Abagalatiya 1:1-24

1  Jyewe Pawulo,+ intumwa+ itarashyizweho n’abantu cyangwa binyuze ku muntu uwo ari we wese, ahubwo yashyizweho na Yesu Kristo+ n’Imana Data+ yamuzuye mu bapfuye,+  jye n’abavandimwe bose turi kumwe,+ ndabandikiye mwebwe abo mu matorero y’i Galatiya:+  Ubuntu butagereranywa, n’amahoro+ biva ku Mana Data n’Umwami Yesu Kristo bibane namwe.  Yitangiye ibyaha byacu+ kugira ngo adukize iyi si mbi+ nk’uko Imana yacu, ari yo Data, yabishatse.+  Nihabwe icyubahiro iteka ryose.+ Amen.  Ntangazwa n’ukuntu mu gihe gito murimo mutandukanywa n’uwabahamagariye+ ubuntu bwa Kristo butagereranywa,+ mugatangira kumva ubutumwa bwiza bw’ubundi buryo.+  Nyamara ubwo si ubutumwa bwiza, ahubwo hari abantu bamwe babadurumbanya+ bashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwerekeye Kristo.+  Ariko nihagira ubabwira ubutumwa bwiza bunyuranye n’ubwo twababwirije, kabone niyo yaba umwe muri twe cyangwa umumarayika uvuye mu ijuru, navumwe.+  Nk’uko twabivuze, nongere mbisubiremo: uwo ari we wese ubabwira ubutumwa bwiza bunyuranye n’ubwo mwemeye,+ navumwe. 10  Ese noneho nshaka kwemerwa n’abantu cyangwa kwemerwa n’Imana? Cyangwa se nshaka gushimisha abantu?+ Iyo mba ngishimisha abantu,+ simba ndi umugaragu+ wa Kristo. 11  Bavandimwe, ndabamenyesha ko ubutumwa bwiza nababwirije butaturutse ku bantu,+ 12  kuko ntabuhawe n’umuntu cyangwa ngo mbwigishwe, ahubwo nabuhishuriwe na Yesu Kristo.+ 13  Mwumvise iby’imyifatire nahoranye nkiri mu idini rya kiyahudi,+ uko nakabyaga gutoteza+ itorero ry’Imana nkaririmbura,+ 14  n’ukuntu narushaga abenshi b’urungano rwanjye bo mu bwoko bwanjye+ kugira amajyambere mu idini rya kiyahudi, kuko nabarushaga bose kurwanira ishyaka+ imigenzo+ ya ba data. 15  Ariko Imana yatumye mvuka, ikampamagara+ ku bw’ubuntu bwayo butagereranywa,+ ibonye ko ari byiza 16  guhishura Umwana wayo binyuze kuri jye,+ kugira ngo mbwire abanyamahanga+ ubutumwa bwiza bumwerekeyeho, sinabanje kugisha inama abafite umubiri n’amaraso.+ 17  Nta n’ubwo nagiye i Yerusalemu ku bambanjirije kuba intumwa,+ ahubwo nagiye muri Arabiya, hanyuma nongera kugaruka i Damasiko.+ 18  Nuko imyaka itatu ishize, njya i Yerusalemu+ gusura Kefa+ tumarana iminsi cumi n’itanu. 19  Ariko mu ntumwa nta wundi nabonye, keretse Yakobo+ uva inda imwe+ n’Umwami wacu. 20  Naho ku birebana n’ibi mbandikira, dore Imana irareba, simbeshya.+ 21  Nyuma yaho nagiye+ mu turere tw’i Siriya n’i Kilikiya. 22  Ariko abo mu matorero y’i Yudaya bari bunze ubumwe na Kristo+ ntibari bazi uko nsa; 23  bumvaga gusa bavuga bati “wa muntu wajyaga adutoteza+ ubu arabwiriza ubutumwa bwiza bwerekeye idini yahoze arimbura.”+ 24  Nuko basingiza+ Imana bitewe nanjye.

Ibisobanuro ahagana hasi