Abacamanza 13:1-25

13  Abisirayeli bongera gukora ibibi mu maso ya Yehova,+ bituma Yehova abahana mu maboko y’Abafilisitiya+ mu gihe cy’imyaka mirongo ine.  Hagati aho, i Sora+ hari umugabo wo mu muryango w’Abadani+ witwaga Manowa.+ Umugore we yari ingumba, nta mwana yari yarabyaye.+  Hanyuma umumarayika wa Yehova abonekera uwo mugore,+ aramubwira ati “nubwo uri ingumba ukaba nta mwana wabyaye, uzasama inda ubyare umuhungu.+  Wirinde ntuzanywe divayi cyangwa ikindi kinyobwa gisindisha,+ kandi ntuzarye ikintu gihumanye.+  Dore uzasama inda ubyare umuhungu. Icyuma cyogosha ntikizamugere ku mutwe,+ kuko uwo mwana azaba Umunaziri+ w’Imana kuva akivuka.+ Ni we uzakiza Abisirayeli amaboko y’Abafilisitiya.”+  Nuko uwo mugore aragenda abwira umugabo we ati “hari umuntu w’Imana y’ukuri waje kundeba. Yasaga n’umumarayika w’Imana y’ukuri,+ ateye ubwoba cyane.+ Sinamubajije aho aturutse kandi na we ntiyambwiye izina rye.+  Ariko yambwiye ati ‘dore uzasama inda kandi uzabyara umuhungu.+ Bityo ntuzanywe divayi cyangwa ikindi kinyobwa gisindisha, cyangwa ngo urye ikintu cyose gihumanye, kuko uwo mwana azaba Umunaziri w’Imana kuva akivuka kugeza umunsi azapfiraho.’”+  Manowa yinginga Yehova ati “ndakwinginze Yehova,+ umuntu w’Imana y’ukuri wohereje umureke yongere agaruke, atwigishe+ uko tuzarera uwo mwana uzavuka.”+  Nuko Imana y’ukuri yumvira Manowa,+ maze umumarayika w’Imana aragaruka asanga uwo mugore aho yari yicaye mu murima; icyo gihe ntiyari kumwe n’umugabo we Manowa. 10  Uwo mugore ahita yirukanka ajya kubwira umugabo+ we ati “wa mugabo waje ubushize yongeye kumbonekera.”+ 11  Manowa ahita ahaguruka akurikira umugore we, asanga wa mugabo aramubaza ati “ni wowe wavuganye n’umugore wanjye?”+ Aramusubiza ati “ni jye.” 12  Manowa aramubwira ati “ibyo wadusezeranyije bizabe uko wabivuze. Uwo mwana tuzamurera dute kandi se azakora iki?”+ 13  Umumarayika wa Yehova abwira Manowa ati “ikintu cyose nabwiye umugore wawe kwirinda, azacyirinde.+ 14  Ntazagire ikintu na kimwe gikomoka ku muzabibu arya, ntazanywe divayi cyangwa ikindi kinyobwa gisindisha+ kandi ntazagire ikintu cyose gihumanye arya.+ Ibyo namutegetse byose azabyirinde.”+ 15  Manowa abwira umumarayika wa Yehova ati “ba ugumye aha, tugutegurire umwana w’ihene.”+ 16  Umumarayika wa Yehova asubiza Manowa ati “naho naguma aha, sindya ibyokurya byawe. Icyakora niba ushaka gutambira Yehova igitambo gikongorwa n’umuriro,+ ushobora kugitamba.” Manowa ntiyari azi ko uwo yari umumarayika wa Yehova. 17  Nuko Manowa abaza umumarayika wa Yehova ati “witwa nde,+ kugira ngo ibyo watubwiye nibisohora tuzagushimire?” 18  Umumarayika wa Yehova aramusubiza ati “urambariza iki izina ryanjye, ko ari izina rihebuje?” 19  Manowa azana umwana w’ihene n’ituro ry’ibinyampeke abitambira Yehova ku rutare.+ Imana ikora ikintu gitangaje Manowa n’umugore we babireba: 20  ibirimi by’umuriro wo ku gicaniro byaratumbagiye byerekeza ku ijuru, maze umumarayika wa Yehova azamukira muri ibyo birimi by’umuriro wo ku gicaniro Manowa n’umugore we babireba.+ Babibonye bikubita hasi bubamye.+ 21  Umumarayika wa Yehova ntiyongera kubonekera Manowa n’umugore we ukundi. Nuko Manowa amenya ko uwo yari umumarayika wa Yehova.+ 22  Nuko Manowa abwira umugore we ati “turapfuye+ kuko twabonye Imana.”+ 23  Ariko umugore we aramubwira ati “iyaba Yehova yashatse kutwica, ntiyari kwemera igitambo gikongorwa n’umuriro n’ituro ry’ibinyampeke twamutuye,+ kandi ntiyari kuba yatweretse ibi bintu byose cyangwa ngo atwemerere kumva ibintu nk’ibi.”+ 24  Hashize igihe uwo mugore abyara umuhungu amwita Samusoni.+ Uwo mwana w’umuhungu arakura kandi Yehova akomeza kumuha umugisha.+ 25  Hanyuma igihe yari i Mahane-Dani,+ hagati y’i Sora+ na Eshitawoli,+ umwuka wa Yehova+ umuzaho.

Ibisobanuro ahagana hasi