Abaheburayo 10:1-39

10  Kubera ko Amategeko ari igicucu+ gusa cy’ibintu byiza bizaza, akaba atari ibyo bintu nyir’izina, abantu ntibashobora rwose gutunganya abegera Imana, babatunganyishije+ ibyo bitambo bahora batamba uko umwaka utashye.  None se iyo bitaba bityo, gutamba ibitambo ntibiba byarahagaze, kubera ko abakora umurimo wera bari kuba barejejwe rimwe na rizima, batagifite umutimanama ubashinja icyaha?+  Ibinyuranye n’ibyo, ibyo bitambo bibibutsa ibyaha uko umwaka utashye,+  kuko amaraso y’ibimasa n’ay’ihene adashobora gukuraho ibyaha.+  Ni yo mpamvu igihe yazaga mu isi yavuze ati “‘ibitambo n’amaturo ntiwabishatse,+ ahubwo wanteguriye umubiri.+  Ntiwemeye ibitambo bikongorwa n’umuriro n’ibitambo bitambirwa ibyaha.’+  Nuko ndavuga nti ‘dore ndaje (ni ko byanditswe kuri jye mu muzingo w’igitabo),+ nzanywe no gukora ibyo ushaka, Mana.’”+  Amaze kuvuga mbere na mbere ati “ibitambo n’amaturo n’ibitambo bikongorwa n’umuriro hamwe n’ibitambo bitambirwa ibyaha+ ntiwabishatse kandi ntiwabyemeye,” ari byo bitambo bitambwa hakurikijwe Amategeko,+  nyuma yaho yaravuze ati “dore nzanywe no gukora ibyo ushaka.”+ Akuraho ibya mbere kugira ngo ashyireho ibya kabiri.+ 10  Binyuze kuri ibyo “ishaka,”+ twejejwe+ biturutse ku mubiri wa Yesu Kristo watanzwe+ rimwe+ na rizima. 11  Byongeye kandi, buri mutambyi ajya mu mwanya we+ uko bwije n’uko bukeye,+ kugira ngo akorere abantu kandi atange bya bitambo bitambwa kenshi, kuko bidashobora rwose gukuraho ibyaha burundu.+ 12  Ariko uwo we yatanze igitambo kimwe cy’ibyaha gihoraho,+ nuko yicara iburyo bw’Imana,+ 13  kandi kuva icyo gihe akomeza gutegereza kugeza igihe abanzi be bazagirirwa nk’agatebe akandagizaho ibirenge.+ 14  Icyo gitambo kimwe yatanze+ ni cyo cyatumye ashobora gutunganya abezwa+ kugeza iteka ryose. 15  Byongeye kandi, umwuka wera+ na wo urabiduhamiriza, kuko umaze kuvuga uti 16  “‘iri ni ryo sezerano nzasezerana na bo nyuma y’iyo minsi,’ ni ko Yehova avuga, ‘nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi nzayandika mu bwenge bwabo,’”+ 17  nyuma yaho waravuze uti “kandi ibyaha byabo n’ibikorwa byabo byo kwica amategeko sinzabyibuka ukundi.”+ 18  Iyo habayeho kubabarirwa ibyaha,+ ntihaba hagikenewe igitambo cy’ibyaha.+ 19  Ku bw’ibyo rero bavandimwe, ubwo dufite ubushizi bw’amanga bwo kunyura mu nzira yinjira+ ahera+ tubiheshejwe n’amaraso ya Yesu, 20  iyo yadutangirije ari inzira nshya kandi nzima binyuze ku mwenda ukingiriza,+ ari wo mubiri we,+ 21  kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utegeka inzu y’Imana,+ 22  nimucyo twegere Imana dufite imitima itaryarya n’icyizere kidashidikanywaho duheshwa no kwizera, imitima yacu iminjagiweho, ikezwaho umutimanama mubi,+ n’imibiri yacu yuhagijwe amazi atanduye.+ 23  Nimucyo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu+ tudahungabana,+ kuko uwasezeranyije ari uwo kwizerwa.+ 24  Nimucyo kandi tujye tuzirikanana kugira ngo duterane ishyaka+ ryo gukundana no gukora imirimo myiza,+ 25  tutirengagiza guteranira hamwe+ nk’uko hari bamwe babigize akamenyero, ahubwo duterane inkunga+ kandi turusheho kubigenza dutyo uko mubona urya munsi ugenda wegereza.+ 26  Niba dufite akamenyero ko gukora ibyaha nkana+ twaramaze kugira ubumenyi nyakuri ku byerekeye ukuri,+ ntihaba hagisigaye igitambo cy’ibyaha.+ 27  Ahubwo ikiba gisigaye ni ugutegerezanya ubwoba urubanza+ n’umuriro wo gufuha uzakongora abarwanya Imana.+ 28  Umuntu wese wasuzuguye amategeko ya Mose yicwaga nta mpuhwe, ashinjwe n’abagabo babiri cyangwa batatu.+ 29  None se umuntu usiribanga+ Umwana w’Imana kandi agakerensa agaciro k’amaraso+ y’isezerano yatumye yezwa, ndetse akarakaza umwuka+ w’ubuntu butagereranywa akawusuzugura, muratekereza ko umuntu nk’uwo adakwiriye guhabwa igihano gikaze cyane kurushaho?+ 30  Tuzi uwavuze ati “guhora ni ukwanjye, ni jye uzitura,”+ akongera ati “Yehova azacira ubwoko bwe urubanza.”+ 31  Biteye ubwoba kugwa mu maboko y’Imana nzima!+ 32  Icyakora, mukomeze kwibuka iminsi ya kera, igihe mwihanganiraga intambara ikomeye muri mu mibabaro myinshi+ nyuma y’aho mumariye kumurikirwa.+ 33  Rimwe na rimwe mwashyirwaga ku karubanda*+ mugatukwa kandi mukababazwa, ikindi gihe mukifatanya n’ababaga bari mu makuba nk’ayo.+ 34  Kubera ko mwagaragarizaga impuhwe abari mu nzu y’imbohe, kandi mukemera kunyagwa+ ibyanyu mwishimye, muzi ko mufite ubutunzi bwiza kurushaho kandi burambye.+ 35  Ku bw’ibyo rero, ntimugatezuke ku bushizi bw’amanga bwanyu,+ kuko buzabahesha ingororano ikomeye.+ 36  Mukeneye kwihangana,+ kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka,+ muzahabwe ibyasezeranyijwe.+ 37  Hasigaye “igihe gito cyane,”+ kandi “ugomba kuza azaza kandi ntazatinda.”+ 38  “Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera,”+ kandi “nasubira inyuma, ubugingo bwanjye ntibuzamwishimira.”+ 39  Ariko noneho ntituri abo gusubira inyuma ngo turimbuke,+ ahubwo turi abafite ukwizera kugira ngo turokore ubugingo bukomeze kubaho.+

Ibisobanuro ahagana hasi

Hb 10:33