Abacamanza 20:1-48

20  Abisirayeli bose barasohoka,+ iteraniro ryose rikoranira hamwe,+ uhereye ku b’i Dani+ ukageza ku b’i Beri-Sheba,+ n’abo mu gihugu cy’i Gileyadi,+ bakoranira imbere ya Yehova i Misipa.+  Nuko abakuru bo muri rubanda rwose n’ab’imiryango ya Isirayeli yose bahagarara hagati mu iteraniro ry’ubwoko bw’Imana y’ukuri.+ Abagabo bigenza batwara inkota bari ibihumbi magana ane.+  Ababenyamini bumva ko Abisirayeli bazamutse bakaza i Misipa.+ Abisirayeli baravuga bati “ngaho nimutubwire uko ayo marorerwa yakozwe.”+  Nuko wa Mulewi,+ umugabo wa wa mugore wishwe, aravuga ati “jye n’inshoreke+ yanjye twageze i Gibeya+ y’Ababenyamini dushaka aho twacumbika.  Abaturage b’i Gibeya barampagurukira bagota inzu nari narayemo bashaka kungirira nabi. Nubwo ari jye bashakaga kwica, inshoreke yanjye ni yo basambanyije+ maze amaherezo irapfa.+  Mfata inshoreke yanjye nyicamo ibice mbyohereza muri gakondo zose za Isirayeli,+ kuko bari bakoze igikorwa cy’ubwiyandarike+ kandi cy’ubupfapfa buteye isoni muri Isirayeli.+  None mwa Bisirayeli mwese mwe, nimuvuge igikwiriye gukorwa.”+  Nuko abantu bose bahagurukira icyarimwe,+ baravuga bati “muri twe nta wuri busubire mu ihema rye cyangwa mu rugo rwe.+  Dore uko tugiye kugenza Gibeya. Reka dukore ubufindo+ maze tubone kuyitera. 10  Mu miryango yose ya Isirayeli, mu bantu ijana turafatamo icumi, mu gihumbi dufatemo ijana, mu bihumbi icumi dufatemo igihumbi, bazajya bagemurira ingabo zigiye gutera Gibeya y’Ababenyamini, bitewe n’ubupfapfa buteye isoni+ bakoze muri Isirayeli.” 11  Abisirayeli bose baterera uwo mugi icyarimwe, bafatanyije. 12  Imiryango ya Isirayeli yohereza abantu ku bagize umuryango wa Benyamini bose,+ ngo bababaze bati “amarorerwa yakorewe iwanyu ni bwoko ki?+ 13  Nimuduhe abo bagabo+ b’imburamumaro+ bari i Gibeya+ tubice,+ dukure ikibi muri Isirayeli.”+ Ariko Ababenyamini banga kumvira abavandimwe babo b’Abisirayeli.+ 14  Nuko Ababenyamini bakoranira hamwe baturutse mu migi yose y’i Gibeya kugira ngo barwane n’Abisirayeli. 15  Uwo munsi Ababenyamini barakorana baturutse mu migi yose, abantu ibihumbi makumyabiri na bitandatu batwara inkota+ biyongera ku baturage b’i Gibeya, barimo abagabo magana arindwi batoranyijwe. 16  Muri abo bantu bose, harimo abagabo magana arindwi b’indobanure batwariraga imoso.+ Buri wese muri bo yashoboraga gukoresha umuhumetso akarekura ibuye,+ ntabe yahusha n’agasatsi atagahamije. 17  Abisirayeli batwara inkota, utabariyemo Ababenyamini, bari abagabo ibihumbi magana ane.+ Bose bari abagabo bamenyereye urugamba. 18  Barazamuka bajya i Beteli kubaza Imana.+ Abisirayeli barayibaza bati “ni nde muri twe uzajya imbere tugiye kurwana n’Ababenyamini?”+ Yehova arabasubiza ati “Yuda ni we uzabajya imbere.”+ 19  Bukeye Abisirayeli barahaguruka bakambika i Gibeya kugira ngo bahatere. 20  Abisirayeli bagaba igitero ku Babenyamini, biremamo imitwe ngo barwanire na bo i Gibeya. 21  Ababenyamini bava i Gibeya+ batera Abisirayeli, uwo munsi babicamo abantu ibihumbi makumyabiri na bibiri, basiga barambaraye hasi.+ 22  Icyakora ingabo z’Abisirayeli zigira ubutwari zongera kwiremamo imitwe, zisubira mu birindiro zarimo ku munsi wa mbere w’urugamba. 23  Abisirayeli barazamuka bajya i Beteli, baririra+ imbere ya Yehova bageza nimugoroba, babaza Yehova bati “twongere dutere bene Benyamini umuvandimwe wacu?”+ Yehova aravuga ati “nimugende mwongere mubatere.” 24  Nuko ku munsi wa kabiri Abisirayeli bongera gutera Ababenyamini.+ 25  Kuri uwo munsi, Ababenyamini na bo baturuka i Gibeya basanganira Abisirayeli, bongera kubicamo abantu ibihumbi cumi n’umunani batwara inkota,+ basiga barambaraye hasi.+ 26  Hanyuma Abisirayeli bose,+ ni ukuvuga abantu bose, barazamuka bajya i Beteli, bicara aho baririra+ imbere ya Yehova kandi biyiriza ubusa+ umunsi wose bageza nimugoroba. Batambira imbere ya Yehova ibitambo bikongorwa n’umuriro+ n’ibitambo bisangirwa.+ 27  Abisirayeli bagisha Yehova inama.+ Icyo gihe isanduku y’isezerano+ ry’Imana y’ukuri yari i Beteli. 28  Finehasi+ mwene Eleyazari mwene Aroni, muri iyo minsi+ wahagararaga imbere y’isanduku, arabaza ati “nongere njye gutera bene Benyamini umuvandimwe wanjye, cyangwa mbireke?”+ Yehova aramusubiza ati “genda, kuko ejo nzamuhana mu maboko yawe.”+ 29  Abisirayeli bashyira abantu mu bico+ impande zose z’i Gibeya. 30  Ku munsi wa gatatu, Abisirayeli bagaba igitero ku Babenyamini, batera i Gibeya bari mu mitwe nk’uko bari babigenje mbere.+ 31  Ababenyamini barasohoka baza gusanganira Abisirayeli, barabakurikira bituma bagera kure y’umugi.+ Nuko nk’uko byagenze mbere, Ababenyamini batangira kubarema inguma zica, babicira mu nzira y’igihogere, izamuka ijya i Beteli+ n’ijya i Gibeya,+ babicira no mu gasozi. Bica abantu nka mirongo itatu mu Bisirayeli.+ 32  Ababenyamini baribwira bati “dore batsindiwe imbere yacu nka mbere.”+ Abisirayeli bo baravuga bati “reka duhunge+ tubajyane kure y’umugi mu nzira y’igihogere.” 33  Abisirayeli bose bava aho bari bari, bashinga ibirindiro i Bayali-Tamari, abari baciriye ibico+ hafi ya Gibeya+ na bo bava aho bari bihishe. 34  Nuko abagabo ibihumbi icumi batoranyijwe mu Bisirayeli bose bagera imbere y’i Gibeya, urugamba rurahinana; ariko Ababenyamini ntibamenye ko bari bugarijwe n’akaga.+ 35  Yehova aneshereza Ababenyamini+ imbere y’Abisirayeli, ku buryo uwo munsi Abisirayeli babishemo abantu ibihumbi makumyabiri na bitanu n’ijana batwara inkota.+ 36  Ababenyamini batekereje ko Abisirayeli bari bagiye gutsindwa bitewe n’uko Abisirayeli bakomezaga kubahunga.+ Nyamara icyatumaga Abisirayeli bahunga ni uko bari bizeye abari baciriye ibico i Gibeya. 37  Abari baciye ibico+ bahaguruka n’ingoga, bagenda biruka batera Gibeya,+ banyanyagira muri uwo mugi bicisha inkota abawurimo bose.+ 38  Abisirayeli bari bumvikanye n’abagiye guca ibico ko umwotsi nutumbagira uvuye mu mugi bizababera ikimenyetso.+ 39  Igihe Abisirayeli basubiraga inyuma ku rugamba, Ababenyamini babishemo abantu nka mirongo itatu,+ baribwira bati “turabatsinda byanze bikunze nk’uko twabatsinze ubushize.”+ 40  Cya kimenyetso+ cy’umwotsi gitangira kuzamuka hejuru y’umugi;+ Ababenyamini bahindukiye babona umugi wose ugurumana, umwotsi wawo utumbagira mu kirere.+ 41  Abisirayeli bahita bahindukira,+ Ababenyamini bata umutwe+ kuko bari babonye ko bibarangiranye.+ 42  Barahindukira bahunga Abisirayeli bagana iy’ubutayu, Abisirayeli babotsa igitutu. Naho ba bandi bavuye mu mugi bagenda bicira Ababenyamini hagati muri bo. 43  Bagota Ababenyamini,+ barabakurikirana bababuza amahwemo.+ Babanyukanyukira imbere y’i Gibeya,+ mu ruhande rwerekeye iburasirazuba. 44  Amaherezo hagwa Ababenyamini ibihumbi cumi n’umunani, kandi bose bari abagabo b’intwari.+ 45  Nuko Ababenyamini barahindukira bahungira mu butayu mu rutare rw’i Rimoni.+ Abisirayeli barabahumbahumba, bicira abantu ibihumbi bitanu mu nzira y’igihogere,+ bakomeza kubotsa igitutu babageza i Gidomu, babicamo abandi bantu ibihumbi bibiri. 46  Ababenyamini bose bapfuye uwo munsi bari abagabo ibihumbi makumyabiri na bitanu batwara inkota,+ kandi bose bari abagabo b’intwari. 47  Ariko abagabo magana atandatu barahindukira bahungira mu butayu mu rutare rw’i Rimoni,+ bamara amezi ane muri urwo rutare. 48  Abisirayeli batabarutse bavuye kurwana n’Ababenyamini, bicisha inkota abo mu migi yose y’Ababenyamini, kuva ku bantu kugera ku matungo n’ibyari bihari byose.+ Nanone kandi, iyo migi yose barayitwitse.+

Ibisobanuro ahagana hasi