Abaroma 12:1-21

12  Nuko rero bavandimwe, ndabinginga ku bw’impuhwe z’Imana ngo mutange imibiri yanyu+ ibe igitambo+ kizima+ cyera+ cyemerwa n’Imana,+ ari wo murimo wera+ muyikorera mubigiranye ubushobozi bwanyu bwo gutekereza.+  Mureke kwishushanya+ n’iyi si, ahubwo muhinduke, muhindure imitekerereze+ rwose, kugira ngo ubwanyu mwigenzurire mumenye neza+ ibyo Imana ishaka, byiza, byemewe kandi bitunganye.+  Nshingiye ku buntu butagereranywa nagiriwe, ndabwira buri wese muri mwe ko atagomba kwitekerezaho ibirenze ibyo agomba gutekereza.+ Ahubwo mutekereze mu buryo butuma mugira ubwenge,+ buri wese ahuje n’urugero+ rwo kwizera+ Imana yamuhaye.  Nk’uko dufite ingingo nyinshi mu mubiri umwe,+ ariko ingingo zose ntizikore ibintu bimwe,  ni na ko natwe, nubwo turi benshi, turi umubiri umwe+ twunze ubumwe na Kristo; ariko buri wese ni urugingo rwa mugenzi we.+  Kubera ko rero dufite impano zitandukanye+ mu buryo buhuje n’ubuntu butagereranywa+ twahawe, niba twarahawe impano y’ubuhanuzi, nimucyo duhanure duhuje n’ukwizera twahawe;  cyangwa niba ari iy’umurimo,+ nimucyo dukomeze gukora uwo murimo; uwigisha+ nakomeze yigishe;+  utanga inama, nakomeze atange inama;+ utanga, nakomeze atange atitangiriye itama;+ uyobora,+ nakomeze abikore abishyizeho umutima; ugaragaza imbabazi,+ nakomeze azigaragaze anezerewe.  Urukundo rwanyu+ rwe kugira uburyarya.+ Nimwange ikibi urunuka,+ mwizirike ku cyiza.+ 10  Ku birebana n’urukundo rwa kivandimwe,+ buri wese akunde mugenzi we urukundo rurangwa n’ubwuzu. Ku birebana no kubahana,+ mufate iya mbere. 11  Ntimukabe abanebwe mu byo mukora.+ Mugire ishyaka ryinshi mutewe n’umwuka.+ Mukorere Yehova muri abagaragu be.+ 12  Mwishimire mu byiringiro.+ Mwihanganire imibabaro.+ Musenge ubudacogora.+ 13  Musangire n’abera mukurikije ibyo bakeneye.+ Mugire umuco wo kwakira abashyitsi.+ 14  Mukomeze gusabira umugisha ababatoteza;+ mubasabire umugisha+ ntimubavume.+ 15  Mwishimane n’abishima,+ murirane n’abarira. 16  Mujye mutekereza ku bandi nk’uko namwe mwitekerezaho.+ Ntimugahoze ibitekerezo ku bintu bihanitse,+ ahubwo mujye mugendana n’ibintu byoroheje.+ Ntimukigire abanyabwenge.+ 17  Ntimukiture umuntu wese inabi yabagiriye.+ Mujye mukora ibigaragarira abantu bose ko ari byiza. 18  Niba bishoboka ku rwanyu ruhande, mubane amahoro+ n’abantu bose. 19  Bakundwa, ntimukihorere,+ ahubwo muhe umwanya umujinya w’Imana,+ kuko handitswe ngo “guhora ni ukwanjye, ni jye uzitura, ni ko Yehova avuga.”+ 20  Ahubwo, “umwanzi wawe nasonza umuhe ibyokurya, nagira inyota umuhe icyo kunywa,+ kuko nubigenza utyo uzaba umurunze amakara yaka ku mutwe.”+ 21  Ntimukemere kuneshwa n’ikibi, ahubwo ikibi mukomeze kukineshesha icyiza.+

Ibisobanuro ahagana hasi