Abalewi 17:1-16

17  Yehova abwira Mose ati  “bwira Aroni n’abahungu be n’Abisirayeli bose uti ‘ibi ni byo Yehova yategetse ati  “‘“Umuntu wese wo mu Bisirayeli ubagira ikimasa cyangwa isekurume y’intama ikiri nto cyangwa ihene mu nkambi, cyangwa akayibagira inyuma y’inkambi  ntayizane ku muryango w’ihema ry’ibonaniro+ ngo ayitambire Yehova ho igitambo imbere y’ihema rya Yehova, azagibwaho n’urubanza rw’amaraso. Uwo muntu aba amennye amaraso; azicwe akurwe mu bwoko bwe,+  kugira ngo Abisirayeli batongera kujya babagira amatungo yabo mu gasozi,+ ahubwo bajye bayazanira Yehova ku muryango w’ihema ry’ibonaniro bayahe umutambyi.+ Bazayatambire Yehova ho ibitambo bisangirwa.+  Umutambyi azaminjagire amaraso ku gicaniro+ cya Yehova ku muryango w’ihema ry’ibonaniro, kandi azose urugimbu+ rube impumuro nziza icururutsa Yehova.+  Ntibazongere gutambira ibitambo byabo abadayimoni,*+ abo basambana na bo.+ Iryo rizababere itegeko ry’ibihe bitarondoreka, mu bihe byanyu byose.”’  “Kandi ubabwire uti ‘umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa umwimukira utuye muri mwe utamba igitambo gikongorwa n’umuriro+ cyangwa ikindi gitambo,  maze ntakizane ku muryango w’ihema ry’ibonaniro ngo agitambire Yehova,+ uwo muntu azicwe akurwe mu bwoko bwe.+ 10  “‘Kandi umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli cyangwa umwimukira utuye muri mwe urya amaraso y’ubwoko bwose,+ nzahagurukira uwo muntu+ urya amaraso, kandi nzamwica mukure mu bwoko bwe. 11  Kuko ubugingo bw’ikiremwa cyose gifite ubuzima buba mu maraso,+ kandi nayabashyiriye ku gicaniro ngo ababere impongano.+ Amaraso+ ni yo ababera impongano,+ kuko ubugingo buba muri yo. 12  Ni yo mpamvu nabwiye Abisirayeli nti “ntihakagire umuntu wo muri mwe urya amaraso. Kandi ntihakagire umwimukira utuye muri mwe+ urya amaraso.”+ 13  “‘Umuntu wese wo mu Bisirayeli cyangwa umwimukira utuye muri mwe uzajya guhiga agafata inyamaswa cyangwa ikiguruka kiribwa, azavushe amaraso yacyo+ ayatwikirize umukungugu.+ 14  Ubugingo bw’ikiremwa cyose gifite ubuzima ni amaraso yacyo; ubugingo buba mu maraso. Ni yo mpamvu nabwiye Abisirayeli nti “ntimukarye amaraso y’ikiremwa cyose gifite ubuzima, kuko ubugingo bw’ikiremwa cyose gifite ubuzima ari amaraso yacyo.+ Umuntu wese uzayarya azicwe.”+ 15  Umuntu wese uzarya itungo ryipfushije cyangwa iryatanyaguwe n’inyamaswa,+ yaba kavukire cyangwa umwimukira, azamese imyenda ye kandi yiyuhagire; azaba ahumanye kugeza nimugoroba,+ maze abone guhumanuka. 16  Ariko natayimesa kandi ntiyiyuhagire, azaryozwa icyaha cye.’”+

Ibisobanuro ahagana hasi