Amosi 4:1-13

4  “Nimwumve aya magambo mwa nka z’i Bashani+ mwe muri ku musozi w’i Samariya,+ mwe muriganya aboroheje,+ mugakandamiza abakene, mukabwira abatware banyu muti ‘nimuzane twinywere!’  Yehova Umwami w’Ikirenga yarahiye kwera kwe+ ati ‘“dore iminsi izaza ubwo muzazamuzwa icyuma cyigondoye umubazi amanikaho inyama, ibisigazwa byanyu bizamuzwe ururobo.+  Muzagenda munyuze mu byuho byo mu rukuta,+ buri wese aromboreje imbere ye; muzajugunywa kuri Harumoni,” ni ko Yehova avuga.’  “‘Nimuze i Beteli muhakorere ibyaha.+ Mujye i Gilugali mukomeze kuhakorera ibyaha,+ muzane ibitambo byanyu bya mu gitondo; ku munsi wa gatatu muzane ibya cumi byanyu.+  Nimufate ku byasembuwe mwose igitambo cy’ishimwe,+ mutangaze ko mwatanze ibitambo bitangwa ku bushake;+ nimubyamamaze, kuko ari byo mukunda mwa Bisirayeli mwe,’+ uko ni ko Yehova Umwami w’Ikirenga avuga.  “‘Nanjye natumye hatagira icyanduza amenyo yanyu+ mu migi yanyu yose, ntuma mwifuza umugati aho muba hose.+ Icyakora ntimwangarukiye,’+ ni ko Yehova avuga.  “‘Nabimye imvura igihe hari hasigaye amezi atatu gusa ngo musarure.+ Nagushije imvura mu mugi umwe, ariko sinayigusha mu wundi. Mu murima umwe hagwaga imvura, ariko mu wundi singushemo imvura, maze ubutaka bugakakara.+  Abo mu migi ibiri cyangwa itatu barandaraga bakajya kunywa utuzi mu mugi umwe,+ ariko ntibashire inyota. Nyamara ntimwangarukiye,’+ ni ko Yehova avuga.  “‘Nateje imyaka yanyu amapfa n’uruhumbu.+ Mwagwije ubusitani bwanyu n’inzabibu zanyu, ariko imitini yanyu n’imyelayo yanyu byamazwe na kagungu;+ nyamara ntimwangarukiye,’+ ni ko Yehova avuga. 10  “‘Nabateje icyorezo nk’icyo nateje muri Egiputa.+ Abasore banyu nabicishije inkota,+ amafarashi yanyu ajyanwa ho iminyago.+ Natumye umunuko wo mu nkambi zanyu uzamuka ubagera mu mazuru;+ nyamara ntimwangarukiye,’+ ni ko Yehova avuga. 11  “‘Narimbuye igihugu cyanyu nk’uko Imana yarimbuye Sodomu na Gomora.+ Mwabaye nk’urukwi rushikujwe mu muriro;+ nyamara ntimwangarukiye,’+ ni ko Yehova avuga. 12  “Ni yo mpamvu uko ari ko nzakugenza Isirayeli we. Kubera ko ibyo ari byo nzagukorera, itegure kubonana n’Imana yawe,+ Isirayeli we. 13  Dore uwahanze imisozi,+ uwaremye umuyaga,+ ubwira umuntu buntu ibyo atekereza,+ utuma umuseke utambika mu mwijima,+ ugendera ahirengeye ho ku isi,+ Yehova Imana nyir’ingabo ni ryo zina rye.”+

Ibisobanuro ahagana hasi