Abalewi 4:1-35

4  Yehova avugana na Mose aramubwira ati  “bwira Abisirayeli uti ‘nihagira umuntu+ ukora icyaha atabigambiriye,+ agakora kimwe mu byo Yehova yabuzanyije, bizagende bitya:  “‘Niba umutambyi, uwasutsweho amavuta,+ akoze icyaha+ agatuma ubwoko bwose bugibwaho n’urubanza, icyo cyaha+ yakoze azagitangire ikimasa kikiri gito kitagira inenge, agiture Yehova kibe igitambo gitambirwa ibyaha.  Azazane icyo kimasa ku muryango w’ihema ry’ibonaniro+ imbere ya Yehova, arambike ikiganza mu ruhanga+ rwacyo, maze akibagire imbere ya Yehova.  Umutambyi, uwasutsweho amavuta,+ azafate ku maraso y’icyo kimasa ayajyane mu ihema ry’ibonaniro;  hanyuma akoze urutoki+ muri ayo maraso ayaminjagire incuro ndwi+ imbere ya Yehova, imbere ya wa mwenda ukingiriza ahera.  Umutambyi azafateho amaraso make ayashyire ku mahembe+ y’igicaniro cyo koserezaho umubavu uhumura neza imbere ya Yehova, igicaniro kiri mu ihema ry’ibonaniro. Amaraso yose asigaye y’icyo kimasa azayasuke hasi, ahateretse+ igicaniro gitambirwaho igitambo gikongorwa n’umuriro, kiri ku muryango w’ihema ry’ibonaniro.  “‘Naho urugimbu rwose rw’icyo kimasa gitambirwa ibyaha, azarukure. Azakure urugimbu rwo ku nyama zo mu nda, urugimbu rwose rwo ku mara,+  impyiko zombi n’urugimbu ruziriho, ari na rwo ruri ku rukiryi. Naho urugimbu rwo ku mwijima azarukurane n’impyiko.+ 10  Bizabe ari nka bya bindi yakuye ku kimasa cyatambwe ho igitambo gisangirwa.+ Umutambyi azabyosereze ku gicaniro bibe igitambo gikongorwa n’umuriro.+ 11  “‘Ariko uruhu n’inyama zose n’umutwe n’amaguru n’amara n’amayezi+ by’icyo kimasa, 12  ni ukuvuga icyo kimasa cyose, azabijyane inyuma y’inkambi+ ahantu hadahumanye, aho bamena ivu ririmo urugimbu,+ maze abitwike.+ Azabitwikire aho bamena ivu ririmo urugimbu. 13  “‘Niba iteraniro ryose ry’Abisirayeli rikoze icyaha+ ritabigambiriye, ariko abagize iteraniro ntibamenye ko bakoze kimwe mu bintu byose Yehova yababujije gukora bityo bakagibwaho n’urubanza,+ 14  icyaha bakoze bica iryo tegeko nikimenyekana,+ iteraniro ryose rizatange ikimasa kikiri gito, kibe igitambo gitambirwa ibyaha. Bazakizane imbere y’ihema ry’ibonaniro. 15  Abakuru b’iteraniro bazarambike ibiganza byabo mu ruhanga+ rw’icyo kimasa imbere ya Yehova, kandi icyo kimasa kizabagirwe imbere ya Yehova. 16  “‘Umutambyi, uwasutsweho amavuta,+ azafate ku maraso y’icyo kimasa ayajyane mu ihema ry’ibonaniro.+ 17  Azakoze urutoki muri ayo maraso ayaminjagire incuro ndwi imbere ya Yehova, imbere ya wa mwenda ukingiriza.+ 18  Azafateho amaraso make ayashyire ku mahembe y’igicaniro+ kiri imbere ya Yehova, igicaniro kiri mu ihema ry’ibonaniro. Amaraso yose asigaye azayasuke hasi, ahateretse igicaniro gitambirwaho igitambo gikongorwa n’umuriro,+ kiri ku muryango w’ihema ry’ibonaniro. 19  Azakure urugimbu rwose rw’icyo kimasa, arwosereze ku gicaniro.+ 20  Icyo kimasa azakigenze nk’uko yagenje cya kimasa cya mbere cyatanzwe ho igitambo gitambirwa ibyaha; uko ni ko azakigenza. Umutambyi azabatangire impongano,+ bityo bababarirwe. 21  Icyo kimasa azakijyane inyuma y’inkambi agitwike nk’uko yatwitse cya kimasa+ cya mbere. Ni igitambo gitambirwa ibyaha by’iteraniro.+ 22  “‘Umutware+ nakora icyaha, agakora atabigambiriye kimwe mu byo Yehova Imana ye yabuzanyije+ byose, maze akagibwaho n’urubanza, 23  cyangwa se hakagira umumenyesha+ ko yakoze icyaha akica itegeko, azazane isekurume+ y’ihene ikiri nto kandi itagira inenge, ayitange ho igitambo. 24  Azarambike ikiganza cye mu ruhanga+ rw’iyo sekurume ikiri nto, ayibagire imbere ya Yehova,+ ahajya habagirwa igitambo gikongorwa n’umuriro. Ni igitambo gitambirwa ibyaha.+ 25  Umutambyi azakoze urutoki mu maraso y’icyo gitambo gitambirwa ibyaha, ayashyire ku mahembe+ y’igicaniro gitambirwaho igitambo gikongorwa n’umuriro. Azasigara azayasuke hasi, ahateretse igicaniro gitambirwaho igitambo gikongorwa n’umuriro. 26  Urugimbu rwacyo rwose azarwosereze ku gicaniro nk’uko yosheje urugimbu yakuye ku gitambo gisangirwa.+ Umutambyi azamutangire impongano y’icyaha cye,+ bityo akibabarirwe. 27  “‘Umuntu wo muri rubanda nakora icyaha atabigambiriye, agakora kimwe mu byo Yehova yabuzanyije, maze akagibwaho n’urubanza,+ 28  cyangwa se hakagira umumenyesha ko yakoze icyaha, azazane ihene y’inyagazi+ itagira inenge, ayitange ho igitambo cy’icyaha cye. 29  Azarambike ikiganza cye mu ruhanga+ rw’iyo hene yatanze ho igitambo gitambirwa ibyaha, ayibagire aho babagira igitambo gikongorwa n’umuriro.+ 30  Umutambyi azakoze urutoki mu maraso y’icyo gitambo gitambirwa ibyaha, ayashyire ku mahembe+ y’igicaniro gitambirwaho igitambo gikongorwa n’umuriro. Amaraso yose azasigara azayasuke hasi, ahateretse igicaniro.+ 31  Azakure urugimbu+ rwacyo rwose nk’uko urwo ku gitambo gisangirwa+ rwakuwe, kandi umutambyi azarwosereze ku gicaniro rube impumuro icururutsa Yehova.+ Umutambyi azamutangire impongano, bityo ababarirwe.+ 32  “‘Ariko nazana umwana w’intama+ ho igitambo gitambirwa ibyaha, azazane inyagazi itagira inenge.+ 33  Azarambike ikiganza cye mu ruhanga rw’iyo ntama yatanze ho igitambo gitambirwa ibyaha, ayibagire aho babagira+ igitambo gikongorwa n’umuriro. 34  Umutambyi azakoze urutoki mu maraso y’icyo gitambo gitambirwa ibyaha, ayashyire ku mahembe y’igicaniro gitambirwaho igitambo gikongorwa n’umuriro.+ Amaraso yose azasigara azayasuke hasi, ahateretse igicaniro. 35  Urugimbu rwacyo rwose azarukure nk’uko bakura urugimbu rw’umwana w’intama watanzwe ho igitambo gisangirwa, kandi umutambyi azarwosereze ku gicaniro hejuru y’ibitambo bikongorwa n’umuriro+ bitambirwa Yehova. Umutambyi azamutangire impongano+ y’icyaha yakoze, bityo akibabarirwe.+

Ibisobanuro ahagana hasi