Abaroma 10:1-21

10  Bavandimwe, icyo umutima wanjye ubifuriza n’icyo mbasabira ku Mana, ni ukugira ngo rwose bakizwe.+  Ndahamya ko bafite ishyaka+ ry’Imana, ariko ridahuje n’ubumenyi nyakuri,+  kuko kuba bataramenye gukiranuka kw’Imana+ ahubwo bagashaka kwishyiriraho ukwabo bwite,+ byatumye batagandukira gukiranuka kw’Imana.+  Kristo ni we herezo ry’Amategeko,+ kugira ngo umuntu wese wizera ahabwe gukiranuka.+  Mose yanditse ko umuntu wakurikije gukiranuka kw’Amategeko azabeshwaho na ko.+  Ariko ku bihereranye no gukiranuka guturuka ku kwizera, Ibyanditswe bivuga bitya biti “ntukavuge mu mutima wawe+ uti ‘ni nde uzazamuka mu ijuru?,’+ ari byo kuvuga ngo ‘kumanura Kristo’;+  cyangwa uti ‘ni nde uzamanuka ikuzimu?,’+ ari byo kuvuga ngo ‘kuzamura Kristo mu bapfuye.’”+  Ariko se Ibyanditswe bivuga iki? “Ahubwo ijambo rirakwegereye cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe,”+ ari ryo “jambo”+ ryo kwizera, iryo tubwiriza.+  Niba utangariza mu ruhame iryo ‘jambo riri mu kanwa kawe,’+ ko Yesu ari Umwami,+ kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye,+ uzakizwa,+ 10  kuko umutima+ ari wo umuntu yizeza bikamugeza ku gukiranuka, ariko akanwa akaba ari ko yatuza+ bikamuhesha agakiza. 11  Ibyanditswe bigira biti “nta wubaka+ ukwizera kwe kuri we uzamanjirwa.”+ 12  Nta tandukaniro riri hagati y’Umuyahudi n’Umugiriki,+ kubera ko hariho Umwami umwe ubategeka bose, agakungahaza+ abamwambaza bose. 13  Kandi “umuntu wese wambaza izina rya Yehova azakizwa.”+ 14  Ariko se, bazambaza bate uwo batizeye?+ Bazizera bate uwo batigeze bumva? Bazumva bate hatagize ubabwiriza?+ 15  Kandi se bazabwiriza bate nta wabatumye?+ Nk’uko byanditswe ngo “mbega ukuntu ibirenge by’abatangaza ubutumwa bwiza bw’ibintu byiza ari byiza!”+ 16  Ariko kandi, bose si ko bumviye ubutumwa bwiza,+ kuko Yesaya yavuze ati “Yehova, ni nde wizeye ibyo yatwumvanye?”+ 17  Kwizera guturuka ku byo umuntu yumvise.+ Ibyo na byo abyumva iyo hari uvuze ibya Kristo.+ 18  Icyakora ndabaza niba batarumvise. Yee, mu by’ukuri, “ijwi ryabo ryageze mu isi yose,+ kandi amagambo yabo yageze ku mpera z’isi yose ituwe.”+ 19  Ariko ndabaza niba Abisirayeli bataramenye.+ Mbere na mbere Mose yaravuze ati “nzabatera kugira ishyari binyuze ku kitari ishyanga, nzabatera kuzabiranywa n’uburakari binyuze ku ishyanga ry’abatagira ubwenge.”+ 20  Ariko Yesaya we yavuze ashize amanga cyane ati “nabonywe n’abataranshatse,+ nagaragariye abatarambaririje.”+ 21  Ariko ku byerekeye Isirayeli aravuga ati “umunsi wose nategeraga amaboko ubwoko butumvira+ kandi busubizanya agasuzuguro.”+

Ibisobanuro ahagana hasi