Amosi 5:1-27

5  “Yewe wa nzu ya Isirayeli we, nimutege amatwi mwumve ibyo mbabwira mu ndirimbo y’agahinda:+   “Isirayeli, umukobwa w’isugi,+ yaraguye;+Ntashobora kongera guhaguruka.+ Bamutaye ku butaka bwe;Nta wamuhagurukije.+  “Yehova Umwami w’Ikirenga aravuze ati ‘umugi watabaranaga ingabo igihumbi uzasigarana ijana, naho uwatabaranaga ingabo ijana usigarane icumi. Uko ni ko bizagendekera inzu ya Isirayeli.’+  “Uku ni ko Yehova abwira inzu ya Isirayeli ati ‘nimunshake+ mukomeze kubaho.+  Ntimushake Beteli,+ kandi ntimujye i Gilugali;+ ntimwambuke ngo mujye i Beri-Sheba;+ kuko Gilugali izajyanwa mu bunyage nta kabuza,+ naho Beteli ikazahinduka ahantu hakorerwa iby’ubumaji.+  Yewe wa nzu ya Yozefu we,+ nimushake Yehova mukomeze kubaho,+ kugira ngo atababera nk’umuriro;+ uwo muriro utabakongora maze i Beteli hakabura uwo kuhazimya,+  mwebwe abahindura ubutabera nk’igiti gisharira,+ gukiranuka mukagufasha hasi.+  Uwaremye itsinda ry’inyenyeri+ ryitwa Kima+ n’iryitwa Kesili,+ uhindura umwijima w’icuraburindi+ igitondo, akijimisha umunsi ugahinduka ijoro,+ uhamagara amazi y’inyanja akamusanga kugira ngo ayagushe ku isi,+ Yehova ni ryo zina rye.+  Ni we utuma umunyambaraga anyagwa mu kanya nk’ako guhumbya, ndetse n’umugi ugoswe n’inkuta ugasahurwa. 10  “‘Mu marembo y’umugi banga ubahana,+ kandi uvuga ibitunganye baramuzira.+ 11  Ku bw’ibyo rero, kubera ko murya imitsi uworoheje mumusaba ibyo yahinze kandi mugahora mumwaka ikoro ku myaka ye,+ mwubatse amazu y’amabuye aconze+ ariko ntimuzayabamo; mwateye inzabibu nziza ariko ntimuzanywa divayi yazo.+ 12  Kuko namenye ibikorwa byanyu byinshi byo kwigomeka,+ n’ukuntu ibyaha byanyu bikomeye,+ mwebwe mugirira nabi umukiranutsi,+ mukakira impongano kugira ngo mwirengagize ibikorwa bibi+ kandi mukirengagiriza abakene+ mu marembo.+ 13  Ni yo mpamvu icyo gihe umunyabwenge azaceceka kuko kizaba ari igihe cy’amakuba.+ 14  “‘Nimushake ibyiza mureke ibibi,+ kugira ngo mukomeze kubaho,+ no kugira ngo Yehova Imana nyir’ingabo aze abane namwe nk’uko mwabivuze.+ 15  Nimwange ibibi mukunde ibyiza,+ mwimakaze ubutabera mu marembo.+ Ahari Yehova Imana nyir’ingabo yazagirira imbabazi+ abasigaye ba Yozefu.’+ 16  “Ku bw’ibyo rero, ni yo mpamvu Yehova Imana nyir’ingabo, Yehova, avuga ati ‘ku karubanda hose hazaba hari imiborogo,+ no mu mihanda yose abantu bazaba bavuga bati “ayii! Ayii!” Bazahamagara umuhinzi ngo aboroge,+ bahamagare n’abahanga mu kuboroga ngo baze barire.’+ 17  ‘Mu nzabibu hose bazaba barira+ kuko nzaba nanyuze hagati muri wowe,’+ ni ko Yehova avuga. 18  “‘Bazabona ishyano abifuza umunsi wa Yehova!+ Ese ubundi bizabagendekera bite ku munsi wa Yehova?+ Uzaba wijimye, nta mucyo uzabaho,+ 19  mbese nk’uko umuntu yahunga intare agahura n’idubu; cyangwa yakwinjira mu nzu agafata ku rukuta inzoka ikamuruma.+ 20  Ese ku munsi wa Yehova ntihazaba umwijima aho kuba umucyo, hakaba umwijima w’icuraburindi utagira urumuri na ruke?+ 21  Nanze iminsi mikuru yanyu, narayizinutswe;+ sinzishimira impumuro y’ibitambo mutamba mu makoraniro yanyu yihariye.+ 22  Nimuntambira ibitambo bikongorwa n’umuriro,+ ndetse mukantura n’amaturo, sinzabyishimira;+ kandi ibitambo byanyu bisangirwa by’inyana z’imishishe, sinzabireba n’irihumye.+ 23  Nkuraho urusaku rw’indirimbo zawe; sinshaka kumva umuzika w’inanga zawe.+ 24  Reka ubutabera butembe nk’amazi,+ no gukiranuka kumere nk’umugezi uhora utemba.+ 25  Yemwe mwa b’inzu ya Isirayeli mwe, ese ibyo bitambo n’amaturo ni byo mwanzaniraga mu gihe cy’imyaka mirongo ine mwamaze mu butayu?+ 26  Muzatwara Sakuti umwami wanyu+ na Kayiwani, ibishushanyo mwiremeye by’imana y’inyenyeri.+ 27  Nzatuma mujyanwa mu bunyage kure y’i Damasiko,’+ ni uko uwitwa Yehova Imana nyir’ingabo avuze.”+

Ibisobanuro ahagana hasi