Abaheburayo 12:1-29

12  Nuko rero, kubera ko tugoswe n’icyo gicu kinini cyane cy’abahamya,+ nimucyo twiyambure ibituremerera by’uburyo bwose+ n’icyaha kitwizingiraho+ mu buryo bworoshye, kandi nimucyo twiruke twihanganye+ mu isiganwa+ ryadushyizwe imbere,+  dutumbira Yesu, ari we Mukozi Mukuru+ wo kwizera kwacu,+ akaba ari na We ugutunganya. Kubera ibyishimo byamushyizwe imbere, yihanganiye+ igiti cy’umubabaro ntiyita ku isoni, yicara iburyo bw’intebe y’ubwami y’Imana.+  Koko rero, mutekereze mwitonze kuri uwo wihanganiye amagambo+ y’abanyabyaha bamurwanyaga, babangamira inyungu zabo bwite, kugira ngo mutarambirwa maze mukagamburura.+  Mu ntambara murwana n’icyo cyaha, ntimurahangana ngo mugere ubwo muvushwa amaraso,+  kandi mwibagiwe rwose inama mugirwa nk’abana+ ngo “mwana wanjye ntugahinyure igihano cya Yehova, kandi ntukagamburure nagukosora,+  kuko Yehova ahana uwo akunda; koko rero, akubita ibiboko umuntu wese yakira nk’umwana we.”+  Ibyo mwihanganira biba bigamije kubahana.+ Imana ibafata nk’abana.+ None se ni nde mwana se adahana?+  Ariko niba mudahanwa nk’abandi bose, mu by’ukuri muba muri ibibyarirano,+ mutari abana bemewe.  Byongeye kandi, twari dufite ba data batubyaye ku mubiri baduhanaga,+ kandi twarabubahaga. None se ntituzarushaho kugandukira Data w’ubuzima bwacu bwo mu buryo bw’umwuka kugira ngo tubeho?+ 10  Bamaze igihe runaka baduhana, bakurikije ibyo babonaga ko bibanogeye,+ ariko we aduhana ku bw’inyungu zacu, kugira ngo dusangire ukwera kwe.+ 11  Mu by’ukuri, nta gihano kigaragara ko gishimishije mu gihe kirimo gitangwa, ahubwo kirababaza.+ Nyamara nyuma yaho abatojwe na cyo kiberera imbuto z’amahoro,+ ari zo gukiranuka.+ 12  Ku bw’ibyo rero, murambure amaboko atentebutse+ n’amavi asukuma,+ 13  kandi mukomeze guharurira ibirenge byanyu+ inzira zigororotse, kugira ngo urugingo ruremaye rutarekana, ahubwo rukire.+ 14  Mubane amahoro n’abantu bose+ kandi muharanire kwezwa,+ kuko umuntu utejejwe atazabona Umwami.+ 15  Mube maso cyane kugira ngo hatagira umuntu uvutswa ubuntu butagereranywa bw’Imana,+ kandi hatagira umuzi+ ufite ubumara umera ukabatera guhagarika imitima maze benshi bakanduzwa na wo,+ 16  kugira ngo hatabaho umusambanyi cyangwa umuntu ukerensa ibintu byera nka Esawu,+ waguranye+ uburenganzira yari afite bwo kuba umwana w’imfura igaburo rimwe. 17  Kandi muzi ko nyuma yaho igihe yashakaga kuragwa umugisha+ atabyemerewe,+ kuko nubwo yarize+ ashaka cyane ko umwanzuro wahindurwa, ntiyabigezeho.+ 18  Ntimwegereye umusozi ubasha gukorwaho+ kandi wagurumanagaho umuriro,+ wariho igicu cyijimye n’umwijima w’icuraburindi n’umuyaga w’ishuheri,+ 19  n’ijwi ry’impanda+ n’iry’amagambo.+ Abantu bumvise iryo jwi basaba binginga ko hatagira irindi jambo babwirwa,+ 20  kuko batewe ubwoba cyane n’itegeko ryagiraga riti “kandi nihagira itungo rikora kuri uwo musozi ryicishwe amabuye.”+ 21  Nanone kubona ibyo bintu byari biteye ubwoba cyane, ku buryo Mose yavuze ati “mfite ubwoba kandi ndahinda umushyitsi.”+ 22  Ahubwo mwegereye Umusozi Siyoni+ n’umugi+ w’Imana nzima, ari wo Yerusalemu yo mu ijuru,+ hamwe n’abamarayika uduhumbi n’uduhumbagiza+ 23  bari mu ikoraniro rusange,+ n’itorero ry’abana b’imfura+ banditswe+ mu ijuru, n’Imana Umucamanza wa bose,+ n’ubuzima bwo mu buryo bw’umwuka+ bw’abakiranutsi batunganyijwe,+ 24  na Yesu umuhuza+ w’isezerano rishya,+ n’amaraso aminjagirwa,+ avuga mu buryo bwiza cyane kurusha aya Abeli.+ 25  Mwirinde kugira ngo mutanga kumvira uvuga.+ Mbese niba abanze kumvira uwatangaga umuburo w’Imana ku isi+ batararokotse, twe tuzarokoka dute niba twanga kumvira uvugira mu ijuru?+ 26  Icyo gihe ijwi rye ryanyeganyeje isi.+ Ariko noneho yatanze isezerano agira ati “hasigaye indi ncuro imwe, kandi sinzanyeganyeza isi yonyine, ahubwo n’ijuru nzarinyeganyeza.”+ 27  Amagambo ngo “hasigaye indi ncuro imwe” asobanura ko ibinyeganyezwa bizakurwaho, ni ukuvuga ibintu bitakozwe n’Imana,+ kugira ngo hagumeho ibintu bidashobora kunyeganyezwa.+ 28  Ku bw’ibyo rero, ubwo tuzahabwa ubwami budashobora kunyeganyezwa,+ nimucyo dukomeze kugira ubuntu butagereranywa, ari bwo butuma dukorera Imana umurimo wera mu buryo yemera, tuyitinya kandi tuyubaha.+ 29  Kuko nanone Imana yacu ari umuriro ukongora.+

Ibisobanuro ahagana hasi