Abefeso 5:1-33

5  Ku bw’ibyo rero, nimwigane Imana+ nk’abana bakundwa,  kandi mukomeze kugendera mu rukundo+ nk’uko Kristo na we yabakunze+ akabitangira, akaba ituro+ n’igitambo ku Mana, bifite impumuro nziza.+  Ubusambanyi+ n’ibikorwa by’umwanda by’ubwoko bwose cyangwa umururumba+ ntibikigere binavugwa rwose muri mwe+ nk’uko bikwiriye abera,+  cyangwa imyifatire iteye isoni+ cyangwa amagambo y’ubupfu cyangwa amashyengo ateye isoni:+ ibyo ni ibintu bidakwiriye, ahubwo mushime Imana.+  Kuko ibi mubizi, ubwanyu mukaba mubisobanukiwe neza ko nta musambanyi+ cyangwa umuntu ukora ibikorwa by’umwanda cyangwa umunyamururumba,+ ni ukuvuga usenga ibigirwamana, ufite umurage uwo ari wo wose mu bwami bwa Kristo n’ubw’Imana.+  Ntihakagire umuntu ubashukisha amagambo y’amanjwe,+ kuko ibyo bintu bivuzwe haruguru ari byo bituma Imana isuka umujinya wayo ku batumvira.+  Ku bw’ibyo rero, ntimukifatanye na bo,+  kuko kera mwari umwijima,+ ariko none muri umucyo+ mwunze ubumwe n’Umwami. Mukomeze kugenda nk’abana b’umucyo,  kuko imbuto z’umucyo zikubiyemo uburyo bwose bwo kugira neza no gukiranuka no kugendera mu kuri.+ 10  Mukomeze mugenzure mumenye neza icyo Umwami yemera,+ 11  kandi mureke kwifatanya+ na bo mu mirimo itera imbuto kandi y’umwijima,+ ahubwo mujye muyamagana,+ 12  kuko ibintu bakorera mu ibanga no kubivuga biteye isoni.+ 13  Ibintu byose byamaganwa+ bigaragazwa n’umucyo, kuko ikintu cyose kigaragajwe+ kiba ari umucyo. 14  Ni yo mpamvu ivuga iti “kanguka+ wowe usinziriye kandi uzuke uve mu bapfuye,+ Kristo azakumurikira.”+ 15  Nuko rero, mwirinde cyane kugira ngo mutagenda+ nk’abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk’abanyabwenge, 16  mwicungurira igihe gikwiriye,+ kuko iminsi ari mibi.+ 17  Ku bw’ibyo, nimureke kuba abantu badashyira mu gaciro, ahubwo mukomeze kwiyumvisha+ ibyo Yehova ashaka.+ 18  Nanone ntimugasinde+ divayi irimo ubwiyandarike,+ ahubwo mukomeze kuzuzwa umwuka,+ 19  mubwirane za zaburi+ n’amagambo yo gusingiza+ Imana n’indirimbo z’umwuka, muririmbira+ Yehova kandi mumucurangira+ mu mitima yanyu 20  mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo, buri gihe mushimira+ Imana yacu, ari na yo Data, ku bw’ibintu byose. 21  Mujye mugandukirana+ mutinya Kristo. 22  Abagore bagandukire+ abagabo babo nk’uko bagandukira Umwami, 23  kuko umugabo ari umutware w’umugore we,+ nk’uko Kristo na we ari umutware w’itorero+ akaba n’umukiza w’uwo mubiri. 24  Koko rero, nk’uko itorero rigandukira Kristo, abe ari ko abagore na bo bagandukira abagabo babo muri byose.+ 25  Bagabo, mukomeze gukunda abagore banyu+ nk’uko Kristo na we yakunze itorero kandi akaryitangira,+ 26  kugira ngo aryeze,+ arisukure aryuhagije amazi binyuze ku ijambo,+ 27  ngo abone uko yiha iryo torero rifite ubwiza buhebuje,+ ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi cyose gisa n’ibyo, ahubwo ribe iryera kandi ridafite inenge.+ 28  Muri ubwo buryo, abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk’imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunda, 29  kuko nta muntu wigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawukuyakuya+ nk’uko Kristo abigirira itorero, 30  kuko turi ingingo z’umubiri we.+ 31  “Ni yo mpamvu umugabo azasiga se na nyina akomatana n’umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe.”+ 32  Iri banga ryera+ rirakomeye. Ubu noneho ndavuga ibyerekeye Kristo n’itorero.+ 33  Ariko nanone, umuntu wese muri mwe abe ari ko akunda umugore we+ nk’uko yikunda; ku rundi ruhande, umugore agomba kubaha cyane+ umugabo we.

Ibisobanuro ahagana hasi