Abefeso 2:1-22

2  Byongeye kandi, ni mwe Imana yahinduye bazima nubwo mwari mwarapfiriye mu bicumuro byanyu no mu byaha byanyu,+  ibyo mwahoze mugenderamo mukurikiza ibyo+ muri iyi si, mukurikiza umutegetsi+ w’ubutware bw’ikirere, ni ukuvuga umwuka+ ubu ukorera mu batumvira.+  Ni koko, igihe twari tukiri muri bo, twese twitwaraga mu buryo buhuje n’irari ry’imibiri yacu,+ dukora ibyo imibiri yacu n’ibitekerezo byacu byifuza,+ kandi muri kamere yacu twari abana b’umujinya+ kimwe n’abandi bose.  Ariko Imana, yo ikungahaye ku mbabazi,+ ku bw’urukundo rwayo rwinshi yadukunze,+  yaduhinduranye bazima na Kristo, ndetse n’igihe twari twarapfiriye mu byaha byacu,+ kuko mwakijijwe binyuze ku buntu butagereranywa.+  Nanone yatuzuriye+ hamwe itwicaza hamwe ahantu ho mu ijuru+ twunze ubumwe na Kristo Yesu,  kugira ngo mu bihe bigiye kuza,+ hazagaragazwe ubutunzi buhebuje+ bw’ubuntu butagereranywa bwayo, n’ineza yatugaragarije twunze ubumwe+ na Kristo Yesu.  Koko rero, ubwo buntu butagereranywa ni bwo bwatumye mukizwa biturutse ku kwizera,+ kandi ibyo ntibyaturutse kuri mwe,+ ahubwo ni impano y’Imana.+  Oya, ntibyaturutse ku mirimo+ kugira ngo hatagira umuntu ugira impamvu yo kwirata,+ 10  kuko turi umurimo w’intoki zayo,+ kandi twaremwe+ twunze ubumwe+ na Kristo Yesu kugira ngo dukore imirimo myiza,+ iyo Imana yaduteguriye mbere y’igihe+ ngo tuyigenderemo. 11  Ku bw’ibyo rero, mukomeze kuzirikana ko kera mwari abanyamahanga ku mubiri,+ abo “abakebwe” n’intoki ku mubiri+ bitaga “abatarakebwe,” 12  kandi ko icyo gihe mutari mufite Kristo.+ Mwari mutandukanyijwe+ n’ishyanga rya Isirayeli muri abanyamahanga ku masezerano y’ibyasezeranyijwe;+ nta byiringiro+ mwari mufite kandi mwari mu isi mutagira Imana.+ 13  Ariko noneho ubwo mwunze ubumwe na Kristo Yesu, mwebwe abahoze muri kure mwigijwe hafi n’amaraso+ ya Kristo, 14  kuko ari we mahoro yacu,+ we watumye amatsinda abiri+ y’abantu aba rimwe+ kandi agasenya urukuta+ rwari hagati yabo rwabatandukanyaga.+ 15  Binyuze ku mubiri we,+ yakuyeho urwango,+ ari rwo Mategeko yari agizwe n’amateka,+ kugira ngo amatsinda abiri y’abantu+ ayarememo umuntu umwe mushya wunze ubumwe na we+ kandi yimakaze amahoro, 16  no kugira ngo ashobore kunga+ rwose abo babiri abagire umubiri umwe+ ku Mana binyuze ku giti cy’umubabaro,+ kuko yishe rwa rwango+ binyuze kuri we ubwe. 17  Mwebwe abari kure hamwe n’abari hafi,+ yaraje abatangariza ubutumwa bwiza bw’amahoro,+ 18  kuko binyuze kuri we, twe abari bagize amatsinda abiri+ twegera+ Data binyuze ku mwuka umwe.+ 19  Ku bw’ibyo rero, ntimukiri abanyamahanga+ rwose kandi ntimukiri abimukira,+ ahubwo musangiye ubwenegihugu+ n’abera,+ kandi muri abo mu nzu+ y’Imana. 20  Mwubatswe ku rufatiro+ rw’intumwa+ n’abahanuzi,+ Kristo Yesu ubwe akaba ari we buye ry’urufatiro rikomeza imfuruka.+ 21  Muri we, inzu yose iteranyirizwa hamwe igafatana neza,+ ikazamurwa ikaba urusengero rwera rwa Yehova.+ 22  Muri we,+ namwe murubakwa mugahinduka ahantu Imana itura binyuze ku mwuka wayo.+

Ibisobanuro ahagana hasi