2 Ibyo ku Ngoma 6:1-42

6  Icyo gihe Salomo aravuga+ ati “Yehova, wavuze ko uzatura mu mwijima w’icuraburindi.+  Nanjye nakubakiye inzu nziza bihebuje,+ aho uzatura kugeza ibihe bitarondoreka.”+  Nuko umwami arahindukira, asabira umugisha+ iteraniro ryose ry’Abisirayeli ryari rihagaze imbere ye.+  Aravuga ati “Yehova Imana ya Isirayeli ashimwe,+ we wasohoresheje+ ukuboko kwe ibyo yabwiye data Dawidi,+ agira ati  ‘uhereye umunsi nakuriye ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa, sinigeze ntoranya umugi mu miryango yose ya Isirayeli kugira ngo nywubakemo inzu yitirirwa izina ryanjye,+ kandi nta muntu nigeze mpitamo ngo ayobore ubwoko bwanjye bwa Isirayeli.+  Ariko nzahitamo Yerusalemu+ abe ari ho izina ryanjye riba, kandi nzahitamo Dawidi ayobore ubwoko bwanjye bwa Isirayeli.’+  Data Dawidi yifuje cyane mu mutima we kubaka inzu izitirirwa izina rya Yehova Imana ya Isirayeli.+  Ariko Yehova abwira data Dawidi ati ‘kubera ko wifuje cyane mu mutima wawe kubaka inzu izitirirwa izina ryanjye. Ni byiza rwose kuba warifuje kunyubakira inzu.+  Icyakora si wowe uzanyubakira inzu,+ ahubwo umwana uzabyara* ni we uzubaka inzu izitirirwa izina ryanjye.’+ 10  Yehova yashohoje ijambo yavuze,+ nsimbura data Dawidi+ nicara ku ntebe y’ubwami+ ya Isirayeli, nk’uko Yehova yabivuze,+ kandi nubakira Yehova Imana ya Isirayeli inzu yitirirwa izina rye,+ 11  nyishyiramo Isanduku+ irimo isezerano Yehova yagiranye n’Abisirayeli.”+ 12  Nuko Salomo ahagarara imbere y’igicaniro cya Yehova n’imbere y’iteraniro ryose ry’Abisirayeli,+ arambura amaboko.+ 13  (Salomo yari yaracuze podiyumu+ mu muringa ayishyira mu mbuga hagati.+ Yari ifite uburebure bw’imikono itanu, ubugari bw’imikono itanu n’ubuhagarike bw’imikono itatu. Ni ho yari ahagaze.) Apfukama+ imbere y’iteraniro ry’Abisirayeli ryose, arambura amaboko ayerekeje ku ijuru,+ 14  aravuga ati “Yehova Mana ya Isirayeli,+ nta Mana ihwanye nawe+ mu ijuru no mu isi, wowe usohoza isezerano+ kandi ukagaragariza ineza yuje urukundo abagaragu bawe bagendera imbere yawe n’umutima wabo wose,+ 15  wowe washohoje ibyo wasezeranyije data Dawidi, umugaragu wawe,+ ibyo wasezeranyije n’akanwa kawe ukabisohoresha ukuboko kwawe, nk’uko biri uyu munsi.+ 16  None Yehova Mana ya Isirayeli, uzasohoze ibyo wasezeranyije data Dawidi, umugaragu wawe, ugira uti ‘abana+ bawe nibitondera inzira zabo bakagendera imbere yanjye+ nk’uko wagendeye imbere yanjye,+ mu rubyaro rwawe ntihazabura uwicara ku ntebe y’ubwami ya Isirayeli imbere yanjye.’+ 17  Yehova Mana ya Isirayeli,+ ndakwinginze, ureke ibyo wasezeranyije+ Dawidi umugaragu wawe, bibe impamo.+ 18  “Ariko se koko Imana izaturana n’abantu ku isi?+ Dore n’ijuru, ijuru risumba ayandi, nturikwirwamo+ nkanswe iyi nzu nubatse!+ 19  Yehova Mana yanjye, tega amatwi isengesho ry’umugaragu wawe+ kandi wumve icyo agusaba,+ wumve no gutakamba+ k’umugaragu wawe n’isengesho agutura,+ 20  kugira ngo amaso yawe uhore uyahanze+ kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, uyahanze ahantu wavuzeho ko hazaba izina ryawe,+ kugira ngo wumve amasengesho umugaragu wawe agutura yerekeye aha hantu.+ 21  Kandi ujye wumva igihe umugaragu wawe+ cyangwa ubwoko bwawe bwa Isirayeli bugutakambira bwerekeye aha hantu;+ ujye utega amatwi uri mu buturo bwawe, uri mu ijuru,+ ubumve kandi ubababarire.+ 22  “Umuntu nacumura kuri mugenzi we,+ maze akarahira, bityo akaba yishyizeho+ umuvumo w’iyo ndahiro, hanyuma akaza imbere y’igicaniro cyawe kiri muri iyi nzu ari muri iyo mimerere,+ 23  uzumve uri mu ijuru+ ucire imanza+ abagaragu bawe, uwacumuye umwiture gukiranirwa kwe, kandi umuhanire ibyo yakoze,+ ukiranuka umubareho gukiranuka+ kandi umugororere ukurikije gukiranuka kwe.+ 24  “Abagize ubwoko bwawe bwa Isirayeli nibatsindwa n’umwanzi+ wabo bazira ko bagucumuyeho,+ ariko bakakugarukira+ bagasingiza izina ryawe,+ bakagusenga+ kandi bakagutakambira bari muri iyi nzu,+ 25  icyo gihe uzumve uri mu ijuru,+ ubabarire+ abagize ubwoko bwawe bwa Isirayeli icyaha cyabo, ubagarure+ mu gihugu wabahaye bo na ba sekuruza.+ 26  “Ijuru nirikingwa imvura ikabura+ bitewe n’uko bagucumuyeho,+ maze bagasenga berekeye aha hantu+ bagasingiza izina ryawe, bagahindukira bakareka ibyaha byabo bitewe n’uko wabateje imibabaro,+ 27  icyo gihe uzumve uri mu ijuru, ubabarire abagaragu bawe, ubwoko bwawe bwa Isirayeli, icyaha cyabo, kuko ubigisha+ inzira nziza+ bakwiriye kugenderamo. Uzagushe imvura+ mu gihugu cyawe wahaye ubwoko bwawe ho umurage.+ 28  “Mu gihugu nihatera inzara,+ icyorezo,+ amapfa,+ uruhumbu,+ inzige+ cyangwa inyenzi,+ cyangwa abanzi+ babo bakabagotera mu migi+ yabo, icyorezo icyo ari cyo cyose cyangwa indwara iyo ari yo yose,+ 29  isengesho+ ryose cyangwa gutakamba+ kose uzagezwaho n’umuntu uwo ari we wese cyangwa ubwoko bwawe bwa Isirayeli bwose,+ kuko buri wese azi agahinda ko mu mutima we,+ akarambura amaboko ye ayerekeje kuri iyi nzu,+ 30  uzumve uri mu ijuru mu buturo bwawe,+ ubabarire+ kandi witure buri wese ukurikije inzira ze,+ kuko uzi umutima we+ (kuko ari wowe wenyine uzi neza imitima y’abantu bose),+ 31  kugira ngo bagutinye+ bagendere mu nzira zawe igihe cyose bazaba bari mu gihugu wahaye ba sogokuruza.+ 32  “Nanone kandi umunyamahanga wese, utari uwo mu bwoko bwawe bwa Isirayeli,+ uzaza aturutse mu gihugu cya kure abitewe n’izina ryawe rikomeye+ n’ukuboko kwawe gukomeye+ kandi kurambuye,+ maze akaza agasenga yerekeye iyi nzu,+ 33  uzatege amatwi uri mu ijuru mu buturo bwawe,+ ukore ibihuje n’ibyo uwo munyamahanga agusabye byose,+ kugira ngo amahanga yose yo ku isi amenye izina ryawe,+ agutinye+ nk’uko ubwoko bwawe bwa Isirayeli bugutinya, kandi amenye ko iyi nzu nubatse yitirirwa izina ryawe.+ 34  “Abagize ubwoko bwawe nibajya ku rugamba+ kurwana n’abanzi babo ari wowe ubohereje,+ bakagusenga+ berekeye uyu mugi wahisemo n’iyi nzu nubakiye izina ryawe,+ 35  uzumve isengesho ryabo no gutakamba kwabo uri mu ijuru,+ ubarenganure.+ 36  “Nibagucumuraho+ (kuko nta muntu udacumura),+ ukabarakarira ukabahana mu maboko y’umwanzi wabo, ababatsinze bakabajyana ho iminyago mu gihugu cya kure cyangwa icya hafi,+ 37  bagera mu gihugu bajyanywemo ari iminyago bakagarura agatima bakakugarukira, bakagutakambira bari mu gihugu bajyanywemo ari iminyago+ bati ‘twakoze icyaha,+ twaracumuye,+ twakoze ibibi,’+ 38  bakakugarukira n’umutima wabo wose+ n’ubugingo bwabo bwose, ari imbohe+ mu gihugu cy’ababajyanye ho iminyago, bakagusenga berekeye igihugu cyabo wahaye ba sekuruza, berekeye umugi wahisemo+ n’inzu nubatse ngo yitirirwe izina ryawe,+ 39  uzatege amatwi uri mu ijuru mu buturo bwawe,+ wumve isengesho ryabo no gutakamba kwabo,+ ubarenganure,+ ubabarire+ abagize ubwoko bwawe bagucumuyeho. 40  “None Mana yanjye, amaso+ yawe arebe kandi amatwi+ yawe yumve isengesho ryerekeye aha hantu. 41  Yehova Mana, haguruka+ ujye ahantu hawe ho kuruhukira,+ wowe n’Isanduku y’imbaraga zawe.+ Yehova Mana, abatambyi bawe bambare agakiza, indahemuka zawe zishimire ibyiza.+ 42  Yehova Mana, ntutere umugongo uwo wasutseho amavuta.+ Ibuka ineza yuje urukundo wagaragarije Dawidi umugaragu wawe.”+

Ibisobanuro ahagana hasi