Abafilipi 3:1-21

3  Ahasigaye rero bavandimwe, mukomeze kwishima mu Mwami.+ Kubandikira ibintu bimwe nta cyo bintwaye, ahubwo ni ku bw’umutekano wanyu.  Mwirinde izo mbwa,+ mwirinde abakora ibibi, mwirinde abakeba umubiri.+  Ni twe twakebwe by’ukuri,+ twebwe abakora umurimo wera dufite umwuka w’Imana,+ kandi tukaba twirata muri Kristo Yesu+ tudashingiye ibyiringiro byacu ku mubiri,+  nubwo nanjye mfite impamvu zo gushingira ibyiringiro byanjye ku mubiri kurusha undi muntu uwo ari we wese. Niba hari undi muntu wese utekereza ko afite impamvu zo gushingira ibyiringiro bye ku mubiri, jyeweho mfite nyinshi kurushaho:+  nakebwe ku munsi wa munani,+ nkomoka mu bwoko bwa Isirayeli, mu muryango wa Benyamini,+ ndi Umuheburayo wavutse ku Baheburayo,+ ku by’amategeko ndi Umufarisayo,+  ku by’ishyaka natotezaga itorero,+ ku byo gukiranuka gushingiye ku mategeko nagaragaye ko ntariho umugayo.  Nyamara ibintu byari inyungu kuri jye, mbitekereza ko ari igihombo ku bwa Kristo.+  Ku bw’ibyo, mbona ko ibintu byose ari igihombo iyo ntekereje agaciro gahebuje k’ubumenyi bwerekeye Kristo Yesu, Umwami wanjye.+ Ku bwe nemeye guhomba ibintu byose, kandi mbitekereza ko ari ibishingwe+ rwose kugira ngo nunguke Kristo,  kandi ngaragare ko nunze ubumwe na we. Sinishingikiriza ku gukiranuka kwanjye bwite guturuka ku mategeko,+ ahubwo nishingikirije ku gukiranuka guturuka ku kwizera+ Kristo, gukiranuka kuva ku Mana bishingiye ku kwizera,+ 10  kugira ngo mumenye, menye n’imbaraga zo kuzuka kwe,+ kandi nsangire na we imibabaro ye,+ nemere no gupfa urupfu nk’urwe,+ 11  ndebe ko mu buryo bwose nazagera ku muzuko wa mbere+ w’abapfuye. 12  Si ukuvuga ko namaze kubona igihembo cyangwa ko namaze gutungana,+ ahubwo nkomeza gukurikira+ ngo ndebe niba nanjye nshobora gusingira+ icyatumye Kristo Yesu antoranya.+ 13  Bavandimwe, sintekereza ko namaze kugisingira, ahubwo hari ikintu kimwe gusa: nibagirwa ibiri inyuma+ ngahatanira gusingira ibiri imbere,+ 14  nkomeza guhatana ngana ku ntego+ kugira ngo mpabwe igihembo+ cyo guhamagarwa ko mu ijuru+ kuva ku Mana binyuze kuri Kristo Yesu. 15  Bityo rero, nimucyo twese abakuze mu buryo bw’umwuka+ tugire iyo mitekerereze,+ kandi niba mufite indi mitekerereze inyuranye n’iyo mu buryo ubwo ari bwo bwose, Imana izabahishurira iyo mitekerereze ikwiriye. 16  Ibyo ari byo byose ariko, mu rugero tugezeho tugira amajyambere, nimucyo dukomeze kugendera kuri gahunda,+ muri ako kamenyero dufite. 17  Bavandimwe, mujye munyigana+ mwunze ubumwe, kandi mukomeze kurebera ku bantu bagenda mu buryo buhuje n’urugero twatanze muri mwe,+ 18  kuko hari benshi bagenda ari abanzi b’igiti cy’umubabaro cya Kristo.+ Abo najyaga mbavuga kenshi, ariko ubu bwo ndabavuga ndira, 19  kandi iherezo ryabo ni ukurimbuka,+ imana yabo ni inda,+ babonera ikuzo mu biteye isoni byabo,+ kandi bahora batekereza ibintu byo ku isi.+ 20  Naho twebwe dufite ubwenegihugu+ mu ijuru,+ ari na ho umukiza wacu dutegerezanyije amatsiko+ azaturuka, ari we Mwami Yesu Kristo,+ 21  uzavugurura umubiri wacu wakojejwe isoni,+ kugira ngo uhuze n’umubiri we ufite ikuzo,+ mu buryo buhuje n’imikorere+ y’imbaraga afite, zizatuma ndetse n’ibintu byose bimugandukira.+

Ibisobanuro ahagana hasi