Abaroma 9:1-33

9  Ndavuga ukuri+ muri Kristo. Simbeshya,+ kuko umutimanama wanjye ufatanya nanjye guhamya uhuje n’umwuka wera,  ko mu mutima wanjye mfite agahinda kenshi n’umubabaro udashira.+  Nakwifuza ko jyewe ubwanjye natandukanywa na Kristo nkaba ikivume ku bw’abavandimwe banjye,+ bene wacu ku mubiri,+  ari bo Bisirayeli,+ bo bahinduwe abana+ bagahabwa ikuzo,+ n’amasezerano+ n’Amategeko+ hamwe n’umurimo wera+ n’ibyasezeranyijwe,+  ari bo ba sogokuruza+ bakomokamo, kandi ni na bo Kristo yakomotsemo mu buryo bw’umubiri.+ Imana+ iri hejuru ya byose isingizwe iteka ryose. Amen.  Icyakora, si nk’aho ijambo ry’Imana ryatsinzwe,+ kuko abakomotse kuri Isirayeli bose atari “Abisirayeli” nyakuri.+  Kuba ari urubyaro rwa Aburahamu si byo bituma bose baba abana,+ ahubwo handitswe ngo “abazitwa ‘urubyaro rwawe’ bazakomoka kuri Isaka.”+  Ni ukuvuga ko abana bo mu buryo bw’umubiri+ mu by’ukuri atari bo bana b’Imana,+ ahubwo abana b’isezerano+ ni bo babonwa ko ari urubyaro,  kuko ijambo ry’isezerano ryagiraga riti “mu gihe nk’iki nzaza, kandi Sara azabyara umuhungu.”+ 10  Ariko isezerano ntiryatanzwe icyo gihe gusa, ahubwo ryatanzwe no mu gihe Rebeka yasamaga impanga+ kuri sogokuruza Isaka. 11  Igihe bari bataravuka, bataranagira icyiza cyangwa ikibi bakora,+ kugira ngo umugambi w’Imana werekeranye no gutoranya ukomeze kuba ushingiye kuri Iyo ihamagara,+ udashingiye ku mirimo, 12  Rebeka yarabwiwe ati “umukuru azaba umugaragu w’umuto.”+ 13  Nk’uko byanditswe ngo “nakunze Yakobo, ariko Esawu naramwanze.”+ 14  None se tuvuge iki? Mbese Imana irarenganya?+ Ibyo ntibikabeho! 15  Kuko yabwiye Mose iti “nzagirira imbabazi uwo nzagirira imbabazi, kandi nzagaragariza impuhwe uwo nzagaragariza impuhwe.”+ 16  Ubwo rero, ntibituruka ku muntu ubyifuza cyangwa ku mihati umuntu ashyiraho, ahubwo bituruka ku Mana,+ yo igira imbabazi.+ 17  Ibyanditswe bivuga ibya Farawo ngo “iyi ni yo mpamvu yatumye nkureka ngo ugumeho, ni ukugira ngo ngaragaze imbaraga zanjye binyuze kuri wowe, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe mu isi yose.”+ 18  Bityo rero, uwo ishatse imugirira imbabazi,+ kandi uwo ishatse iramureka akinangira.+ 19  Ubwo rero wambaza uti “none se kuki igaya umuntu? Kandi se ni nde warwanyije ibyo ishaka bisobanutse neza?”+ 20  None se wa muntu we,+ mu by’ukuri uri nde wowe uhangara kunenga Imana?+ Mbese ikibumbano cyabwira uwakibumbye kiti “kuki wambumbye utya?”+ 21  Ni ko ye, mbese umubumbyi+ ntafite ububasha ku ibumba, ngo mu mugoma umwe avanemo urwabya rukoreshwa iby’icyubahiro n’urundi rukoreshwa ibisuzuguritse?+ 22  Niba rero Imana, nubwo yashatse kugaragaza uburakari bwayo no kumenyekanisha imbaraga zayo, yarihanganiye cyane inzabya z’umujinya zari zikwiriye kurimbuka,+ 23  kugira ngo imenyekanishirize ikuzo ryayo ryinshi+ ku nzabya+ z’imbabazi, izo yateguriye mbere y’igihe kuzahabwa ikuzo,+ 24  ni ukuvuga twebwe abo yahamagaye, itatuvanye mu Bayahudi gusa, ahubwo ituvanye no mu banyamahanga,+ ibyo bitwaye iki? 25  Ni nk’uko nanone yabivuze mu gitabo cya Hoseya iti “abatari basanzwe ari ubwoko bwanjye+ nzabita ‘ubwoko bwanjye,’ n’utari ukunzwe mwite ‘ukunzwe’;+ 26  kandi ahantu babwiriwe ngo ‘ntimuri ubwoko bwanjye,’ aho ni ho bazitirwa ‘abana b’Imana nzima.’”+ 27  Byongeye kandi, Yesaya arangurura ijwi avuga ibya Isirayeli ati “nubwo umubare w’Abisirayeli wangana n’umusenyi wo ku nyanja,+ abasigaye ni bo bazakizwa.+ 28  Yehova azasaba abatuye isi bose kumumurikira ibyo bakoze, kandi azabirangiza vuba.”+ 29  Nanone, ni nk’uko Yesaya yari yarabivuze kera ati “iyo Yehova nyir’ingabo+ atadusigira imbuto, tuba twarabaye nka Sodomu, kandi tuba twarabaye nka Gomora.”+ 30  None se tuvuge iki? Ko abanyamahanga, nubwo batakurikizaga ibyo gukiranuka, bashyikiriye gukiranuka,+ gukiranuka guheshwa no kwizera.+ 31  Ariko Abisirayeli, nubwo bakurikiraga itegeko ryo gukiranuka, ntibashyikiriye iryo tegeko.+ 32  Byatewe n’iki? Byatewe n’uko barikurikiraga, batabitewe no kwizera, ahubwo babitewe n’imirimo.+ Basitaye ku “ibuye risitaza,”+ 33  nk’uko byanditswe ngo “dore ngiye gushyira i Siyoni ibuye+ risitaza n’urutare rugusha,+ ariko uwubaka ukwizera kwe kuri rwo ntazamanjirwa.”+

Ibisobanuro ahagana hasi