Abaheburayo 8:1-13

8  Naho ku bihereranye n’ibyo turimo tuganiraho, iyi ni yo ngingo y’ingenzi: dufite umutambyi mukuru+ nk’uwo, kandi yicaye iburyo bw’intebe y’ubwami ya Nyir’icyubahiro mu ijuru,+  akaba ari umukozi w’Imana ukorera abantu ari ahera+ no mu ihema ry’ukuri, iryo Yehova+ yabambye, ritabambwe n’umuntu.+  Kubera ko buri mutambyi mukuru wese ashyirirwaho gutanga amaturo n’ibitambo,+ ni yo mpamvu byari ngombwa ko uwo na we agira ikintu atanga.+  Iyo rero aza kuba ari ku isi, ntiyari kuba umutambyi+ kuko hari abandi batambyi batanga amaturo mu buryo buhuje n’Amategeko,  ariko umurimo wera abo bakora ni icyitegererezo+ n’igicucu+ cy’ibyo mu ijuru. Mbese nk’uko Mose, igihe yari agiye kubamba ihema+ ryose, Imana yamuhaye itegeko+ iti “uzitonde, ukore ibintu byose ukurikije icyitegererezo werekewe ku musozi.”+  Ariko noneho Yesu yahawe umurimo uhebuje wo gukorera abantu, ku buryo ari n’umuhuza+ w’isezerano riruta irya mbere,+ ryashyizweho mu buryo bwemewe n’amategeko rishingiye ku byasezeranyijwe birushaho kuba byiza.+  Iyo rya sezerano rya mbere riza kuba ridafite inenge, ntibyari kuba ngombwa ko hashakwa irya kabiri.+  Imana yagaye abantu igihe yavugaga iti “‘dore iminsi izaza,’ ni ko Yehova avuga, ‘ubwo nzasezerana n’inzu ya Isirayeli n’inzu ya Yuda isezerano rishya,+  ridahuje n’isezerano+ nagiranye na ba sekuruza umunsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa,+ kuko batakomeje kugendera mu isezerano ryanjye,+ bigatuma ndeka kubitaho,’ ni ko Yehova avuga.”+ 10  “‘Iri ni ryo sezerano nzasezerana n’inzu ya Isirayeli nyuma y’iyo minsi,’ ni ko Yehova avuga, ‘nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo kandi nzayandika mu mitima yabo.+ Nzaba Imana yabo,+ kandi na bo bazaba ubwoko bwanjye.+ 11  “‘Ntibazigishanya, ngo buri wese yigishe mugenzi we cyangwa umuvandimwe we ati “menya Yehova!,”+ kuko bose bazamenya,+ uhereye ku woroheje ukageza ku ukomeye muri bo. 12  Nzabababarira ibikorwa byabo byo gukiranirwa, kandi ibyaha byabo+ sinzabyibuka ukundi.’”+ 13  Igihe Imana yavugaga iti “isezerano rishya,” irya mbere yari irigize impitagihe.+ Kandi ikintu kibaye impitagihe kigasaza, kiba cyenda kuvaho.+

Ibisobanuro ahagana hasi