Abakolosayi 1:1-29

1  Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu nk’uko Imana yabishatse,+ hamwe na Timoteyo+ umuvandimwe wacu,  ndabandikiye mwebwe abera n’abavandimwe bizerwa bunze ubumwe+ na Kristo bari i Kolosayi: Ubuntu butagereranywa, n’amahoro biva ku Mana Data bibane namwe.+  Buri gihe dushimira+ Imana, Se w’Umwami wacu Yesu Kristo, iyo dusenga tubasabira,+  kubera ko twumvise ukuntu mwizera Kristo Yesu, hamwe n’urukundo mukunda abera bose,+  bitewe n’ibyiringiro+ by’ibyo mubikiwe mu ijuru.+ Ibyo byiringiro mwabyumvise mbere, igihe hatangazwaga ukuri k’ubwo butumwa bwiza+  bwabagezeho, ndetse bukaba bwera imbuto+ kandi bukagwira+ mu isi yose+ nk’uko bugwira no muri mwe, uhereye umunsi mwumviye ubuntu butagereranywa+ bw’Imana kandi mukabumenya neza nk’uko buri koko.+  Ibyo ni byo mwigishijwe na Epafura,+ umugaragu mugenzi wacu dukunda, akaba ari n’umukozi wa Kristo wizerwa uri mu cyimbo cyacu,  ari na we watumenyesheje urukundo rwanyu+ mukesha umwuka w’Imana.  Nanone, ni cyo gituma natwe uhereye igihe twabyumviye, tutahwemye gusenga tubasabira+ ko mwuzuzwa ubumenyi nyakuri+ bw’ibyo ishaka, mufite ubwenge bwose+ no gusobanukirwa mu buryo bw’umwuka.+ 10  Ni bwo muzagenda nk’uko bikwiriye+ imbere ya Yehova,+ bityo mubone uko mumushimisha mu buryo bwuzuye, ari na ko mukomeza kwera imbuto mu murimo mwiza wose,+ kandi muzarushaho kugira ubumenyi nyakuri+ ku byerekeye Imana, 11  mukomezwa n’imbaraga zose zihuje n’ubushobozi bwayo bw’ikuzo,+ kugira ngo mushobore kwihangana+ mu buryo bwuzuye kandi mwihanganire ingorane zose mufite ibyishimo, 12  mushimira Data watumye mwuzuza ibisabwa kugira ngo muhabwe ku murage+ w’abera+ bari mu mucyo.+ 13  Yaraducunguye adukura mu butware+ bw’umwijima maze atujyana+ mu bwami+ bw’Umwana we akunda,+ 14  kandi biturutse kuri uwo Mwana, tubohorwa binyuze ku ncungu, tukababarirwa ibyaha byacu.+ 15  Ni we shusho+ y’Imana itaboneka,+ akaba n’imfura+ mu byaremwe byose, 16  kuko yakoreshejwe+ mu kurema ibindi bintu byose, ari ibyo mu ijuru n’ibyo mu isi, ibiboneka n’ibitaboneka, zaba intebe z’ubwami cyangwa ubwami cyangwa ubutegetsi cyangwa ubutware.+ Ibindi byose byaremwe binyuze kuri we,+ kandi ni we byaremewe. 17  Nanone, yabayeho mbere y’ibindi bintu+ byose kandi byose byabayeho binyuze kuri we;+ 18  ni we mutwe w’umubiri, ari wo torero.+ Ni we ntangiriro, akaba n’uwa mbere wazutse mu bapfuye,+ kugira ngo abe uwa mbere+ muri byose. 19  Imana yabonye ko ari byiza ko kuzura kose+ kuba muri we, 20  kandi ibintu byose,+ ari ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru, bikongera kwiyunga+ na yo binyuze kuri we, ikagarura amahoro+ binyuze ku maraso+ ya Yesu yamenewe ku giti cy’umubabaro.+ 21  Koko rero, mwebwe abahoze muri abanzi b’Imana kandi mutandukanyijwe na yo+ kubera ko mwahozaga ibitekerezo ku bintu bibi,+ 22  ubu yongeye kwiyunga+ namwe ikoresheje umubiri wa Yesu binyuze ku rupfu rwe,+ kugira ngo abamurike muri abera, mutagira inenge+ kandi mutariho umugayo+ imbere yayo. 23  Birumvikana ariko ko mugomba gukomeza kugira ukwizera,+ mwubatswe ku rufatiro ruhamye+ kandi mushikamye,+ mutavanwa ku byiringiro by’ubwo butumwa bwiza mwumvise+ kandi bwabwirijwe+ mu baremwe bose+ bari munsi y’ijuru. Jyewe Pawulo nabaye umukozi+ w’ubwo butumwa bwiza. 24  Ubu rero nishimira mu mibabaro mbabazwa ku bwanyu,+ kandi nanjye ubwanjye, mu mubiri wanjye sindababazwa mu rugero rwuzuye+ bitewe n’uko ndi urugingo rw’umubiri wa Kristo, ari wo torero.+ 25  Nabaye umukozi+ w’iryo torero mu buryo buhuje n’inshingano Imana yampaye yo kuba igisonga+ ku bw’inyungu zanyu, kugira ngo mbwirize ijambo ry’Imana mu buryo bwuzuye, 26  ari ryo banga ryera+ ryahishwe uhereye muri gahunda z’ibintu za kera,+ no mu bantu bo mu bihe byahise. Ariko ubu ryahishuriwe+ abera bayo, 27  abo Imana yishimiye ko bamenyekanisha mu mahanga ubutunzi bw’ikuzo+ bw’iryo banga ryera.+ Iryo banga ryera ni Kristo+ wunze ubumwe namwe, ari ryo ribahesha ibyiringiro byo kuzahanwa ikuzo+ na we. 28  Uwo ni we twamamaza,+ tuburira umuntu wese kandi tukigisha umuntu wese dufite ubwenge bwose,+ kugira ngo umuntu wese tuzamumurike yuzuye,+ yunze ubumwe na Kristo. 29  Ibyo ni byo bituma nkorana umwete rwose, ngashyiraho imihati yose+ mu buryo buhuje n’imbaraga+ ze zinkoreramo.+

Ibisobanuro ahagana hasi