Abalewi 1:1-17

1  Nuko Yehova ahamagara Mose ari mu ihema ry’ibonaniro,+ aramubwira ati  “vugana n’Abisirayeli+ ubabwire uti ‘nihagira uwo muri mwe uzanira Yehova igitambo akuye mu matungo, mujye muzana igitambo mukuye mu mashyo no mu mikumbi.  “‘Niba agiye gutamba igitambo gikongorwa n’umuriro+ akuye mu mashyo, azazane ikimasa kitagira inenge+ abwirijwe n’umutima ukunze. Azakizanire Yehova+ ku muryango w’ihema ry’ibonaniro.  Azarambike ikiganza mu ruhanga rw’icyo gitambo gikongorwa n’umuriro, bityo cyemerwe+ kimubere impongano+ y’ibyaha.  “‘Hanyuma icyo kimasa kizabagirwe imbere ya Yehova, maze abatambyi+ bene Aroni bazane amaraso yacyo bayaminjagire impande zose ku gicaniro+ kiri ku muryango w’ihema ry’ibonaniro.  Icyo gitambo gikongorwa n’umuriro kizakurweho uruhu kandi gicibwemo ibice.+  Abatambyi bene Aroni bazashyire umuriro ku gicaniro+ maze bashyireho inkwi.+  Igihanga n’urugimbu n’ibyo bice+ bindi bazabishyire ku nkwi ziri kuri wa muriro uri ku gicaniro.  Amara+ yacyo n’amaguru yacyo bizogeshwe amazi. Umutambyi azabyosereze byose ku gicaniro bibe igitambo gikongorwa n’umuriro, igitambo gikongorwa n’umuriro cy’impumuro nziza icururutsa Yehova.+ 10  “‘Niba agiye gutamba igitambo gikongorwa n’umuriro akuye mu mukumbi,+ ni ukuvuga mu masekurume y’intama akiri mato cyangwa mu ihene, azazane isekurume+ itagira inenge.+ 11  Izabagirwe imbere ya Yehova, mu ruhande rw’igicaniro rwerekeye mu majyaruguru, kandi abatambyi bene Aroni, bazaminjagire amaraso yayo impande zose ku gicaniro.+ 12  Icyo gitambo kizacibwemo ibice, maze umutambyi ashyire ibyo bice n’umutwe n’urugimbu ku nkwi ziri kuri wa muriro uri ku gi­caniro.+ 13  Amara+ yacyo n’amaguru+ yacyo bizogeshwe amazi. Umutambyi azakizane cyose acyosereze+ ku gicaniro. Ni igitambo gikongorwa n’umuriro, igitambo gikongorwa n’umuriro cy’impumuro nziza icururutsa Yehova.+ 14  “‘Ariko niba agiye gutambira Yehova igitambo gikongorwa n’umuriro akuye mu biguruka, kizabe kivuye mu ntungura+ cyangwa mu byana by’inuma.+ 15  Umutambyi azakijyane ku gicaniro akinosheshe+ urwara agikomeretse ku ijosi maze acyosereze ku gicaniro; ariko amaraso yacyo azavushirizwe ku rubavu rw’igicaniro. 16  Kizakurweho agatorero n’amababa bijugunywe mu ruhande rw’igicaniro rwerekeye iburasirazuba, aho bamena ivu ririmo urugimbu.+ 17  Kizatanyurirwe hagati y’amababa yacyo, ariko cye gutandukanywa.+ Umutambyi azacyosereze ku nkwi ziri kuri wa muriro uri ku gicaniro. Ni igitambo gikongorwa n’umuriro,+ igitambo gikongorwa n’umuriro cy’impumuro nziza icururutsa Yehova.+

Ibisobanuro ahagana hasi