje umuriro.+ Nuko umuriro ukamya imuhengeri, ukongora ubutaka;  ndavuga nti “Yehova Mwami w’Ikirenga, ndakwinginze sigaho.+ Ni nde uzasigara mu ba Yakobo ko ari bake?”+  Yehova yisubiraho arabireka.+ Yehova Umwami w’Ikirenga aravuga ati “ibi na byo ntibizaba.”  Ibi ni byo yanyeretse: nagiye kubona mbona Yehova ahagaze ku rukuta rwubatswe hakoreshejwe itimasi,+ kandi yari afite itimasi mu ntoki ze.  Nuko Yehova arambaza ati “Amosi we, urabona iki?” Ndamusubiza nti “ndabona itimasi.” Yehova aravuga ati “dore ngiye gushyira itimasi mu bwoko bwanjye bwa Isirayeli.+ Sinzongera kubababarira ukundi.+  Utununga twa Isaka+ tuzahindurwa amatongo kandi insengero+ za Isirayeli zizarimburwa.+ Nzahagurukira inzu ya Yerobowamu mfite inkota.”+ 10  Hanyuma Amasiya umutambyi w’i Beteli+ atuma kuri Yerobowamu+ umwami wa Isirayeli ati “Amosi yakugambaniye mu nzu ya Isirayeli.+ Igihugu ntigishoboye kwihanganira amagambo ye.+ 11  Amosi yavuze ati ‘Yerobowamu azicishwa inkota, kandi Isirayeli izakurwa mu gihugu cyayo ijyanwe mu bunyage nta kabuza.’”+ 12  Amasiya abwira Amosi ati “wa bamenya we,+ hunga ujye mu gihugu cy’u Buyuda maze bakugaburire, nawe ubahanurire. 13  Ariko ntuzongere guhanurira i Beteli ukundi,+ kuko ari ahera h’umwami+ n’inzu y’ubwami.” 14  Nuko Amosi asubiza Amasiya ati “sinari umuhanuzi kandi sinari umwana w’umuhanuzi.+ Nari umushumba,+ ngakora n’akazi ko gusharura ku mbuto z’ibiti byo mu bwoko bw’umutini. 15  Yehova yankuye ku murimo wo kuragira umukumbi, Yehova arambwira ati ‘genda uhanurire ubwoko bwanjye bwa Isirayeli.’+ 16  None tega amatwi ijambo rya Yehova: ‘uravuga uti “ntuhanurire Isirayeli ibibi,+ kandi ntugire ijambo ribi uhanurira+ inzu ya Isaka.” 17  Ku bw’ibyo rero Yehova aravuze ati “umugore wawe azaba indaya mu mugi.+ Abahungu bawe n’abakobwa bawe bazicishwa inkota. Amasambu yawe bazayagabagabana bakoresheje umugozi ugera. Naho wowe uzagwa+ mu gihugu cyanduye, kandi Abisirayeli bazakurwa mu gihugu cyabo bajyanwe mu bunyage nta kabuza.”’”+

Ibisobanuro ahagana hasi